Przekształcenie umowy o pracę w akt mianowania – wzór

17 

Zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela, stosunek pracy nawiązany z nauczycielem na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony przekształca się w stosunek pracy na podstawie mianowania wraz z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel ten uzyskał stopień nauczyciela mianowanego. Aby tak się stało, konieczne jest spełnienie warunków określonych w art. 10 Karty Nauczyciela. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór przekształcenia umowy o pracę w akt mianowania – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Dyrektor informuje nauczyciela o przekształceniu umowy o pracę w akt mianowania

Fakt przekształcenia podstawy prawnej stosunku pracy – z umowy o pracę na akt mianowania – dyrektor potwierdza na piśmie. Przekształcenie następuje jednak z mocy prawa w momencie określonym w ustawie, dlatego działania podjęte przez pracodawcę nie mają większego znaczenia.

Zasadniczo, akt mianowania wskazuje moment nawiązania stosunku pracy na podstawie mianowania. Natomiast w przypadku przekształcenia umowy o pracę w akt mianowania, zmiana następuje wraz z pierwszym dniem miesiąca po miesiącu, w którym nauczyciel uzyskał stopień nauczyciela mianowanego.

Informacja o przekształceniu umowy o pracę w akt mianowania nie jest podstawą nawiązania nowego stosunku pracy, lecz jedynie potwierdzeniem jego zmiany. Podsumowując, szkoła ma obowiązek wydania nauczycielowi pisemnego potwierdzenia, iż uzyskał on mianowanie z mocy prawa.

Jakie warunki musi spełnić nauczyciel w celu przekształcenia umowy o pracę w akt mianowania?

Wzór przekształcenia umowy o pracę w akt mianowania można wykorzystać pod warunkiem, że nauczyciel spełnia wymogi określone w art. 10 KN. Wymogi te dotyczą:

  • posiada obywatelstwa polskiego,
  • posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • posiadania kwalifikacji wymaganych do zajmowania danego stanowiska,
  • istnienia warunków do zatrudnienia nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony.

Poza tym, nauczycielem mianowanym może być pedagog, przeciwko któremu nie toczy się postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne. Nauczyciel nie może również:

  • być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • być prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną w okresie 3 lat przed nawiązaniem stosunku pracy.
przeksztalcenie-umowy-o-prace-w-akt-mianowania-wzor
Przekształcenie umowy o pracę w akt mianowania - wzór
17