Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy – wzór

17 

Zgodnie z przepisami kodeksu pracy, pracownik może zostać zwolniony z obowiązku świadczenia pracy, jednak wyłącznie w okresie wypowiedzenia, czyli po wypowiedzeniu umowy o pracę.

Zwalniając pracownika z obowiązku świadczenia pracy, nieistotne jest, na jaki okres zawarto umowę o pracę, która ze stron wypowiedziała umowę, ani też ile trwał staż pracy pracownika u pracodawcy.

Na jakich warunkach odbywa się zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy i jak przygotować pismo w tej sprawie? chcąc ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do pobrania i wypełnienia wzór wniosku o zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy, który pobierzesz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis
Opinie (0)

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w przepisach

O możliwości zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy informuje art. 36[2] Kodeksu pracy w brzmieniu:

W związku z wypowiedzeniem umowy o pracę pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzenia. W okresie tego zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Co ważne, zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy nie wymaga uzyskania jego zgody. Taka decyzja jest jednostronna i należy wyłącznie do pracodawcy. Z drugiej jednak strony dopuszczalna jest sytuacja, w której pracodawca uwzględni sprzeciw osoby zatrudnionej i dopuści ją do wykonywania pracy.

Warto pamiętać również, że przed zwolnieniem pracownika z obowiązku pracy, pracodawca powinien nakazać mu wykorzystanie pozostałego urlopu wypoczynkowego. Zgodnie bowiem z treścią art. 167[1] Kodeksu pracy:

W okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik jest obowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop, jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu. W takim przypadku wymiar udzielonego urlopu, z wyłączeniem urlopu zaległego, nie może przekraczać wymiaru wynikającego z przepisów art. 155.

Należy podkreślić przy tym, że zwalniając pracownika z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, pracodawca nie może jednocześnie udzielić mu w tym samym okresie urlopu wypoczynkowego. Natomiast jeżeli urlop nie zostanie wykorzystany, przedsiębiorca musi wypłacić pracownikowi ekwiwalent za urlop.

Czy pracodawca może cofnąć zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy?

Dawniej zwolnienie ze świadczenia pracy dawało pracodawcy możliwość odwołania zwolnienia i przywrócenia pracownika do pracy w okresie wypowiedzenia. Było to jednak kłopotliwe ze względu na fakt, że pracownik mógł w tym czasie zawrzeć umowę o pracę z inną firmą.

Obecnie pracodawca nie ma już możliwości odwołania takiego zwolnienia, czyli nie może żądać, aby zwolniony z obowiązku świadczenia pracy pracownik ponownie podjął się pracy w jego zakładzie.

Zasadniczo, zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia pozwala pracownikowi podjąć nową pracę w okresie zwolnienia.

Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, w której strony zawarły umowę o zakazie konkurencji, zabraniającą pracownikowi podjęcia pracy w innej firmie w okresie zatrudnienia lub po jego zakończeniu – w takim przypadku pracownik nie może podjąć nowej pracy podczas okresu wypowiedzenia.

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy na wniosek pracownika

Zwolnienie ze świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia może nastąpić zarówno z inicjatywy pracodawcy, jak i na wniosek pracownika. Decyzję w takiej sprawie zawsze podejmuje pracodawca. Jeśli przyjmie wniosek pracownika, musi udokumentować takie zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy i dołączyć je do akt pracowniczych.

Wniosek o zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy powinien zostać zaakceptowany przez pracodawcę, jeśli zaprzestanie wykonywania obowiązków przez pracownika lub przejęcie ich przez inną osobę zatrudnioną nie stanowią problemu.

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy a wynagrodzenie

Wypowiedzenie bez świadczenia pracy to rozwiązanie stosowane między innymi w przypadku, kiedy pracownik i pracodawca „rozstają się” w złej atmosferze i nie chcą kontynuować współpracy nawet przez okres wypowiedzenia, który trwa maksymalnie 3 miesiące.

Warto wiedzieć jednak, że za cały okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy osoba zatrudniona zachowuje prawo do wynagrodzenia, choć nie jest obecna w pracy. Wynagrodzenie to jest naliczane w taki sam sposób jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.

Na wysokość wynagrodzenia – poza wynagrodzeniem zasadniczym – wpływać będą zatem również premie regulaminowe, prowizje, dodatki za nadgodziny, dodatki stażowe czy dodatki funkcyjne. Pod uwagę bierze się te dodatkowe składniki wynagrodzenia, które podwyższały pensję pracownika w okresie 3 miesięcy przed rozwiązaniem umowy.

Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy poza okresem wypowiedzenia

Przepisy nie przewidują obecnie możliwości zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy poza okresem wypowiedzenia, czyli bez związku z formalnym wypowiedzeniem umowy.

Na życzenie pracodawcy pracownik może jednak zaprzestać wykonywania obowiązków służbowych od momentu otrzymania wypowiedzenia, czyli nie czekając na rozpoczęcie okresu wypowiedzenia – okres wypowiedzenia biegnie od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, który następuje po wręczeniu wypowiedzenia.

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy a odprawa

Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy nie ma wpływu na wypłatę odprawy. Zasady przyznawania tego świadczenia określa ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników z dnia 13 marca 2003 roku.

Jeśli więc pracownikowi należy się odprawa, powinien ją otrzymać bez względu na to, czy został zwolniony z obowiązku świadczenia pracy.

 Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy a zwolnienie lekarskie

Pracownik powinien wykorzystać zaległy urlop wypoczynkowy w trakcie okresu wypowiedzenia. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku choroby osoby zatrudnionej. Jeśli pracownik zostaje zwolniony z obowiązku świadczenia pracy w związku z chorobą – na podstawie zwolnienia lekarskiego – powinien otrzymać wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy.

W przypadku, kiedy L4 wystawione w czasie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy uniemożliwiło pracownikowi wykorzystanie zaległego urlopu wypoczynkowego, zachowuje on prawo do ekwiwalentu pieniężnego.

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy – podsumowanie

Czym jest obowiązek świadczenia pracy? Obowiązek pracy odnosi się do zobowiązania pracownika do wykonywania określonych zadań, obowiązków i działań w ramach umowy o pracę. Jest to podstawowy element relacji między pracownikiem a pracodawcą.

Z punktu widzenia pracownika, w zamian za swoją pracę pracownik otrzymuje wynagrodzenie oraz może korzystać z różnych świadczeń i praw związanych z zatrudnieniem.

Czym zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy? Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia, znane także jako „zwolnienie od pracy” lub „urlop bezpłatny”, to sytuacja, w której pracownik uzyskuje zgodę od pracodawcy na tymczasowe oderwanie się od wykonywania swoich obowiązków zawodowych. W tym okresie pracownik nie jest zobowiązany do wykonywania pracy, ale jednocześnie nie otrzymuje wynagrodzenia za ten czas.

Zakończenie zatrudnienia, czyli współpracy na linii pracownik – pracodawca może nastąpić na kilka sposobów:

  • wypowiedzenie umowy o pracę jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia,
  • wypowiedzenie umowy o pracę jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia,
  • wypowiedzenie umowy za porozumieniem stron,
  • zakończenie umowy o pracę z upływem czasu, na który była zawarta.

Zwolnienie pracownika z obowiązku pracy to tak naprawdę polecenie służbowe, które dokonuje się i odwołuje w ramach uprawnień kierowniczych pracodawcy. W przypadku odwołania dyspozycji zwolnienia z obowiązków pracy pracownik musi wrócić do wykonywania obowiązków zawodowych.

Podstawa prawna: Kodeks pracy.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

zwolnienie-z-obowiazku-swiadczenia-pracy-wzor
Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy - wzór
17