Zgoda spółki na zbycie udziałów – wzór

17 

Jak napisać zgodę spółki na zbycie udziałów? Przepisy nie informują o konieczności uzyskania zgody na sprzedaż udziałów spółki.

Przewidują jednak możliwość uzależnienia sprzedaży udziałów od zgody spółki, zgromadzenia wspólników lub konkretnego wspólnika, z czego większość spółek korzysta, aby zabezpieczyć się przed wstąpieniem do spółki osób niepożądanych.

Jak powinna zostać wyrażona zgoda spółki na zbycie udziałów? aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy wzór zgody spółki na zbycie udziałów, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Udziały w spółce

Udział to określona ułamkowo lub wartościowo część kapitału zakładowego spółki, należąca do konkretnego wspólnika. Zgodnie z przepisami, wartość jednego udziału nie może być mniejsza niż 50 zł. 

Posiadając udziały w spółce, wspólnik ma zarówno prawa, jak i obowiązki. Ma prawo zbyć swoje udziały, i prawa tego nie może odebrać mu nawet umowa spółki. Jednak ten sam dokument może uzależniać możliwość sprzedaży udziałów od zgody zarządu czy zgromadzenia wspólników.

W jaki sposób zbywa się udziały w spółce?

Jeśli umowa spółki tego nie zabrania, zbycie udziałów bez zgody spółki jest dopuszczalne i w pełni zgodne z przepisami kodeksu spółek handlowych.

Udziałowiec może zbyć udziały poprzez zawarcie umowy darowizny, umowy sprzedaży, umowy zamiany czy umowy przekazania. Udziały nie zawsze zostają zatem sprzedane za gotówkę. Można dokonać bowiem barteru, czyli zamienić udziały np. na nieruchomość.

W jaki sposób spółka wyraża zgodę na zbycie udziałów?

Jeśli umowa spółki przewiduje, że niezbędna jest zgoda na zbycie udziałów w spółce z o.o, to sposób wyrażenia takiej zgody również powinien zostać określony w umowie spółki, a gdy tak nie jest, zastosowanie znajdują przepisy KSH, zgodnie z którymi spółka udziela zgody w formie pisemnej.

Zgodę na zbycie udziałów może wyrazić zarząd spółki lub inny organ, np. zgromadzenie wspólników.

Jeśli spółka nie wyrazi zgody na zbycie udziałów, choć warunek taki przewiduje umowa spółki,  udziałowiec może wystąpić do sądu rejestrowego o wydanie zgody zastępczej. Jeśli problemem jest to, kto ma zostać nabywcą udziałów, to sąd może nakazać spółce przedstawienie innego nabywcy.

Jak uzyskać zgodę na zbycie udziałów?

Ponieważ ewentualna zgoda na zbycie udziałów powinna zostać wyrażona na piśmie, udziałowiec zainteresowany taką transakcją, powinien sporządzić pisemny wniosek o wyrażenie zgody na zbycie udziałów.

W takim wniosku należy ująć między innymi wartość udziałów oraz dane nabywcy. 

Jeśli odpowiedź na wniosek będzie pozytywna, spółka wyrazi ją w formie pisemnej. Będzie to uchwała o wyrażeniu zgody na zbycie udziałów, w której ujmuje się:

  • numer uchwały,
  • datę podjęcia uchwały,
  • oznaczenie spółki z adresem siedziby,
  • określenie ilości udziałów,
  • dane wspólnika,
  • dane nabywcy udziałów. 

Zgoda zarządu na zbycie udziałów może mieć też charakter ogólny, bez wskazywania, na rzecz kogo czynność zostanie dokonana. W takiej sytuacji konieczne staje się zawiadomienie spółki o zbyciu udziałów.

Dopiero w momencie zawiadomienia spółki – poprzez przedstawienie np. umowy sprzedaży – zbycie udziałów staje się skuteczne, a tym samym pojawia się obowiązek zgłoszenia zmian do Krajowego Rejestru Sądowego.

Jak wycenić wartość udziałów?

Zgoda zarządu spółki na zbycie udziałów określa ich wartość na podstawie wniosku złożonego przez wspólnika. Jednak jak wycenić wartość udziałów do wniosku? Wycena wartości udziałów nie jest prostym zadaniem.

Należy pamiętać, że taka wycena musi mieć charakter rynkowy. Najłatwiej jest do wyceny powołać rzeczoznawcę majątkowego. Takie rozwiązanie wiąże się jednak z wysokimi kosztami.

Warto mieć na uwadze, że zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych, podstawę opodatkowania w przypadku sprzedaży udziałów stanowi wartość rynkowa rzeczy, a tę ustala się „na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia”.

Umowa spółki a ograniczenia w zakresie sprzedaży udziałów

Umowa spółki może uzależniać zbycie udziałów od zgody wyrażonej przez zarząd. Możliwe jest także wprowadzenie innych ograniczeń, również tych dotyczących ewentualnego nabywcy, np. obowiązek posiadania określonych kwalifikacji. 

Umowa spółki może zastrzegać prawo pierwszeństwa lub prawo pierwokupu. Prawo pierwokupu to zastrzeżenie na rzecz innego wspólnika prawa do nabycia udziałów przed osobą z zewnątrz. Prawo pierwszeństwa aktywuje się z kolei w momencie ujawnienia chęci zbycia udziałów.

Wspólnik chcący zbyć posiadane udziały, musi poinformować spółkę o swoim zamiarze. Dokonanie zbycia udziałów bez poszanowania przepisów o pierwszeństwie lub pierwokupie skutkuje unieważnieniem umowy.

Sprzedaż udziałów bez zgody spółki

Jeśli umowa spółki stanowi, że do sprzedaży udziałów niezbędne jest uzyskanie zgody zarządu, ewentualna umowa zbycia udziałów zawarta bez takiej zgody jest bezskuteczna. Warto sprecyzować, że umowa nie wywoła skutków do chwili uzyskania zgody. Zarząd może bowiem udzielić zgody na sprzedaż udziałów przed zawarciem umowy sprzedaży i po jej zawarciu. 

Zbycie udziału bez niezbędnej zgody spółki nie sprawia więc, że umowa jest nieważna – skutkuje tak zwaną bezskutecznością zawieszoną. 

Jeśli wspólnik sprzeda udziały bez zgody spółki, powinien:

  1. wystąpić z wnioskiem o udzielenie zgody, wyznaczając jednocześnie odpowiedni termin na jej udzielenie,
  2. w przypadku braku zgody: wystąpić do właściwego sądu o wydanie zgody zastępczej.

Co dzieje się po zbyciu udziałów w spółce?

Po dokonaniu czynności zbycia udziałów – za zgodą spółki lub bez takiej zgody – konieczne staje się dokonanie zmiany wpisu w księdze udziałów. Obowiązek ten spoczywa na zarządzie. Po uzyskaniu informacji o zmianie wspólnika zarząd wprowadza zmiany w księdze udziałów, odnotowując dane osobowe i wartość udziałów wspólnika.

Kolejny krok to sporządzenie wniosku do KRS. Zarząd musi zgłaszać każdą zmianę wspólnika do rejestru sądowego. Dokonuje tego poprzez złożenie wniosku o wpis zmian, jednocześnie składając także aktualną listę wspólników.

Jeśli zaś chodzi o obowiązki kupującego, to ten powinien odprowadzić podatek PCC w wysokości 1% od kwoty sprzedaży udziałów w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

W  tym celu wypełnia deklarację PCC-3. Warto wspomnieć, że oprócz podatku od czynności cywilnoprawnych może wystąpić także obowiązek zapłaty podatku dochodowego.

Podsumowując

W umowie spółki mogą znaleźć się różne postanowienia dotyczące zbycia udziałów przez spółkę, może to prawo pierwszeństwa  nabycia udziałów w spółce bądź prawo pierwokupu. W umowie spółki mogą znaleźć się także inne ograniczenia zbycia udziałów w spółce oraz np. uzyskanie zgody wspólników na sprzedaż udziałów innej osobie lub podmiotowi.

Art. 182. – [Zgoda na zbycie udziału w spółce z o.o.] – Kodeks spółek handlowych.

§ 1. Zbycie udziału, jego części lub ułamkowej części udziału oraz zastawienie udziału umowa spółki może uzależnić od zgody spółki albo w inny sposób ograniczyć.

§ 2. Jeżeli zbycie uzależnione jest od zgody spółki, stosuje się przepisy § 3-5, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

§ 3. Zgody udziela zarząd w formie pisemnej. W przypadku gdy zgody odmówiono, sąd rejestrowy może pozwolić na zbycie, jeżeli istnieją ważne powody.

Przed transakcją sprzedaży udziałów, obie strony powinny zapoznać się z treścią umowy spółki, aby poznać szczegóły dotyczące zbycia/sprzedaży udziałów. Natomiast w przypadku uzyskania zgody spółki na sprzedaż udziałów, umowa sprzedaży udziałów spółki powinna zostać sporządzona w formie pisemnej, koniecznie z podpisami notarialnie poświadczonymi.

zgoda-spolki-na-zbycie-udzialow-wzor-pdf-doc
Zgoda spółki na zbycie udziałów - wzór
17