Jak odpowiedzieć na skargę rodzica na nauczyciela?

17 

Skargi na nauczycieli rodzice kierują do dyrektora szkoły, który sprawuje nadzór nad zatrudnioną kadrą pedagogiczną. Odpowiedź na skargę rodzica na nauczyciela powinna zostać przygotowana w terminie jednego miesiąca, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniające wszystkie formalne wymagania – wzór odpowiedzi na skargę rodzica na nauczyciela – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: , ,
Opis

Jak odpowiedzieć na skargę rodzica na nauczyciela?

Dyrektor ma obowiązek udzielenia pisemnej odpowiedzi na skargę rodzica na nauczyciela, jeśli skarga ta została wniesiona prawidłowo – tj. jeśli zawiera dane osobowe wnoszącego. W odpowiedzi na skargę dyrektor powinien ustosunkować się do niej, opisać, jakie działania podjął i wskazać, jak rozwiązany został/zostanie problem.

Do przygotowania takiego pisma kierujący placówką może zastosować wzór odpowiedzi na skargę rodzica na nauczyciela. Dokładna treść dokumentu zależna będzie jednak od okoliczności sprawy oraz faktycznie podjętych działań.

Jak dyrektora rozpatruje skargę rodzica na nauczyciela?

Wniesienie imiennej skargi rodziców na nauczyciela obliguje dyrektora do ustosunkowania się do danej sprawy, a to jest równoznaczne z koniecznością przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

W ramach takiego postępowania – zależnie od charakteru sprawy – dyrektor może przeprowadzić między innymi rozmowy z innymi pracownikami szkoły, rozmowy z rodzicami, anonimowe ankiety wśród uczniów, czy konfrontację nauczyciela z rodzicami.

Bardzo ważne jest także poruszenie problemu opisanego w skardze z samym pedagogiem. Nauczyciel ma prawo uzyskać wgląd w treść skargi po tym, jak zostanie ona zanonimizowana. Ma też możliwość wyjaśnienia sprawy, czyli przedstawienia swojego punktu widzenia.

Jeśli postępowanie wykaże, że pedagog złamał przepisy, dyrektor powinien wszcząć postępowanie dyscyplinarne, które może zakończyć się nawet zwolnieniem nauczyciela. Nie powinien jednak ignorować skargi rodziców ani bagatelizować problemu, gdyż w takim przypadku kolejna skarga na pedagoga może zostać skierowana przez nich wprost do kuratorium oświaty.

Podobne wzory pism:

wzor-odpowiedzi-na-skarge-rodzica-na-nauczyciela
Jak odpowiedzieć na skargę rodzica na nauczyciela?
17