Wezwanie do zapłaty wynagrodzenia – wzór

(1 opinia klienta)

17 

Jak napisać wezwanie do zapłaty wynagrodzenia? Wynagrodzenie za pracę podlega szczególnej ochronie na podstawie przepisów kodeksu pracy. Pracownik nie może zrzec się wynagrodzenia, ani przenieść prawa do wynagrodzenia na inną osobę.

Natomiast brak zapłaty wynagrodzenia traktowany jest jako naruszenie obowiązków pracodawcy wobec pracownika. Jak zmusić pracodawcę do wypłaty zaległego wynagrodzenia, postępując zgodnie z przepisami?

Pierwszym i najważniejszym krokiem, jest wystosowanie do pracodawcy, pisemnego wezwania do wypłaty wynagrodzenia. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wezwania, które pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis
Opinie (1)

Kiedy pracodawca powinien wypłacić wynagrodzenie pracownikowi?

Zanim pracownik sporządzi wezwanie do zapłaty wynagrodzenia za pracę, powinien upewnić się, czy minął już właściwy termin jego zapłaty. Zasadniczo, pracodawca wypłaca wynagrodzenia raz w miesiącu w ustalonym terminie, który nie ulega zmianie.

Jeśli umowa o pracę nie przewiduje innej zasady, to pensja wypłacana jest z dołu, w pełnej wysokości, nie później niż do 10 dnia następnego miesiąca. W praktyce oznacza to, że zaległe wynagrodzenie za styczeń pracownik powinien otrzymać najpóźniej 10 lutego. 

Jeśli pracodawca nie wypłaci wynagrodzenia w terminie, pracownikowi będą należały się odsetki. Jeśli zaś wypłaci jedynie część wynagrodzenia, to nadal będzie pozostawał w zwłoce wobec pracownika, a to stanowi naruszenie warunków umowy o pracę.

Warto wspomnieć również, że jeżeli ustalony dzień wypłaty wynagrodzenia jest dniem wolnym od pracy (np. sobota), to pensję wypłaca się w dniu poprzedzającym (piątek). 

Co zrobić jeśli pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia?

Niezgodne z przepisami są dwie sytuacje:

 • kiedy pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia w terminie,
 • kiedy pracodawca wypłaca jedynie część wynagrodzenia.

W obu przypadkach pracownik powinien w pierwszej kolejności przygotować wezwanie do zapłaty zaległego wynagrodzenia i dostarczyć je pracodawcy osobiście lub listem poleconym.

Należy uzyskać przy tym dowód na wezwanie pracodawcy do zapłaty, ponieważ jest on istotny w przypadku ewentualnego złożenia pozwu o zapłatę wynagrodzenia – świadczy o podjęciu próby polubownego rozwiązania sporu.

Jak napisać wezwanie do zapłaty wynagrodzenia?

Jak zostało wspomniane, wezwanie do wypłaty zaległej pensji to dosyć ważne pismo z uwagi na fakt, że może stanowić dowód na wypadek ewentualnego postępowania sądowego. Warto wiedzieć zatem, jakie elementy muszą znaleźć się w takim wezwaniu, aby było ono ważne i skuteczne.

Pierwszy element to dane odbiorcy wezwania, czyli nazwa i adres pracodawcy. Jeśli pracodawcą jest spółka, to należy określić ją w taki sposób, w jaki została wpisana do KRS. Nazwa pracodawcy musi widnieć także w umowie o pracę.

Kolejny ważny element to określenie wysokości zaległego wynagrodzenia, czyli podanie dokładnej kwoty, jaką pracownik powinien otrzymać od pracodawcy. Obok wysokości wynagrodzenia wskazuje się także datę jego wymagalności. Kiedy zaś pracodawca zalega z kilkoma pensjami, to kwotę zaległości należy określić zarówno łącznie, jak i osobno z podziałem na poszczególne miesiące.

Trzecia istotna część pisma to wskazanie rachunku bankowego do przelewu środków oraz terminu dokonania zapłaty. Termin ten powinien zostać wyrażony precyzyjnie – jako data. 

Wezwanie można zakończyć ostrzeżeniem, iż w przypadku braku zapłaty sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego. Nie należy zapomnieć także o dacie i podpisie. 

Dokument można przygotować w oparciu o nasz gotowy do wypełnienia, sprawdzony wzór wezwania do zapłaty wynagrodzenia za pracę, który uwzględnia już wszystkie wymagane elementy formalne. 

Po jakim czasie można sporządzić wezwanie do zapłaty wynagrodzenia za pracę?

Wezwanie do zapłaty zaległego wynagrodzenia za pracę można sporządzić już pierwszego dnia po upływie terminu, w jakim pracownik powinien otrzymać swoją pensję.

Tak naprawdę, zwlekanie z takim działaniem nie jest korzystne dla osoby zatrudnionej. Im więcej czasu upłynie od daty wymagalności wynagrodzenia za pracę, tym mniejsze będą szanse na jego uzyskanie. Wynika to również z faktu, że pracodawca często nie płaci pracownikom z powodu własnych problemów finansowych, a te z czasem mogą się pogarszać. 

Pracownik powinien być zdeterminowany i dążyć do egzekwowania swoich praw. Jeśli jego wezwanie nie będzie skuteczne, musi pamiętać o możliwości wystąpienia na drogę sądową.

Również w tym przypadku termin okaże się kwestią istotną, gdyż zgodnie z przepisami kodeksu pracy, roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat, licząc od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Złożenie pozwu sądowego o zapłatę zaległego wynagrodzenia sprawia, że bieg przedawnienia zostaje przerwany.

Jak napisać pozew o zapłatę wynagrodzenia?

Pozew o zapłatę zaległego wynagrodzenia wnosi się do sądu pracy – sądu rejonowego, w okręgu którego znajduje się siedziba pracodawcy lub w którym praca była wykonywana. Pismo musi spełniać wymogi określone dla pisma procesowego, dlatego należy uwzględnić w nim:

 • datę i miejsce złożenia,
 • oznaczenie właściwego sądu,
 • dane pracownika,
 • dane pracodawcy,
 • informację o dochodzonej kwocie,
 • żądanie powoda, czyli zwrócenie należnej kwoty wraz z odsetkami,
 • uzasadnienie pozwu, czyli dokładny opis sytuacji,
 • wykaz załączników, w tym kopia umowy o pracę.

Pozew składa się w dwóch egzemplarzach wraz z załącznikami. Podlega on opłacie tylko wtedy, kiedy wartość przedmiotu sporu przekracza 50 000 zł.

Dlaczego wezwanie do zapłaty wynagrodzenia jest konieczne?

Zasadniczo, przepisy nie mówią nic o tym, że wezwanie pracodawcy do zapłaty zaległego wynagrodzenia na piśmie jest obowiązkowe. Wynika to jednak z treści art. 187 Kodeksu postępowania cywilnego, który odnosi się do treści pozwu jako pisma procesowego. 

Zgodnie z treścią tego aktu prawnego pozew powinien:

 • określać dokładnie żądanie powoda,
 • uwzględniać oznaczenie wartości przedmiotu sporu,
 • określać datę wymagalności roszczenia,
 • wskazywać fakty, na których powód opiera swoje żądanie, 
 • uwzględniać informację o tym, czy strony podjęły próbę mediacji lub “innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu”, a jeśli nie, to wyjaśnić przyczyny ich niepodjęcia.

Skarga na pracodawcę do PIP

Pracownik, któremu pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia lub wypłaca je w części, ma przed sobą kilka różnych sposobów na rozwiązanie takiego problemu.

Poza wezwaniem polubownym oraz drogą postępowania sądowego może postawić także na skargę do Państwowej Inspekcji Pracy, która doprowadzi do kontroli i nakazania pracodawcy wypłaty zaległych wynagrodzeń. Będzie to rozwiązanie odpowiednie szczególnie w sytuacji, kiedy przełożony zalega z wypłatą pensji w przypadku więcej niż jednego pracownika.

Skargę na pracodawcę należy skierować do okręgowego inspektoratu pracy, właściwego do rozpatrzenia sprawy ze względu na siedzibę pracodawcy. Donos nie powinien być anonimowy – pracownik nie musi obawiać się ujawnienia jego danych, ponieważ są one chronione w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych. 

Zawiadomienie do PIP powinno zawierać między innymi:

 • dane wnoszącego skargę,
 • treść skargi z opisem sytuacji i danymi pracodawcy,
 • podpis skarżącego. 

Skutkiem donosu na pracodawcę powinna być kontrola, w ramach której inspektor zażąda od pracodawcy złożenia wyjaśnień, a w przypadku potwierdzenia nieprawidłowości nakaże wypłatę wynagrodzenia za pracę oraz innych świadczeń przysługujących pracownikowi w trybie natychmiastowym.

Podsumowując

Zgodnie z tym co mówi kodeks pracy, pracodawca zobowiązany jest do terminowego wypłacania wynagrodzenia wszystkim zatrudnionym pracownikom. Wynagrodzenie za pracę płatne raz w miesiącu wypłaca się z dołu, niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, jednak nie później niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego.

Jak odzyskać zaległe wynagrodzenie od pracodawcy? Odzyskanie zaległego wynagrodzenia od pracodawcy może być skomplikowane, ale istnieją pewne kroki, dzięki którym „zmusimy” pracodawcę do współpracy w wypłacie wynagrodzenia.

Najważniejszym krokiem będzie oczywiście sporządzenie stosownego wezwania do wypłaty wynagrodzenia, i zagrożenie, że jeśli w ciągu określonego okresu czasu nie otrzymamy zaległego wynagrodzenia za pracę, skierujemy sprawę do sądu pracy, co spowoduje dla pracodawcy jeszcze większe koszty.

W sporządzeniu wezwania znacznie pomoże Ci przygotowany przez nas wzór wezwania, który pobierzesz na samej górze strony.

Nie warto zwlekać z wystosowaniem takiego wezwania, ponieważ zgodnie z Kodeksem Pracy, roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu po upływie 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne!

Czyli niewezwanie pracodawcy do wypłaty wynagrodzenia w ciągu 3 lat, zamknie nam całkowicie drogę do dochodzenia roszczeń.

1 opinia dla Wezwanie do zapłaty wynagrodzenia – wzór

 1. Mariusz Rogalski

  Opłacone, wzór pobrany, tak jak piszą: wystarczy wypełnić tylko.

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

wezwanie-do-zaplaty-wynagrodzenia-wzor-przyklad-pdf-doc
Wezwanie do zapłaty wynagrodzenia - wzór
17