Jak skrócić okres wypowiedzenia – wzór wniosku

17 

Jak skrócić okres wypowiedzenia? Rozwiązanie umowy o pracę wiąże się z obowiązkiem zachowania okresu wypowiedzenia, którego długość zależna jest od stażu pracy pracownika.

Okazuje się jednak, że okres wypowiedzenia może zostać skrócony, jeśli spełnione zostaną określone warunki. Jak skrócić okres wypowiedzenia z inicjatywy pracodawcy, a jak z inicjatywy pracownika?

Aby ułatwić Ci skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór, który pobierzesz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

Ile wynosi okres wypowiedzenia?

Zgodnie z przepisami kodeksu pracy, pracodawca i pracownik mogą rozwiązać łączącą strony umowę za wypowiedzeniem zarówno w przypadku umowy na okres próbny, jak i w przypadku umowy na czas nieokreślony. Jednostronne wypowiedzenie pracownikowi umowy (stosunku pracy) wiąże się z obowiązkiem zachowania okresu wypowiedzenia, który jest uzależniony od czasu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

 • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony w firmie krócej niż 6 miesięcy,
 • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony w firmie co najmniej 6 miesięcy,
 • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony w firmie co najmniej 3 lata.

W przypadku umowy na okres próbny okres wypowiedzenia jest krótszy i wynosi odpowiednio:

 • 3 dni robocze, jeśli umowa zawarta została na mniej niż 2 tygodnie,
 • 1 tydzień, jeśli umowa zawarta została na co najmniej 2 tygodnie,
 • 2 tygodnie, jeśli umowa została zawarta na 3 miesiące.

Czy i kiedy można skrócić okres wypowiedzenia?

O możliwości skrócenia okresu wypowiedzenia informuje art. 36 kodeksu pracy. Zgodnie z treścią tego aktu prawnego, pracodawca może skrócić 3-miesięczny okres wypowiedzenia (maksymalna długość okresu wypowiedzenia), jeżeli wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony nastąpiło z powodu:

 • ogłoszenia upadłości pracodawcy,
 • ogłoszenia likwidacji pracodawcy,
 • z innych przyczyn niedotyczących pracowników.

Przepisy dokładnie określają zatem, kiedy trzymiesięczny okres wypowiedzenia może zostać skrócony przez pracodawcę. Warto wspomnieć przy tym, jakie okoliczności kryją się pod „innymi przyczynami niedotyczącymi pracowników”.

Najczęściej jest to zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn ekonomicznych, zmiany organizacyjne, produkcyjne lub technologiczne, a także zmiany mające na celu poprawę warunków pracy czy poprawę stanu środowiska naturalnego.

O potrzebie skrócenia okresu wypowiedzenia decyduje pracodawca. Co ważne, to również on podejmuje decyzję w zakresie tego, o ile zostanie skrócony okres wypowiedzenia. Może to być zarówno jeden tydzień, jak i jeden miesiąc. Okres wypowiedzenia musi trwać jednak minimum jeden miesiąc, nawet jeśli zachodzą wyżej wymienione okoliczności.

Pracodawca musi złożyć oświadczenie o skróceniu okresu wypowiedzenia wraz z oświadczeniem o wypowiedzeniu umowy o pracę. Jeśli skorzysta z takiej możliwości, pracownikowi będzie przysługiwało odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia.

Poza tym, należy wiedzieć, że okres, za który przysługuje odszkodowanie, wlicza się także do okresu zatrudnienia pracownika, który pozostaje w tym czasie bez zatrudnienia.

Czy pracownik może złożyć wniosek o skrócenie okresu wypowiedzenia?

Zasadniczo, pracownikowi nie przysługuje wniosek o skrócenie okresu wypowiedzenia – przepisy kodeksu pracy nie przewidują takiego rozwiązania. Pracownik może jednak negocjować ze swoim pracodawcą skrócenie okresu wypowiedzenia.

Tak naprawdę jednak skrócenie okresu wypowiedzenia z inicjatywy pracownika jest możliwe jedynie na podstawie porozumienia stron. Jeśli pracodawca i pracownik rozwiązują umowę o pracę za porozumieniem, nie obowiązują ich przepisy dotyczące obowiązkowych okresów wypowiedzenia. Strony mogą w pełni dowolnie ustalić między sobą, kiedy zakończy się ich współpraca.

Skrócenie okresu wypowiedzenia na wniosek pracownika może nastąpić również po złożeniu wypowiedzenia umowy (zgodnie z art. 36. § 6 Kodeksu pracy strony mogą po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę przez jedną z nich ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy).

Jeśli strony zawrą porozumienie dotyczące ustalenia krótszego okresu wypowiedzenia, umowa o pracę nadal rozwiązana będzie w trybie wypowiedzenia, ale strony będą mogły dowolnie ustalić okres wypowiedzenia.

W takim przypadku również nie obowiązują ograniczenia dotyczące minimalnego czasu trwania okresu wypowiedzenia. Umowę o skróceniu okresu wypowiedzenia za porozumieniem stron pracownik i pracodawca mogą zawrzeć w dowolnie wybranej chwili w trakcie obowiązującego okresu wypowiedzenia.

Co ważne, decydując się na skrócony okres wypowiedzenia, pracownik zrzeka się swoich uprawnień, jakie przysługiwałyby mu w przypadku, kiedy decyzję o skróceniu okresu wypowiedzenia podjąłby pracodawca, czyli z prawa do odszkodowania i zaliczenia skróconego okresu wypowiedzenia do stażu pracy.

Wypowiedzenie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia

Umowę o pracę można rozwiązać bez zachowania okresu wypowiedzenia za porozumieniem stron lub w trybie natychmiastowym. Pracodawca może zwolnić pracownika bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeśli jest to zwolnienie dyscyplinarne, za które winę ponosi pracownik.

Zwolnienie dyscyplinarne może nastąpić w wyniku:

 • ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych, np. odmowy wykonania polecenia służbowego,
 • popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku,
 • utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku, z winy przez pracownika.

Co więcej, pracodawca może rozwiązać z pracownikiem umowę bez wypowiedzenia, jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa:

 • dłużej niż 3 miesiące, jeśli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,
 • dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku, a także pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące, jeśli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub w sytuacji, gdy niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową.

Z kolei pracownik może wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy:

 • zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej przez niego pracy na zdrowie, a pracodawca nie przeniesie go do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim,
 • pracodawca dopuści się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika.

Podsumowanie

W celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę pracodawca może skrócić okres wypowiedzenia 3-miesięcznego do minimalnego czasu trwania wypowiedzenia czyli 1 miesiąca. Natomiast w przypadku pracownika, on także może skrócić okres wypowiedzenia na podstawie porozumienia stron niezależnie od długości przysługującego okresu wypowiedzenia.

Co ważne, skrócenie okresu przez pracodawcę bądź pracownika nie zmienia trybu rozwiązania umowy o pracę.

jak-skrocic-okres-wypowiedzenia-wzor-wniosku
Jak skrócić okres wypowiedzenia - wzór wniosku
17