Wzór skargi na nauczyciela do Kuratorium

17 

Kuratorium oświaty jest organem, który sprawuje nadzór nad wszystkimi szkołami. Skargi na nauczycieli mogą być kierowane do tego organu w ostateczności, kiedy zgłaszana sprawa jest bardzo poważna lub gdy skargi do organów niższego rzędu okazują się nieskuteczne.

Zawsze warto dobrze zastanowić się nad tym, czy skarga do kuratorium oświaty faktycznie jest zasadna. Jeśli jednak rodzic zdecyduje się na takie działanie – jak napisać skargę do kuratorium?

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór skargi na nauczyciela do kuratorium, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

Czym zajmuje się kuratorium oświaty?

Należy pamiętać, że kuratorium oświaty sprawuje nadzór pedagogiczny nad określonymi aspektami działalności placówek oświatowych. Kuratorium kontroluje szkoły pod kątem realizacji podstawy programowej i ramowych planów nauczania.

Poza tym organ sprawdza, czy szkoły:

 • przestrzegają zasad oceniania, klasyfikowania oraz promowania uczniów,
 • przestrzegają praw ucznia i praw dziecka,
 • przestrzegają obowiązku upowszechniania wiedzy o prawach ucznia i prawach dziecka,
 • przestrzegają zasad prowadzenia egzaminów, 
 • przestrzegają statutu szkoły,
 • zapewniają uczniom bezpieczne i higieniczne warunki do: nauki, opieki i wychowania.

Zanim rodzic złoży skargę do kuratorium, powinien dowiedzieć się, jaka „hierarchia” nadzoru obowiązuje oświacie. Nad nauczycielami w szkołach nadzór bezpośredni sprawuje dyrektor szkoły. Z kolei nad dyrektorem nadzór sprawuje organ nadzorujący – rada gminy.

Kuratorium oświaty znajduje się najwyżej w tej hierarchii, dlatego skarga do kuratorium na nauczyciela powinna być traktowana jako ostateczność, kiedy skargi do dyrektora szkoły czy organu nadzorującego nie przynoszą pożądanych rezultatów.

Do kogo skierować skargę na nauczyciela?

Jak zostało wspomniane, skarga na nauczyciela – ale też np. skarga na agresywnego ucznia – powinna być w pierwszej kolejności zgłaszana do dyrektora. Kierujący placówką sprawuje nadzór nad nauczycielami, a także ma obowiązek zapewnienia uczniom bezpieczeństwa. Rodzic lub grupa rodziców mogą zatem wnieść imienną skargę na nauczyciela do dyrektora, a ten ma obowiązek podjęcia działań wyjaśniających i ustosunkowania się do pisma. 

Dyrektor szkoły, rozpatrując skargę na nauczyciela, powinien dążyć do sprawdzenia, czy jest ona uzasadniona, czyli czy przedstawione w niej zarzuty są zgodne z prawdą. Z reguły dąży do tego poprzez obserwacje, ankiety wśród uczniów i nauczycieli, a także poprzez konfrontację z nauczycielem, którego skarga dotyczy.

Jeśli dyrektor szkoły zignoruje skargę, nie podejmie żadnych działań lub nie ustosunkuje się do skargi w ciągu 30 dni od daty wpłynięcia skargi, sprawę można zgłosić do organu wyżej – do rady gminy. Rada gminy jest organem nadzorującym szkołę. Powinna zatem kontrolować postępowanie dyrektora szkoły.

Dopiero kiedy skarga do dyrektora szkoły i do rady gminy okażą się nieskuteczne, sprawę należy zgłosić do kuratorium oświaty.

Czego może dotyczyć skarga do kuratorium?

Skarga na nauczyciela do kuratorium może dotyczyć nieprawidłowego przebiegu procesu kształcenia w szkole oraz efektów działalności dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej placówki.

W takim piśmie rodzic może poskarżyć się np. na to, że szkoła nie realizuje w odpowiednim tempie programu nauczania, co może skutkować problemami z zaliczeniem egzaminów końcowych. Skarga może zawierać także zarzuty wobec postępowania dyrektora czy organu nadzorującego. 

Jak złożyć skargę na nauczyciela do kuratorium? Skargę do kuratorium oświaty można wnieść ustnie lub pisemnie. Wskazane jest uprzednie podjęcie kontaktu z kuratorem lub wicekuratorem. Można porozmawiać z nimi telefonicznie lub osobiście, udając się do kuratorium w godzinach przyjęć interesantów – wcześniej należy umówić wizytę.

Jak napisać skargę do kuratorium?

Szukając odpowiedzi na pytanie „jak zgłosić nauczyciela do kuratorium?”, najlepiej zachować formę pisemną zgłoszenia. Warto wspomnieć przy tym, że jeśli skarga zostanie uznana za „próbę przyspieszenia osiągnięcia celów skarżącego”, prawdopodobnie zostanie przekierowana do właściwego podmiotu, czyli do dyrektora lub organu nadzorującego. Jeśli jednak skarżący wykaże, że uprzednio zgłaszał problem tym podmiotom, jego skarga powinna zostać uwzględniona.

Do przygotowania odpowiedniego pisma warto wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór skargi na nauczyciela do kuratorium. Dokument uwzględnia:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • dane skarżącego, w tym dane kontaktowe,
 • dane adresata, 
 • treść skargi: opis problemu, oznaczenie szkoły i osoby, której dotyczy skarga,
 • podpis.

Skargę adresuje się do: Kuratorium Oświaty lub Delegatur Kuratorium Oświaty. W dokumencie należy podać swoje dane osobowe, ponieważ anonimy pozostawia się bez rozpatrzenia. Imienna skarga zobowiązuje natomiast do udzielenia odpowiedzi na pismo w ciągu 30 dni.

Do czego może doprowadzić skarga na nauczyciela do kuratorium?

Podobnie jak skarga na nauczyciela do dyrektora szkoły, również skarga do kuratorium powinna skutkować wszczęciem postępowania wyjaśniającego. Po otrzymaniu takiej skargi kuratorium z reguły przeprowadza w szkole kontrolę – są to odwiedziny wizytatora, który sprawdza, czy szkoła funkcjonuje zgodnie z przepisami. 

Pracownik kuratorium:

 • kontroluje stan przestrzegania przepisów przez pracowników szkoły,
 • prowadzi rozmowy z dyrekcją, nauczycielami, wychowawcami,
 • sprawdza, czy uczniom udzielono pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Kontrola na skutek skargi może doprowadzić do wykrycia innych nieprawidłowości niż te wskazane w treści skargi rodzica. W oparciu o jej wyniki kuratorium wydaje zalecenia, które dyrektor placówki musi wdrożyć obowiązkowo.

Poza tym, w przypadku łamania przepisów, kuratorium może podjąć decyzję o ukaraniu dyrektora czy nauczyciela. Jedną z kar postępowania dyscyplinarnego dla pedagogów jest natomiast zwolnienie z pracy czy nagana.

Czego może dotyczyć skarga na nauczyciela?

Powody składania skarg na nauczycieli są różne. Najczęściej skargi wskazują na niewłaściwe zachowanie nauczyciela:

 • brak kompetencji,
 • brak odpowiednich kwalifikacji,
 • nieodpowiednie zachowanie, np. agresja słowna,
 • niewłaściwy sposób oceniania, klasyfikowania czy promowania uczniów, 
 • nieprzestrzeganie statutu szkolnego,
 • nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • fałszowanie dokumentacji szkolnej, np. dopisywanie zmyślonych ocen,
 • wydawanie dzieci osobom nieupoważnionym,
 • brak nadzoru nad uczniami,
 • naruszenie godności osobistej ucznia, czy jego nietykalności,
 • stosowanie przemocy fizycznej lub psychicznej, 
 • przebywanie na terenie szkoły pod wpływem alkoholu.

Podsumowanie informacji

Jeśli rodzic złoży skargę na nauczyciela czynu naruszającego prawa ucznia, nauczyciel może ponieść konsekwencje w postaci nagany, a nawet wszczęcie postępowania dyscyplinarnego. Najgorszą jednak formą zwolnienia dyscyplinarnego jest zwolnienie z pracy z zakazem zatrudnienia w innej placówce, a więc zakazem wykonywania zawodu nauczyciela.

Jak napisać skargę na nauczyciela do kuratorium? Z pewnością skarga powinna spełniać wszelkie formalne wymagania, aby została uznana przez kuratorium oświaty i rozpoznana w normalnym trybie. Dlatego, aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy wzór skargi na nauczyciela, którą pobierzesz na samej górze strony.

Art. 75. karta naucz.

Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli

1.Nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w art. 6 obowiązki nauczyciela.

2.Za uchybienia przeciwko porządkowi pracy, w rozumieniu art. 108 kary porządkowe Kodeksu pracy, wymierza się nauczycielom kary porządkowe zgodnie z Kodeksem pracy.

2a.Kar porządkowych, o których mowa w ust. 2, nie wymierza się za popełnienie czynu naruszającego prawa i dobro dziecka. O podejrzeniu popełnienia przez nauczyciela czynu naruszającego prawa i dobro dziecka dyrektor szkoły, a w przypadku podejrzenia popełnienia takiego czynu przez dyrektora szkoły – organ prowadzący szkołę, zawiadamia rzecznika dyscyplinarnego, o którym mowa w art. 83 rzecznik dyscyplinarny komisji dyscyplinarnej, nie później niż w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o podejrzeniu popełnienia takiego czynu, chyba że okoliczności bezspornie wskazują, że nie doszło do popełnienia takiego czynu.

wzor-skargi-na-nauczyciela-do-kuratorium-pdf-doc
Wzór skargi na nauczyciela do Kuratorium
17