Odpowiedź na skargę rodzica na nauczyciela – wzór

17 

Jak prawidłowo napisać odpowiedź na skargę rodzica na nauczyciela? Rodzice dosyć często składają skargi na nauczycieli, a ich rozpatrzeniem – zgodnie z przepisami – zawsze zajmuje się dyrektor placówki. Kierujący szkołą nie może z góry zakładać, że dana skarga na nauczyciela jest nieuzasadniona, ani też od razu pociągać nauczyciela do odpowiedzialności.

Jego zadaniem jest zbadanie sprawy i udzielenie skarżącemu odpowiedzi na piśmie. Jak napisać odpowiedź na skargę na nauczyciela?

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do pobrania przykładowy wzór odpowiedzi na skargę rodzica na nauczyciela, którą pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: , ,
Opis

Nadzór dyrektora nad nauczycielami

Skarga na nauczyciela skierowana jest do dyrektora placówki szkolnej, który sprawuje nadzór nad nauczycielami. W ramach takiego nadzoru kierujący placówką powinien przeprowadzać kontrole, które oceniają stan przestrzegania przepisów dotyczących między innymi:

 • działalności dydaktycznej,
 • działalności wychowawczej,
 • działalności opiekuńczej,
 • innej działalności statutowej szkoły,
 • przebiegu procesów kształcenia,
 • przebiegu procesów wychowania,
 • efektów działalności dydaktycznej,
 • efektów działalności wychowawczej,
 • efektów działalności opiekuńczej.

Dyrektor szkoły ma obowiązek kontrolować, czy nauczyciele przestrzegają praw dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły, a także innej działalności statutowej placówki. Kierujący szkołą analizuje dokumentację przebiegu nauczania.

Obserwuje też prowadzone przez nauczycieli zajęcia. Z tego względu dyrektor nie może ani zignorować skargi od rodziców, ani pochopnie sądzić nauczyciela – musi zbadać skargę, a następnie przygotować na nią odpowiedź.

Jak dyrektor szkoły bada skargę?

Odpowiedź na skargę rodzica na nauczyciela to wnioski z przeprowadzonego badania skargi. Dyrektor musi sprawdzić, czy zarzuty przedstawione w takiej skardze są zgodne z prawdą.

Na pismo może odpowiedzieć zatem na dwa sposoby: odrzucając zarzuty zawarte w treści skargi lub przyznając rodzicom rację i informując o krokach, jakie zostały podjęte celem zdyscyplinowania nauczyciela. Jak natomiast przebiega badanie prawdziwości skargi?

W pierwszej kolejności dyrektor przeprowadza zwykle anonimowe ankiety wśród uczniów, z którymi nauczyciel ma zajęcia. Pytania w ankiecie nie mogą sugerować, że odnoszą się do konkretnego pedagoga. Przykładowe pytania, które pojawiają się w takich ankietach to między innymi:

 • czy uczniowie boją się chodzić na zajęcia,
 • czy nauczyciele znieważają uczniów,
 • czy nauczyciele stosują wulgaryzmy,
 • czy uczniowie czują lęk przed zajęciami.

Ankiety pozwalają ustalić, czy zachowanie nauczyciela jest niewłaściwie. W podobny sposób ankietę można przeprowadzić także wśród rodziców. 

Drugą częścią badania skargi jest z reguły obserwacja, czyli kontrola sposobu prowadzenia zajęć przez nauczyciela. Takie obserwacje mogą być doraźne, niezapowiedziane. Po zajęciach dyrektor ma też prawo porozmawiać z rodzicami na temat zajęć. 

Należy pamiętać także, że nauczyciel ma prawo złożenia wyjaśnień. Najlepiej przeprowadzić z nim rozmowę po uzyskaniu wyników ankiet, aby mógł odnieść się do faktów, na które wskazują odpowiedzi uczniów i rodziców. Po przeprowadzeniu wszystkich tych czynności dyrektor decyduje:

 • czy oddala skargę i informuje o tym rodziców, którzy ją złożyli,
 • czy zawiadamia rzecznika dyscyplinarnego o podejrzeniu popełnienia przewinienia dyscyplinarnego i przekazuje odpowiednią informację o podjętych działaniach rodzicom, którzy złożyli skargę.

Jak odpowiedzieć na skargę rodzica na nauczyciela?

Odpowiedź na pismo rodziców w sprawie skargi na nauczyciela jest obowiązkowa pod warunkiem, że złożona skarga nie była anonimowa. Anonimowe skargi można pozostawić bez rozpatrzenia, o ile nie wskazują na bardzo poważny problem, stanowiący zagrożenie dla zdrowia czy życia uczniów.

Jeśli skarga zawiera dane wnoszącego, ale nie zawiera adresu do odpowiedzi, należy taki adres w miarę możliwości ustalić. Termin na udzielenie odpowiedzi na skargę wynosi z reguły 30 dni, zatem w tym czasie dyrektor szkoły powinien skargę zbadać i poinformować skarżącego o wyniku prowadzonego postępowania wyjaśniającego.

Jak odpowiedzieć na skargę na nauczyciela? Pismo powinno poinformować skarżącego o wyniku postępowania wyjaśniającego, a także o podjętych przez dyrektora szkoły działaniach. Odpowiedzi nie przygotowuje się więc od razu po otrzymaniu skargi, lecz dopiero po przeprowadzeniu ankiet, rozmów z uczniami i rodzicami oraz po uzyskaniu wyjaśnień od nauczyciela, którego skarga dotyczy. 

Dokument można przygotować w oparciu o nasz wzór odpowiedzi na skargę rodzica na nauczyciela, który uwzględnia takie elementy formalne pisma jak:

 • data i miejsce sporządzenia,
 • dane adresata – rodzica składającego skargę,
 • dane dyrektora szkoły, który ma obowiązek sporządzenia takiej odpowiedzi,
 • odpowiedni tytuł,
 • treść odpowiedzi,
 • podpis dyrektora szkoły.

Należy pamiętać, że osoba składająca skargę nie powinna uzyskać wglądu w materiały zebrane przez dyrektora w trakcie postępowania wyjaśniającego. Ma ona dostęp jedynie do tych zeznań, które złożyło dziecko danego rodzica. Poza tym wszystkie informacje związane z postępowaniem zawsze objęte są tajemnicą – nie są informacją publiczną. 

Szukając odpowiedzi na pytanie jak napisać odpowiedź na pismo rodziców w sprawie skargi na nauczyciela, warto zajrzeć także do statutu szkoły. Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół, dokument ten powinien zawierać postanowienia dotyczące skarg na nauczycieli.

Czy nauczyciel może poznać treść skargi?

Nauczyciel, którego dotyczy skarga rodziców, ma prawo ustosunkować się do zarzutów podniesionych w skardze. Można zatem taki dokument skopiować i przedstawić mu do wglądu. Nie należy jednak ujawniać przy tym danych personalnych wnoszącego skargę.

Dane te nie są potrzebne, aby nauczyciel mógł ustosunkować się do zarzutów. Uprawnieniem nauczyciela jest możliwość zapoznania się z zarzutami skargi, dotyczącymi nienależytego wykonywania obowiązków – nie możliwość zapoznania się z tożsamością osoby, która wniosła skargę.

Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego (art. 221), każdy ma prawo zgłaszać skargi, a ich złożenie nie może powodować „powstawania uszczerbku lub zarzutu”.

Kilka słów na koniec

Niestety w systemie oświaty na próżno szukać procedur dotyczących interesującej nas kwestii związanej ze skargą rodziców na nauczyciela, dlatego sposób postępowania ze skargami na nauczycieli regulują przepisy:

 • Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735), a także:
 • Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 stycznia w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

Skargi najczęściej składane są w szkole podstawowej, a rzadziej już w szkole średniej, tj. w technikum czy liceum ogólnokształcącym. Dla ułatwienia Ci sporządzenia odpowiedzi na skargę rodziców na nauczyciela przygotowaliśmy gotowy wzór odpowiedzi, który pobrać można na samej górze strony.

odpowiedz-na-skarge-rodzica-na-nauczyciela-wzor
Odpowiedź na skargę rodzica na nauczyciela - wzór
17