Jak złożyć wniosek do sanatorium razem z mężem?

Pobyt w sanatorium ma służyć poprawie stanu zdrowia dzięki specjalnym zabiegom, ale również za sprawą kontaktu z naturą. Stanowi on dodatkowy etap leczenia szpitalnego oraz okazję do rehabilitacji, na przykład po urazie lub w przypadku chorób przewlekłych.

Taki pobyt trwa z reguły co najmniej kilkanaście dni. Nic więc dziwnego w tym, że wiele osób zastanawia się, jak wyjechać do sanatorium z mężem czy żoną lub po prostu z drugą połówką w postaci przyjaciółki bądź przyjaciela.

Aby ułatwić Ci wyjazd do sanatorium wspólnie, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku, w którym poprosisz NFZ o wspólny wyjazd do sanatorium, wzór wniosku pobierzesz poniżej:

Zasady kierowania pacjentów do sanatorium wspólnie

Na początek warto przypomnieć, że na leczenie uzdrowiskowe z NFZ mogą zostać skierowani jedynie pacjenci:

 • wystarczająco sprawni, aby odbyć podróż do sanatorium,
 • samodzielni,
 • zdolni do samoobsługi,
 • zdolni do korzystania z zabiegów leczniczych.

Leczenie uzdrowiskowe trwa:

 • 21 dni w szpitalu uzdrowiskowym,
 • 21 dni w sanatorium uzdrowiskowym,
 • 28 dni w szpitalu uzdrowiskowym na rehabilitacji,
 • 28 dni w sanatorium uzdrowiskowym na rehabilitacji.

Jeśli chodzi o pobyt osoby dorosłej, to jest on odpłatny częściowo (pobyt dzieci jest bezpłatny) – z wyjątkiem pobytu w szpitalu uzdrowiskowym na rehabilitacji uzdrowiskowej.

Aby pojechać do sanatorium na NFZ, należy uzyskać skierowanie na leczenie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego taką decyzję w oparciu o stan zdrowia pacjenta, istniejące przeciwwskazania czy wpływ leczenia uzdrowiskowego na stan chorego.

Później skierowanie jest sprawdzane przez lekarza Funduszu – specjalistę w dziedzinie balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej w oddziale NFZ. To ten specjalista decyduje o celowości, rodzaju i miejscu leczenia.

Warto zaznaczyć przy tym, że poszczególne sanatoria specjalizują się w leczeniu konkretnych schorzeń, zatem miejsce leczenia ma kluczowe znaczenie – również w kontekście wspólnego pobytu małżonków w sanatorium.

Kiedy małżonkowie mogą pojechać razem do sanatorium?

W pewnych okolicznościach podanie o wspólny wyjazd do sanatorium musi zostać rozpatrzone pozytywnie. Dotyczy to par, w których jeden z małżonków:

 • ukończył 65. rok życia,
 • posiada orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności. 

Dodatkowym warunkiem jest również posiadanie takiego samego profilu leczenia. Jak zostało wspomniane, każde sanatorium specjalizuje się w leczeniu konkretnych schorzeń.

Jeśli małżonkowie cierpią na podobne dolegliwości i spełniają pozostałe warunki, NFZ powinno obowiązkowo skierować ich na wspólny pobyt w sanatorium. Jeżeli jednak ich choroby są różne, siłą rzeczy niemożliwe będzie odbycie przez nich wspólnej kuracji w jednym sanatorium.

Wspólny wyjazd do sanatorium nie tylko dla seniorów

Zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1793)., prośba o wspólny wyjazd do sanatorium złożona przez osoby po 65. roku życia lub posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności powinna zostać rozpatrzona pozytywnie.

Jednak nie tylko seniorzy mają prawo pojechać do sanatorium na wspólną kurację. Młodsze osoby również mają możliwość złożenia takiego wniosku, jeśli tylko ich profil leczenia jest tożsamy. 

Jak przypomina NFZ, wnioski w pierwszej kolejności rozpatrywane są pod względem medycznym, dopiero później pod względem społecznym. Jeśli małżonkowie nie mogą być leczeni w tym samym sanatorium, ponieważ to nie oferuje pełnej gamy kuracji, wniosek nie zostanie rozpatrzony pozytywnie. Jeżeli jednak profile leczenia wnioskodawców są tożsame, NFZ powinno postarać się w miarę możliwości skierować parę na wspólną kurację. 

Co ważne, wniosek o wspólny wyjazd do sanatorium mogą złożyć nie tylko małżonkowie, ale również partnerzy, przyjaciele, inne osoby bliskie – spokrewnione lub nie. Jeśli jest to możliwe z punktu widzenia medycznego, NFZ powinien skierować takich pacjentów na wspólne leczenie sanatoryjne.

Jak pojechać do sanatorium z osobą bliską?

Aby wyjechać do sanatorium z wybraną osobą bliską, trzeba dopełnić kilku formalności. Jedną z nich jest złożenie odpowiedniego wniosku w tej sprawie. Jak złożyć wniosek do sanatorium razem z mężem? Należy pamiętać przede wszystkim o tym, aby pismo dostarczyć do oddziału NFZ wraz ze skierowaniami na leczenie:

 • tego samego dnia,
 • w jednej kopercie. 

Jeśli wszystkie dokumenty zostaną złożone w taki sposób, pracownik NFZ nie będzie miał wątpliwości, czego ani kogo dotyczy taka prośba. Warto pamiętać jednak, że jeżeli dokumentacja będzie zawierała błędy lub braki formalne, spowoduje to wstrzymanie rozpatrywania wniosków celem wezwania osoby ubezpieczonej do uzupełnienia braków czy usunięcia błędów.

W takiej sytuacji opóźnienie w procesie kwalifikowania na leczenie sanatoryjne może doprowadzić do utraty szansy na wspólny wyjazd małżonków. Istotne jest więc dopilnowanie, aby pisma zawierały wszystkie wymagane elementy formalne i były wolne od błędów.

Jak przygotować wniosek o wspólny wyjazd do sanatorium?

Do przygotowania prośby, jaką małżonkowie powinni dołączyć do swoich skierowań, warto wykorzystać gotowy wzór podania o wspólny wyjazd do sanatorium, który wystarczy uzupełnić takimi informacjami jak:

 • data i miejsce sporządzenia pisma,
 • dane pacjentów,
 • datę rozpoczęcia leczenia uzdrowiskowego/rehabilitacji,
 • rodzaj leczenia uzdrowiskowego,
 • dane oddziału wojewódzkiego NFZ,
 • uzasadnienie. 

 A jak umotywować wspólny wyjazd do sanatorium? Większość par w treści takiego wniosku powołuje się między innymi na możliwość obniżenia kosztów wyjazdu, na większy komfort psychiczny w trakcie kuracji, czy na możliwość udzielania sobie wzajemnego wsparcia i pomocy.

Taka argumentacja jest wystarczająca, aby uzyskać zgodę na wspólny wyjazd małżonków, ale warto pamiętać, że wiele małżeństw nie ma takiej gwarancji.

Czy wspólny wyjazd oznacza wspólne zakwaterowanie?

Po otrzymaniu zgody na wspólny wyjazd do sanatorium małżonkowie powinni zdawać sobie sprawę z faktu, że skierowanie na leczenie sanatoryjne do tego samego ośrodka nie jest gwarancją wspólnego zakwaterowania. NFZ nie ma bowiem żadnego wpływu na to, jak zakład lecznictwa ulokuje swoich pacjentów w pokojach.

To od możliwości i indywidualnych decyzji osób zarządzających sanatorium zależy, czy kuracjusze będą zakwaterowani w jednym pokoju lub w dwóch osobnych pokojach sąsiadujących ze sobą. Zależy to głównie od dostępności miejsc. Należy pamiętać więc, że ośrodek nie ma obowiązku zakwaterowania małżonków w jednym pokoju dwuosobowym.

Zgodnie z przepisami, ośrodek lecznictwa uzdrowiskowego musi zapewnić kuracjuszowi odpowiednie warunki mieszkalne. Żadne przepisy nie mówią zaś o obowiązku zakwaterowania małżonków w jednym pokoju. Warto mieć taką świadomość, aby po dotarciu na miejsce nie być zaskoczonym i rozczarowanym. 

Sanatorium prywatne

Jeśli wnioski małżonków o wspólny wyjazd do tego samego zakładu lecznictwa uzdrowiskowego zostaną odrzucone, a także w sytuacji, kiedy partnerzy chcą mieć gwarancję wspólnego zakwaterowania, warto rozważyć możliwość skorzystania z opcji leczenia w sanatorium prywatnym.

Co prawda, jest to rozwiązanie bardziej kosztowne, ale należy pamiętać, że pobyt w sanatorium na NFZ również jest częściowo odpłatny. 

Wyjeżdżając do sanatorium prywatnego, chory wybiera miejsce i termin leczenia. Sam decyduje o tym, gdzie, z kim i kiedy odbędzie kurację. Zapewnia sobie także wyższe standardy opieki i lepsze warunki mieszkaniowe. Cena pobytu w sanatorium prywatnym zależy natomiast między innymi od takich czynników jak czas pobytu czy termin pobytu.

Zsumowanie artykułu

NFZ nie ma obowiązku kierowania małżeństw na wspólną kurację uzdrowiskową, ale ponieważ to NFZ podejmuje końcową decyzję w zakresie miejsca leczenia sanatoryjnego, warto właśnie do lokalnego NFZ zwrócić się z prośbą o wspólny wyjazd uzdrowiskowy.

Na samym początku artykułu możesz pobrać gotowy do wypełnienia wzór wniosku dotyczący wspólnego wyjazdu małżonków do sanatorium.

Podstawa prawna: ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

About the author

Jako legalnie działająca firma pod numerem NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329 dostarczamy produktów najwyższej jakości.