Umowa pożyczki wspólnika dla spółki z o.o. wzór

17 

Jak prawidłowo sporządzić umowę pożyczki od wspólnika dla Spółki z o.o.? Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może potrzebować dodatkowych środków pieniężnych w momencie, kiedy niemożliwe jest podwyższenie kapitału zakładowego czy wzięcie kredytu w banku.

W takiej sytuacji warto rozważyć opcję udzielenia spółce pożyczki przez wspólnika. Z czym wiąże się umowa pożyczki dla spółki z o.o i jak powinna wyglądać?

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór umowy pożyczki wspólnik – Spółka z o.o., którą pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Kategorii ,
Opis
Opinie (0)

Czy spółka może pożyczyć pieniądze od wspólnika?

Kapitał zakładowy spółki z o.o. to zaledwie 5000 zł. Często dochodzi więc do sytuacji, kiedy spółka nie ma wystarczającej ilości środków, aby zapłacić za towary czy usługi. W takim przypadku pojawia się pytanie: czy można pożyczyć pieniądze od własnego wspólnika?

Warto wiedzieć, że zarówno wspólnik, jak i spółka są odrębnymi podmiotami prawnymi. Z tego względu mają one prawo zawierania różnych umów. Na tej podstawie można wnioskować, że umowa pożyczki pomiędzy spółką a jej wspólnikiem jest dopuszczalna. 

W jakiej formie?

Umowa pożyczki wspólnika dla spółki z o.o musi przyjmować formę pisemną, jeśli jej wartość przekracza 1000 zł. Umowę można sporządzić nie tylko w zwykłej formie dokumentowej, ale również w postaci elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Chodzi bowiem o to, aby oświadczenia woli stron przyjmowały taką formę, która pozwala zapoznać się z ich treścią. Umowa w formie pisemnej pełni też ważną rolę dowodową.

Co powinna zawierać umowa pożyczki?

Umowa pożyczki od wspólnika dla spółki z o.o musi zawierać kilka istotnych elementów formalnych. Obowiązkowe jest ujęcie w niej następujących informacji:

 • oznaczenie stron (dane osoby udzielającej pożyczki i pożyczkobiorcy),
 • oznaczenie miejsca i daty zawarcia umowy,
 • określenie kwoty pożyczki,
 • określenie sposobu przekazania pieniędzy,
 • ustalenie oprocentowania lub informacja o braku oprocentowania,
 • określenie terminu oraz sposobu zwrotu pożyczki,
 • oraz kilka innych istotnych elementów umowy pożyczki.

Pożyczka dla spółki może nie być oprocentowana, ale wtedy stanowi ona przychód dla spółki – z tytułu korzystania z cudzego kapitału bez odsetek. Korzystniej jest zatem ująć w umowie informacje o oprocentowaniu pożyczki na warunkach rynkowych. 

Zgoda na zawarcie umowy pożyczki

W wielu przypadkach umowa pożyczki dla spółki od wspólnika może zostać zawarta za zgodą organu spółki – zarządu, rady nadzorczej, zgromadzenia wspólników. Przed zawarciem umowy pożyczki należy sprawdzić więc, czy przepisy lub postanowienia samej umowy spółki nie nakładają na wspólników takiego obowiązku. 

Jeśli wspólnik udzielający pożyczki jest jednocześnie członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, prokurentem lub likwidatorem spółki, to zawarcie z nim umowy pożyczki zawsze wymaga uzyskania zgody zgromadzenia wspólników na zawarcie pożyczki.

Czasami zdarza się również, że w przypadku spółek z ustanowioną radą nadzorczą, zarząd spółki ma obowiązek uzyskać jej zgodę na dokonanie określonych czynności, w tym na zawarcie umowy pożyczki.

Jeżeli pożyczka przekracza dwukrotnie wysokość kapitału zakładowego, przed zawarciem umowy pożyczki konieczne jest podjęcie uchwały wspólników – chyba że umowa spółki stanowi inaczej. W sytuacji, kiedy przepisy ustawy wymagają:

 • uchwały wspólników,
 • uchwały rady nadzorczej,

każda czynność prawna dokonana bez wymaganej uchwały jest nieważna.

Co istotne, zgoda na wzięcie pożyczki przez spółkę może być wyrażona przed lub po zawarciu umowy pożyczki, jednak nie później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia oświadczenia przez spółkę. 

Z kim wspólnik zawiera umowę pożyczkową?

Umowa pożyczki ze wspólnikiem spółki z o.o zawierana jest zasadniczo między wspólnikiem a zarządem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jeśli wspólnik jest jednocześnie członkiem zarządu, to pożyczkobiorcę (spółkę) w ramach umowy pożyczki reprezentuje albo rada nadzorcza, albo pełnomocnik powołany przez zgromadzenie wspólników za pomocą stosownej uchwały.

W przypadku, kiedy:

 • wszystkie udziały spółki przysługują jedynemu wspólnikowi,
 • wszystkie udziały przysługują jedynemu wspólnikowi i spółce,
 • wspólnik jest jedynym członkiem zarządu,

zawarcie umowy pożyczki wymaga zachowania formy aktu notarialnego. Notariusz zawiadamia natomiast o dokonaniu takiej czynności prawnej sąd rejestrowy. 

Umowa pożyczki od wspólnika a podatki

Zawarcie umowy pożyczki wiąże się z przepisami dotyczącymi podatku od czynności cywilnoprawnych PCC i podatku dochodowego. Jeśli chodzi o podatek dochodowy w przypadku pożyczki od wspólnika – bardzo istotny będzie charakter transakcji, a także warunki udzielenia pożyczki.

Pożyczka wspólnika dla spółki z o.o. może być traktowana jako transakcja między podmiotami powiązanymi. Prawo reguluje taką transakcję inaczej niż pożyczkę między osobami fizycznymi. W tym przypadku mówi się o tak zwanej cenie transferowej.

Przepisy wymagają, aby cena transferowa miała charakter rynkowy – w innym wypadku urząd skarbowy może korygować dochód i straty spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Aby pożyczka od udziałowca nie wywołała negatywnych skutków, musi odpowiadać zatem warunkom rynkowym, co dotyczy wspomnianego już oprocentowania. 

Oprocentowanie pożyczki od udziałowca powinno zostać ustalone na podstawie ofert finansowania bankowego lub poza bankowego.

Spółka musi w tym celu porównać oferty banków oraz oferty firm pozabankowych i zawrzeć ze swoim wspólnikiem transakcję na warunkach analogicznych, uśrednionych. Stosując tę metodę, spółka nie chroni się przed kontrolą organu podatkowego, który może sprawdzać prawidłowość zastosowanej ceny transferowej pod kątem warunków rynkowych. 

Istnieje jednak również inny sposób na uniknięcie problemów z pożyczką – mianowicie zastosowanie zasad safe harbour. W ramach takiej metody umowa pożyczkowa pozostanie wolna od kontroli US, jeśli:

 • oprocentowanie pożyczki w ujęciu rocznym na dzień zawarcia umowy zostanie ustalane w oparciu o rodzaj bazowej stopy procentowej i marżę,
 • w umowie nie przewidziano wypłaty innych niż odsetki opłat związanych z udzieleniem lub obsługą pożyczki, np. prowizji lub premii,
 • pożyczka udzielona spółce została udzielona na okres nie dłuższy niż 5 lat,
 • w trakcie roku obrotowego łączny poziom zobowiązań/należności podmiotu powiązanego z tytułu kapitału pożyczek z podmiotami powiązanymi wynosi nie więcej niż 20 000 000 zł lub równowartość tej kwoty,
 • pożyczkodawca nie jest podmiotem mającym miejsce zamieszkania/siedzibę/zarząd na terytorium kraju stosującego szkodliwą konkurencję podatkową.

Kilka słów na koniec

Instytucja umowy pożyczki została uregulowana w art. 720 Kodeksu cywilnego:

§ 1. Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

§ 2. Umowa pożyczki, której wartość przekracza tysiąc złotych, wymaga zachowania formy dokumentowej.

W przypadku potrzeby pozyskania dodatkowych środków przez spółkę może dojść do pożyczki od jednego ze wspólników spółki. Co dość istotne, forma zawarcia umowy pożyczki wymaga zachowania formy dokumentowej, co więcej, fakt zawarcia umowy pożyczki często należy poprzedzić zgodą wspólników spółki na udzielenie spółce pożyczki.

Co jeśli chodzi o obowiązek podatkowy? warto też pamiętać, że umowa pożyczki dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlega opodatkowaniu podatkiem PCC. To czy zapłata podatku od czynności cywilnoprawnych leży po stronie spółki, czy pożyczkodawcy – zależy od okoliczności udzielenia spółce pożyczki.

Podobne wzory pism:

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Umowa pożyczki wspólnika dla spółki z o.o. wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

umowa-pozyczki-wspolnika-dla-spolki-z-o-o-wzor
Umowa pożyczki wspólnika dla spółki z o.o. wzór
17