Oświadczenie o pokryciu kapitału zakładowego wzór

17 

Jak napisać oświadczenie o pokryciu kapitału zakładowego? Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością musi dopełniać różnego rodzaju formalności względem KRS.

Jednym z takich obowiązków jest złożenie oświadczenia po wniesieniu przez wspólników wkładów na pokrycie kapitału zakładowego spółki. Kiedy należy złożyć takie oświadczenie i jak powinno ono wyglądać?

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór oświadczenia o pokryciu kapitału zakładowego, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Kiedy zarząd spółki składa oświadczenie o pokryciu kapitału zakładowego?

Oświadczenie o pokryciu kapitału zakładowego wymagane jest w dwóch sytuacjach:

  • kiedy spółka jest rejestrowana w KRS,
  • kiedy kapitał zakładowy spółki zostaje podwyższony. 

Zgodnie z treścią art. 167 kodeksu spółek handlowych:

§ 1. Do zgłoszenia spółki należy dołączyć:

1)umowę spółki;

2)oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady zostały wniesione w całości przez wszystkich wspólników,

3)jeżeli o powołaniu członków organów spółki nie stanowi akt notarialny zawierający umowę spółki, dowód ich ustanowienia, z wyszczególnieniem składu osobowego.

2. Jednocześnie ze zgłoszeniem należy złożyć podpisaną przez wszystkich członków zarządu listę wspólników z podaniem nazwiska i imienia lub firmy (nazwy) oraz liczby i wartości nominalnej udziałów każdego z nich.

Oświadczenie o wniesieniu wkładów powinno zostać podpisane przez każdego członka zarządu. Nie wystarczy zatem, że dokument podpisze jeden z członków, uprawniony do samodzielnej reprezentacji spółki.

Pełne pokrycie kapitału zakładowego to warunek rejestracji spółki. Zarząd musi upewnić się, że wkłady zostały wniesione w całości. Jeśli złoży oświadczenie niezgodnie z prawdą, narazi się na odpowiedzialność karną i cywilną. Nie może także pominąć złożenia oświadczenia, składając wniosek o wpis do rejestru. Bez tego dokumentu nie można dokonać wpisu do KRS.

Jak złożyć oświadczenie o wniesieniu kapitału?

Do 30.06.2021 roku każde pismo do KRS można było złożyć w formie papierowej. Od 01.07.2021 roku oświadczenia można składać wyłącznie poprzez Portal Rejestrów Sądowych/e-formularze KRS. Zatem jak złożyć oświadczenie o wniesieniu kapitału?

W pierwszej kolejności należy założyć konto lub zalogować się do Portalu Rejestrów Sądowych/e-formularze KRS. Następnie należy wybrać opcję „pisma” – „pismo procesowe ogólne”, bądź „pismo w sprawie”.

W formularzu wymagane będzie wprowadzenie sygnatury z postanowienia o rejestracji spółki. Na podstawie numeru KRS należy wyszukać spółkę, aby jej dane uzupełniły się automatycznie. Następnie wystarczy wybrać właściwy sąd, spółkę i sygnaturę.

Do oświadczenia należy sporządzić pismo przewodnie. Natomiast załącznikiem do niego będzie oświadczenie podpisane przez zarząd. Załącznik może mieć postać skanu lub dokumentu podpisanego elektronicznie. Jeśli zarząd wyśle skan dokumentu, w ciągu 3 dni ma obowiązek przesłania do KRS oryginału dokumentu. 

Ponieważ pismo nie podlega opłacie, należy zaznaczyć „nie dotyczy” przy sposobie opłacenia pisma, a na koniec kliknąć „wyślij”.

Jak napisać oświadczenie o wniesieniu kapitału?

Oświadczenie zarządu spółki z o.o. o wniesieniu kapitału nie ma żadnego odgórnie obowiązującego wzoru czy formularza. Również przepisy nie odnoszą się do treści takiego dokumentu – mówią jedynie o obowiązku podpisania oświadczenia przez wszystkich członków zarządu. Dokument należy sporządzić zatem samodzielnie, uwzględniając w nim niezbędne, podstawowe informacje, takie jak:

  • miejsce i data sporządzenia,
  • odpowiedni tytuł,
  • oznaczenie spółki: nazwa, siedziba,
  • treść oświadczenia ze wskazaniem wysokości kapitału (kwota),
  • podpisy.

Oświadczenie o wniesieniu kapitału a rejestracja spółki

Jeśli oświadczenie zarządu o wniesieniu kapitału nie zostanie złożone równolegle z wnioskiem o rejestrację spółki, dokument można złożyć później – w terminie do 7 dni. Brak oświadczenia nie jest przeszkodą do wpisania spółki w rejestrze w trybie S24.

Zgodnie z przepisami, oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady pieniężne na pokrycie kapitału zakładowego zostały wniesione w całości, może zostać złożone do KRS w terminie 7 dni od dnia dokonania wpisu do KRS. Do tego czasu w odpisie będzie widniała wzmianka o tym, że kapitał nie został pokryty.

W praktyce oznacza to, że jeśli w dniu założenia spółki (złożenia wniosku o wpis do KRS) nie dysponuje ona wkładami wspólników, to można uzupełnić brak takiego oświadczenia w późniejszym terminie.

Warto pamiętać także, że zawiązanie spółki powinno zostać zgłoszone do sądu rejonowego KRS w ciągu 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy spółki. Od momentu podpisania umowy spółki wspólnicy mają zatem 6 miesięcy na wniesienie wkładów. W przeciwnym razie umowa spółki zostanie rozwiązana. 

Odpowiedzialność za złożenie fałszywego oświadczenia

Zarząd spółki musi wiedzieć, co grozi mu za złożenie fałszywego oświadczenia w przedmiocie pokrycia kapitału zakładowego. Jeśli spółka złoży takie oświadczenie, choć kapitał nie został wniesiony w całości, może odpowiadać za przestępstwo z art. 271 § 1 kodeksu karnego – wystawienie przez członków zarządu dokumentu poświadczającego nieprawdę.

Przestępstwo to jest zagrożone karą pozbawienia wolności na okres od 3 miesięcy do lat 5.

Członkowie zarządu ponoszą więc odpowiedzialność karną za brak zgłoszenia lub za zgłoszenie fałszywych danych do rejestru.

oswiadczenie-o-pokryciu-kapitalu-zakladowego-wzor-pdf-doc
Oświadczenie o pokryciu kapitału zakładowego wzór
17