Uchwała o zmianie adresu spółki – wzór

17 

Jak napisać uchwałę o zmianie adresu spółki? Uchwała o zmianie adresu spółki to jedna z częściej zgłaszanych zmian. Aby wiedzieć, czy jest ona konieczna, należy rozróżniać adres spółki od siedziby spółki.

Kiedy zmiana adresu spółki wiąże się ze zmianą siedziby spółki i wymaga wprowadzenia zmian w umowie, oraz jak powinna wyglądać uchwała o zmianie adresu spółki?

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy gotowy do pobrania i wypełnienia wzór uchwały o zmianie adresu spółki, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

Adres a siedziba spółki

Na początku należy podkreślić, że adres i siedziba spółki nie są pojęciami tożsamymi, jeśli chodzi o spółki. Siedzibą spółki jest miejscowość – siedziba – organu zarządzającego. Siedzibę określa się w umowie spółki. W miejscowości, która jest siedzibą spółki, spółka podlega rejestracji. 

Natomiast adres spółki to dane uzupełniające siedzibę, czyli ulica, numer budynku, numer lokalu. Jak łatwo się domyślić, zmiana adresu spółki nie będzie wiązała się ze zmianą siedziby, jeśli zmiana wskazuje na inny adres w tej samej miejscowości.

Kiedy spółka zmienia adres, czyli ulicę, numer budynku czy numer lokalu, nie ma potrzeby wprowadzania zmiany umowy spółki. Umowa wskazuje bowiem jedynie siedzibę spółki. 

Należy pamiętać, że spółka może mieć tylko jedną siedzibę. Nawet jeśli działa w kilku miejscowościach, tylko w jednej z nich będzie miała siedzibę, w pozostałych oddziały. Oddziały te muszą zostać ujawnione w KRS. Ewentualna zmiana siedziby spółki musi zostać odnotowana w umowie. Taką zmianę można wprowadzić jedynie u notariusza za zgodą wspólników. 

Zmieniając siedzibę, spółka zmienia także adres. Oznacza to, że konieczne będzie zgłoszenie obu zmian, czego można dokonać w ramach jednej procedury wpisu do KRS.

Uchwała w sprawie zmiany adresu

Zmiana adresu spółki zoo wymaga podjęcia uchwały. Uchwałę w takiej sprawie najczęściej podejmuje zarząd spółki. Dokument przyjmuje zwykłą formę pisemną – forma aktu notarialnego nie jest wymagana. Uchwała powinna zawierać:

 • datę podjęcia,
 • numer uchwały,
 • oznaczenie aktualnego adresu,
 • oznaczenie nowego adresu,
 • opcjonalnie datę wprowadzenia zmian w życie.

Jeśli uchwała nie wskazuje terminu wprowadzenia zmian w życie, jest skuteczna z dniem jej podjęcia. Co ważne, uchwała zarządu o zmianie adresu spółki musi zostać podpisana przez wszystkich członków zarządu, ponieważ każdy członek zarządu ma prawo do prowadzenia spraw spółki.

Zmiana adresu spółki z o.o. jest czynnością, która przekracza zwykły zarząd, zatem taką zmianę można wprowadzić tylko poprzez podjęcie uchwały.

Jak zgłosić zmianę adresu spółki?

Zmiana adresu spółki w KRS zgłaszana jest na dwa sposoby:

 • poprzez portal rejestrów sądowych,
 • poprzez system teleinformatyczny (dot. spółek S24).

Aby zgłosić zmiany, należy wypełnić odpowiedni druk:

 • KRS-Z3 – w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej,
 • KRS-Z2 – w przypadku spółki komandytowo – akcyjnej,
 • KRS-Z1 – w przypadku spółki jawnej, spółki komandytowe i spółki partnerskiej.

Wniosek o wpis zmian uzupełnia się o kopię podjętej uchwały. Nie ma natomiast obowiązku dołączania do wniosku dokumentu, który potwierdza prawo spółki do korzystania z nieruchomości znajdującej się pod danym adresem. Wniosek podlega opłacie sądowej w wysokości 350 zł łącznie (w tym 100 zł za ogłoszenie w monitorze sądowym i gospodarczym). Pismo podpisuje zarząd lub pełnomocnik.

Czas na zgłoszenie zmiany adresu czy zmiany siedziby spółki wynosi 7 dni, licząc od dnia zaistnienia zmiany. 

Jak zmienić adres spółki w systemie S24?

Jeśli spółka została założona w systemie S24, a jej umowa nigdy nie była zmieniana za pomocą aktu notarialnego, to zmianę adresu można wprowadzić od początku do końca w systemie teleinformatycznym. Zmiana adresu spółki wymaga podjęcia uchwały zarządu przez portal S24. Uchwałę podpisują członkowie zarządu:

 • podpisem kwalifikowanym, 
 • profilem zaufanym ePUAP,
 • podpisem osobistym. 

Natomiast sam wniosek o zmianę adresu podpisuje albo zarząd spółki, albo jej pełnomocnik. Koszty związane z wnioskiem o zmianę nowego adresu spółki w systemie s24 to 200 zł opłata sądowa oraz 100 zł ogłoszenie w  monitorze.

Zmiana adresu spółki a urząd skarbowy

Zmianę adresu spółki zgłasza się nie tylko do Krajowego Rejestru Sądowego, ale również do urzędu skarbowego. Dotyczy to także zmiany siedziby. Zgłoszenia aktualizacyjnego spółka dokonuje na formularzu NIP-8, przy czym wypełniony druk należy złożyć do właściwego urzędu skarbowego (w innej miejscowości w przypadku zmiany siedziby spółki).

Przy okazji warto wspomnieć, że poza Krajowym Rejestrze Sądowym i US o zmianie siedziby spółki czy adresu spółka powinna poinformować także swoich kontrahentów.

Jak zmienić siedzibę spółki?

Zmiana siedziby spółki jest procedurą bardziej skomplikowaną niż zmiana jej adresu. Jeśli spółka chce zmienić siedzibę, musi zmienić umowę spółki, a tego może dokonać jedynie poprzez podjęcie uchwały o zmianie umowy spółki, sporządzonej w formie aktu notarialnego. Zatem uchwałę o zmianie siedziby podejmuje zgromadzenie wspólników, ale protokół ze zgromadzenia sporządza notariusz, co przekłada się na wyższe koszty zmian.

Po podjęciu uchwały zmiany zgłasza się do KRS wraz z aktem notarialnym i umową spółki (w wersji obejmującej zmianę siedziby). Zgłoszenia dokonuje się za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych. Koszty są takie same, jak w przypadku zmiany adresu – 200 zł opłata sądowa od wniosku oraz 100 zł za ogłoszenie w MSIG.

Nieco prościej –  i taniej – jest zmienić siedzibę w przypadku spółki zarejestrowanej przez system S24. Taka spółka może bowiem wprowadzić te zmiany bez konieczności podejmowania uchwały o zmianie siedziby w formie aktu notarialnego.

Uchwała jest dostępna w portalu S24. Aby ją podjąć, wspólnicy muszą złożyć podpisy w formie elektronicznej. Koszty procedury zgłoszenia dokonanych zmian w KRS wynoszą w tym przypadku 300 zł (opłata sądowa i ogłoszenie w MSIG).

Zmiana adresu lub siedziby a ZUS i GUS

Zmiana adresu spółki lub siedziby spółki nie wymaga zgłaszania takich zmian do ZUS czy do GUS. Po zgłoszeniu zmiany adresu do KRS rejestr przesyła nowy adres spółki drogą elektroniczną do Centralnego Rejestru Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP). Stąd dane automatycznie przesyłane są dalej do ZUS.

Podobnie jest w przypadku rejestru REGON – tam również dane trafiają bez konieczności składania dodatkowych wniosków. Należy pamiętać zatem jedynie o zaktualizowaniu adresu lub siedziby spółki w KRS oraz w Urzędzie Skarbowym.

Zsumowanie

Zmiana adresu spółki z o.o nie wymaga zmiany umowy spółki, ponieważ siedziba spółki i adres spółki to dwie różne rzeczy:

Adres spółki: jest to fizyczne miejsce, w którym spółka ma swoją reprezentacyjną lokalizację. Adres ten może być wykorzystywany do korespondencji z różnymi podmiotami, kontaktu z klientami, dostarczania przesyłek, itp. Może to być również adres, pod którym spółka jest zarejestrowana w KRS. Adres ten może być różny od faktycznej siedziby spółki.

Siedziba spółki: to miejsce, w którym spółka prowadzi swoje główne operacje biznesowe lub zarządza swoimi interesami. To może być fizyczna lokalizacja, gdzie znajduje się biuro spółki i gdzie podejmuje się decyzje zarządcze. W niektórych przypadkach, zwłaszcza w przypadku dużych korporacji, siedziba spółki może być jednym z wielu biur, a spółka może działać na wielu lokalizacjach.

W przypadku zmiany adresu spółki musi być podjęta uchwała zarządu o zmianie adresu spółki, chcąc ułatwić Ci sporządzenie takiego dokumentu – przygotowaliśmy gotowy do pobrania wzór uchwały, który pobierzesz na samej górze strony.

uchwala-o-zmianie-adresu-spolki-wzor-pdf-doc-przyklad
Uchwała o zmianie adresu spółki - wzór
17