Skarga do Kuratorium – czy warto? Wzór skargi

Skarga do Kuratorium powinna być traktowana jako ostateczność. W placówkach oświatowych obowiązuje bowiem pewna hierarchia – najpierw skargę powinniśmy złożyć u dyrektora szkoły, a dopiero później skierować daną sprawę do kuratorium.

Istnieją jednak również takie problemy, które rodzic czy dorosły uczeń może zgłosić bezpośrednio do kuratora oświaty. W jakich przypadkach będzie to uzasadnione i jak taką skargę prawidłowo przygotować?

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do pobrania i wypełnienia wzór skargi do kuratorium, który pobierzesz poniżej:

Jakie zadania ma Kuratorium Oświaty?

Kuratorium Oświaty sprawuje nad szkołami nadzór pedagogiczny. Oznacza to, że zadaniem kuratorów jest między innymi sprawdzanie, czy szkoły:

 • przestrzegają zasad oceniania, klasyfikowania, promowania uczniów,
 • realizują podstawę programową,
 • przestrzegają przepisów dotyczących obowiązku szkolnego,
 • przestrzegają zasad prowadzenia egzaminów,
 • przestrzegają praw ucznia i praw dziecka, a także upowszechniają wiedzę o tych prawach,
 • realizują ramowe plany nauczania,
 • zapewniają uczniom bezpieczne i higieniczne warunki do nauki, opieki i wychowania.

Należy pamiętać, że w systemie oświaty obowiązuje pewna hierarchia. Skargę na nauczyciela powinno się kierować do dyrektora, który kieruję szkołą. Pisemną skargę na dyrektora szkoły do organu sprawującego nadzór pedagogiczny, czyli do Rady Gminy. Natomiast skargę na wszystkie te podmioty do Kuratorium. Najwyżej w tej hierarchii jest zaś minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

Jakie skargi rodzice kierują do Kuratorium?

Pismo do Kuratorium Oświaty, które świadczy o tym, że składający skargę „pominął” pewne etapy składania skarg w systemie oświaty, może zostać przekierowane do odpowiedniego podmiotu. Rodzice często nie zdają sobie z tego sprawy i kierują do Kuratorium skargi dotyczące:

 • agresywnych uczniów,
 • przemocy wśród uczniów,
 • niewłaściwego podziału uczniów na grupy,
 • niekorzystnego rozkładu zajęć. 

Innymi tematami, jakie są poruszane w takich pismach, bywają problemy związane z nieprzestrzeganiem zasad oceniania, łamaniem praw dziecka i praw ucznia, czy też z niewłaściwym zarządzaniem szkołą, np. nieprawidłowości przy zatrudnianiu pracowników czy częste zmiany w kadrze. 

Szukając odpowiedzi na pytanie, czy warto złożyć skargę do Kuratorium Oświaty, należy w pierwszej kolejności odpowiedzieć sobie na pytanie, czy jest to sprawa, którą powinno zajmować się Kuratorium. Można powiedzieć zatem, że do kuratora oświaty kieruje się skargi w sprawach poważnych, związanych między innymi z:

 • niezapewnieniem dzieciom bezpieczeństwa w trakcie zajęć,
 • nieprawidłowym udzieleniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub z nieudzieleniem pomocy,
 • niewłaściwym realizowaniem podstawy programowej.

Do kogo skierować skargę na nauczyciela lub ucznia?

Skarga na nauczyciela do Kuratorium Oświaty nie powinna być pierwszym krokiem, jaki podejmie zaniepokojony rodzic. Zarówno skarga na nauczyciela, jak i skarga na ucznia powinny w pierwszej kolejności wpłynąć do dyrektora szkoły, który:

 • odpowiada za zapewnienie uczniom bezpieczeństwa i odpowiednich warunków do nauki, opieki i wychowania,
 • zatrudnia nauczycieli i sprawuje nad nimi bezpośredni nadzór pedagogiczny.

Jeśli więc problem, który rodzic chce zgłosić do kuratorium dotyczy agresywnego ucznia, skargę w takiej sprawie należy skierować w pierwszej kolejności do dyrektora. Pismo może dotyczyć takich zachowań jak: 

 • agresja słowna,
 • przemoc fizyczna,
 • przemoc psychiczna,
 • zastraszanie,
 • groźby,
 • niszczenie mienia, i tym podobne.

Jeżeli dyrektor szkoły nie podejmie odpowiednich działań po skierowaniu do niego takiej skargi, sprawę można zgłosić do Rady Gminy lub do Kuratorium

Podobnie wygląda sprawa skargi na nauczyciela. Jeśli pedagog:

 • nie realizuje programu nauczania,
 • jest agresywny w stosunku do uczniów,
 • przychodzi do szkoły pod wpływem alkoholu,
 • nie zapewnia uczniom bezpieczeństwa,
 • nie stosuje odpowiednich zasad promowania i oceniania, i tak dalej – problem należy zgłaszać w pierwszej kolejności dyrektorowi. 

Dyrektor szkoły powinien ustosunkować się do skargi rodziców w terminie 30 dni. Ma obowiązek zbadania sprawy i wykazania, czy zarzuty przedstawione w treści skargi są zgodne z prawdą. W tym celu przeprowadza między innymi bezpośrednie rozmowy z nauczycielem czy anonimowe ankiety wśród uczniów.

Jeśli dyrektor szkoły nie podejmie żadnych działań lub podejmie działania niewystarczające, skargę na jego postępowanie można złożyć do organu nadzorującego, czyli do Rady Gminy. Jeśli te działania nie przyniosą pożądanego rezultatu, skarga do Kuratorium Oświaty na nauczyciela czy agresywnego ucznia będą już uzasadnione. 

Jak napisać skargę do Kuratorium?

Wielu rodziców i dorosłych uczniów zastanawia się, jak zgłosić nauczyciela do Kuratorium. Warto pamiętać, że problem można zgłosić zarówno ustnie, jak i pisemnie. Każdy ma prawo porozmawiać z kuratorem lub wicekuratorem – telefonicznie lub osobiście w godzinach przyjęć interesantów oraz po umówieniu się na wizytę. Będzie to dobre rozwiązanie również wtedy, kiedy rodzic nie ma pewności, czy chce i czy powinien złożyć oficjalną skargę. 

Jeśli rodzic postanowi złożyć skargę do Kuratorium, powinien zachować formę pisemną takiego donosu. Należy pamiętać też, że skarga musi być imienna, ponieważ anonimy pozostawia się bez rozpatrzenia, o ile nie wskazują na zagrożenie zdrowia lub życia uczniów. Skargę do Kuratorium adresuje się do:

 • Kuratorium Oświaty,
 • Delegatur Kuratorium Oświaty.

Skarga na nauczyciela lub skarga na dyrektora szkoły do Kuratorium Oświaty powinna zawierać również:

 • datę i miejsce sporządzenia, 
 • dane składającego skargę,
 • treść skargi ze wskazaniem danych osobowych osoby, której dotyczy skarga oraz z oznaczeniem szkoły, w której pracuje dana osoba,
 • podpis skarżącego. 

Na rozpatrzenie skargi oczekuje się około miesiąca. Czym skutkuje natomiast skarga do Kuratorium?

Skutki złożenia skargi do Kuratorium Oświaty

Skarga do kuratorium na nauczyciela lub dyrektora powinna skutkować przeprowadzeniem w szkole kontroli. Jej celem jest sprawdzenie, czy opisany w skardze problem istnieje. Przy okazji, wizytator z kuratorium sprawdzi zgodność funkcjonowania szkoły z przepisami prawa.

Podczas wizytacji pracownik kuratorium prowadzi rozmowy z nauczycielami i dyrektorem. Sprawdza, czy uczniom udzielono niezbędnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W wyniku kontroli przygotowuje natomiast zalecenia, które są dla dyrektora szkoły obligatoryjne.

W przypadku, gdy wizytacja wykazuje problem łamania przepisów, nauczyciel czy dyrektor zostaje pociągnięty do odpowiedzialności. Kontrola może oznaczać między innymi wszczęcie postępowania dyscyplinarnego i w dalszym etapie zwolnieniem dyscyplinarnym pedagoga.

Zasadniczo, kary, jakie może stosować Kuratorium, to:

 • nagana,
 • zwolnienie z pracy z zakazem zatrudnienia na 3 lata,
 • całkowity zakaz wykonywania zawodu.

Skarga nauczyciela do kuratorium

Skargę do Kuratorium może złożyć nie tylko rodzic, ale i sam nauczyciel. Pedagog może wnieść do Kuratorium skargę na dyrektora szkoły w przypadku problemów z:

 • podnoszeniem kwalifikacji,
 • nieprawidłowym zatrudnieniem,
 • ze sprawami socjalnymi,
 • z dokształcaniem,
 • z wynagrodzeniami, dodatkami, godzinami nadliczbowymi,
 • rentami i emeryturami,
 • atmosferą w pracy,
 • z odszkodowaniami.

Część tych problemów rozwiązuje kurator Oświaty. Pozostałe są kierowane do innych instytucji, właściwych ze względu na charakter problemu.

About the author

Jako legalnie działająca firma pod numerem NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329 dostarczamy produktów najwyższej jakości.