Odwołanie od zwolnienia dyscyplinarnego wzór

17 

Jak napisać odwołanie od zwolnienia dyscyplinarnego? Zwolnienie dyscyplinarne to rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Jest to szczególny tryb rozwiązania umowy, ponieważ stosunek pracy ustaje w momencie otrzymania oświadczenia pracodawcy, czyli w trybie natychmiastowym.

Zwolnienie dyscyplinarne nie zawsze jest jednak zgodne z prawem. Pracownik powinien wiedzieć, że może złożyć odwołanie od zwolnienia dyscyplinarnego. Jak je przygotować?

Chcąc ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma odwoławczego, przygotowaliśmy gotowy do pobrania i wypełnienia wzór odwołania od zwolnienia dyscyplinarnego, które pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)

Kiedy pracodawca może zwolnić pracownika dyscyplinarnie?

Zanim wyjaśnimy, jak wygląda odwołanie od dyscyplinarki, opiszmy sytuacje, w których taki tryb zwolnienia może być zastosowany. Zgodnie z przepisami kodeksu pracy, pracodawca może zwolnić pracownika dyscyplinarnie tylko w trzech przypadkach:

 • w przypadku ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych;
 • w przypadku popełnienia przez pracownika – w czasie trwania umowy o pracę – przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, pod warunkiem że przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,
 • w przypadku zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

W praktyce, pracownicy najczęściej zwalniani są w trybie natychmiastowym za dwa przewinienia: kradzież mienia firmowego lub stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości.

Warunki zwolnienia dyscyplinarnego

Odwołanie od zwolnienia z pracy może dotyczyć nie tylko przyczyny zwolnienia pracownika, ale również sposobu dokonania takiego zwolnienia. Pracodawca musi dopełnić pewnych formalności, kiedy chce zwolnić pracownika dyscyplinarnie.

Po pierwsze, pracodawca nie może zwolnić pracownika dyscyplinarnie po upływie 1 miesiąca od uzyskania wiadomości o okolicznościach uzasadniających rozwiązanie umowy o pracę.

Po drugie, pracodawca, przed zwolnieniem pracownika, musi zasięgnąć opinii związku zawodowego reprezentującego pracownika, jeżeli taki związek działa w zakładzie.

Pracodawca powinien przedstawić związkom przyczynę rozwiązania umowy z pracownikiem, a organizacja związkowa ma obowiązek zgłosić zastrzeżenia co do zasadności rozwiązania umowy w ciągu trzech dni. Po tym czasie pracodawca może podjąć decyzję o rozwiązaniu umowy o pracę bez zapoznania się z opinią organizacji związkowej.

Kiedy można odwołać się od zwolnienia dyscyplinarnego?

Zwolnienie dyscyplinarne jest ujawniane w świadectwie pracy, dlatego może znacząco utrudnić pracownikowi znalezienie zatrudnienia. Warto pamiętać więc, że pracownik zawsze ma prawo wnieść odwołanie od zwolnienia dyscyplinarnego – zarówno w przypadku, gdy pracodawca nie dopełni wymaganych formalności w związku ze zwolnieniem, jak i w przypadku, kiedy osoba zwolniona nie zgadza się z zasadnością dyscyplinarki.

Zwolnienie w trybie natychmiastowym może być stosowane jedynie w wyjątkowych sytuacjach. Pracodawca nie powinien korzystać z takiego rozwiązania pochopnie.

Może też dojść do sytuacji, w której przełożony zupełnie bezpodstawnie oskarża pracownika o coś, na co sam dawał mu przyzwolenie. Przykładem takiej sytuacji będzie oskarżenie pracownika o spożywanie alkoholu w pracy podczas spotkania firmowego, na którym alkohol był serwowany. 

Jak odwołać się od zwolnienia dyscyplinarnego?

Odwołanie od zwolnienia dyscyplinarnego nie jest pismem, jakie pracownik kieruje do pracodawcy, który takie dyscyplinarne zwolnienie pracownika przygotował. Jest to pozew do sądu pracy za zwolnienie dyscyplinarne, który pracownik powinien wnieść w ciągu 21 dni od dnia otrzymania oświadczenia o rozwiązaniu umowy w trybie natychmiastowym.

O terminie na wniesienie odwołania pracownika ma obowiązek poinformować sam pracodawca w treści zwolnienia. 

Jak napisać odwołanie od zwolnienia dyscyplinarnego?

Odwołanie od zwolnienia to pismo procesowe. Najłatwiej jest przygotować je zatem w oparciu o sprawdzony wzór odwołania od zwolnienia dyscyplinarnego, w którym należy uwzględnić:

 • dane pracownika,
 • dane pracodawcy,
 • opis problemu, 
 • żądania pracownika.

Pismo należy skierować do wydziału pracy w sądzie rejonowym, właściwym ze względu na miejsce siedziby pracodawcy, zakładu pracy lub miejsca, w którym praca była wykonywana.

Zakres żądań pracownika zależy natomiast od rodzaju umowy wiążącej go z pracodawcą. W przypadku umowy na czas nieokreślony pracownik może zgłosić żądanie:

 • przywrócenia do pracy,
 • wypłaty odszkodowania.

W przypadku umowy na czas określony, pracownik może domagać się tylko odszkodowania, jeśli:

 • upłynął już termin, do którego umowa miała trwać,
 • przywrócenie go do pracy byłoby niewskazane ze względu na krótki okres, jaki pozostał do tego terminu.

Warto podkreślić, że odwołanie do sądu pracy od zwolnienia dyscyplinarnego nie podlega opłacie sądowej, o ile wartość przedmiotu sporu nie przekracza kwoty 50 000 zł.

Jak najczęściej wygląda postępowanie odwoławcze w sprawie zwolnienia dyscyplinarnego?

Na początek warto podkreślić, że pracownik, który wie, że pracodawca dopuścił się względem niego bezprawnego zwolnienia dyscyplinarnego, powinien w pierwszej kolejności wyjaśnić z przełożonym całą sprawę polubownie. W praktyce takie rozwiązanie rzadko jednak okazuje się skuteczne, zatem pracownik, który chce dochodzić swoich praw, kieruje sprawę na drogę postępowania sądowego.

Tak jak mówi art. 56 kodeksu pracy:

Pracownikowi, z którym rozwiązano umowę o pracę bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę w tym trybie, przysługuje roszczenie o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowanie. 

Pracownik może wybrać jedną z tych opcji, ale w praktyce najczęściej żąda odszkodowania, ponieważ trudno wyobrazić sobie pracę na rzecz pracodawcy, który bezpodstawnie zwolnił pracownika w trybie natychmiastowym.

Wygrywając sprawę w sądzie pracy, pracownik ma prawo do odszkodowania. Jego wysokość jest limitowana przez przepisy Kodeksu pracy. Zgodnie z treścią art. 58 KP, pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia umowy.

W przypadku, gdy rozwiązano w trybie natychmiastowym umowę o pracę zawartą na czas określony, odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać, ale maksymalnie za 3 miesiące.

Podsumowując

Zwolnienie dyscyplinarne w postaci wypowiedzenia umowy o pracę ze skutkiem natychmiastowym, to rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem z powodu naruszenia przez niego obowiązków wynikających z zatrudnienia lub regulaminu pracy.

Zwolnienie dyscyplinarne jest jednym z rodzajów zwolnień pracowniczych i jest stosowane w sytuacjach, gdy pracownik dopuszcza się poważnego naruszenia dyscypliny pracy lub norm obowiązujących w miejscu pracy.

Jeśli jednak otrzymałaś/otrzymałeś wypowiedzenie umowy o pracę ze skutkiem natychmiastowym za ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych, wciąż przysługuje Ci możliwość złożenia odwołania do sądu pracy. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy wzór odwołania, które pobierzesz na samej górze strony.

Wniesienie przez pracownika odwołania do sądu pracy, to jedyny sposób na wyrażenie swojego sprzeciwu i niezadowolenia w stosunku do pracodawcy.

Warto dodać jeszcze, że konsekwencje zwolnienia dyscyplinarnego (dyscyplinarka) mogą być dla pracownika dość bolesne, bo utrudnia to znalezienie nowej pracy i psuje opinię pracownika na rynku pracy – dlatego naprawdę warto walczyć o swoje prawa, składając stosowne odwołanie.

Podstawa prawna z zakresu prawa pracy:

Art. 52. – [Rozwiązanie bez wypowiedzenia z winy pracownika; konsultacja związkowa rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia] – Kodeks pracy.

§ 1. Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie:

1) ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych;

2) popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem;

3) zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

§ 2. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nie może nastąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Odwołanie od zwolnienia dyscyplinarnego wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

odwolanie-od-zwolnienia-dyscyplinarnego-wzor
Odwołanie od zwolnienia dyscyplinarnego wzór
17