Lista wspólników spółki z o.o. – wzór

(1 opinia klienta)

17 

Jak prawidłowo sporządzić listę wspólników spółki? Lista wspólników spółki ma związek z prowadzeniem księgi udziałów. Spółka powinna złożyć listę wspólników do KRS obowiązkowo, a niedopełnienie tego obowiązku wiąże się z karą grzywny.

Złożenie listy wspólników dotyczy również wszelkich zmian w księdze udziałów. Jak powinna wyglądać lista wspólników do KRS?

Dla ułatwienia Ci przygotowania takiego dokumentu – przygotowaliśmy gotowy do pobrania i wypełnienia wzór listy wspólników spółki, którą pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (1)

Lista wspólników a księga udziałów

Zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych (KSH), każdy wpis zmiany w księdze udziałów zobowiązuje zarząd do złożenia w sądzie rejestrowym nowej listy wspólników. Jeśli więc w księdze udziałów pojawi się nowy wpis, rodzi to obowiązek sporządzenia nowej listy wspólników.

Co istotne, wpisanie kogoś na listę wspólników nie sprawia, że taka osoba staje się wspólnikiem spółki – taki skutek ma wpisanie danych osobowych do księgi udziałów.

Natomiast lista wspólników spółki z o.o. ma na celu zachowanie aktualności danych, dotyczących wspólników. Dane w aktach rejestrowych sądu rejestrowego powinny być bowiem zgodne ze stanem faktycznym. Złożenie listy wspólników sprawia, że osoba przeglądająca akta rejestrowe spółki, zyskuje pełny obraz jej struktury udziałowej. 

Jakie elementy musi zawierać lista wspólników?

Wyszukując hasło „lista wspólników wzór pisma załącznik do KRS”, można znaleźć w sieci różne wzorce list wspólników. Warto pamiętać przy tym, że taki dokument musi zawierać kilka elementów obowiązkowych, bez których może okazać się nieważny. Takimi elementami obowiązkowymi są:

 • wymienienie wszystkich wspólników spółki – aktualnych!
 • określenie liczby oraz wartości nominalnej udziałów każdego ze wspólników,
 • wzmianki o ustanowieniu zastawu czy użytkowaniu udziału.

Co ważne, listę podpisują wszyscy członkowie zarządu, którzy pełnią funkcję w momencie jej sporządzania.

Tak przygotowana aktualna lista wspólników spółki z o.o. może zostać złożona do KRS wraz z wnioskiem o dokonanie wpisu. Jest to obowiązkowy załącznik w przypadku wniosku o wpis zmian związanych ze strukturą udziałową spółki. 

Należy mieć na uwadze, że zmiana na liście wspólników może nie wiązać się z obowiązkiem dokonania wpisu w KRS. Ma to miejsce w sytuacji, kiedy zmiany dotyczą wspólników posiadających mniej niż 10% udziałów w kapitale zakładowym.

Dane takich wspólników nie są ujawniane w rejestrze. Zatem zmiany tego typu nie wymagają złożenia wniosku o wpis, ale nie zwalniają spółki z obowiązku złożenia listy wspólników.

Jeśli wpis nie jest obowiązkowy, lista wspólników do KRS powinna zostać złożona wraz z wnioskiem o przyjęcie dokumentów do akt rejestrowych spółki. Do pisma dołącza się także dokument, który uzasadnia wprowadzenie zmian na liście wspólników.

Konsekwencje niezłożenia listy wspólników

Lista wspólników KRS jest czymś obowiązkowym dla spółki. Zgodnie z treścią art. 594 kodeksu spółek handlowych, jeżeli spółka wbrew obowiązkowi nie składa sądowi rejestrowemu listy wspólników, podlega karze grzywny w kwocie do 20 000 zł.

To jednak nie wszystko, ponieważ sąd rejestrowy może wezwać zarząd spółki do złożenia obowiązkowych dokumentów po terminie, wyznaczając dodatkowe 7 dni na przedłożenie listy. 

Jeśli spółka nie realizuje obowiązku w tym terminie, podlega karze grzywny, wymierzonej na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego. Maksymalna wysokość takiej kary to 15 000 zł, przy czym w postępowaniu przymuszającym grzywna może być wielokrotnie ponawiana.

Kiedy należy zaktualizować listę wspólników?

Lista wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością określa liczbę i wartość nominalną udziałów osobno dla każdego wspólnika. Zawiera też wzmiankę o ustanowieniu zastawu lub użytkowania udziałów. Jak łatwo się domyślić, aktualną listę wspólników trzeba złożyć więc do KRS po każdej zmianie:

 • składu wspólników,
 • wysokości udziałów wspólników,
 • wartości nominalnej udziałów,
 • danych wspólników, np. nazwiska wspólnika.

Warto podkreślić, że lista wspólników stanowi obowiązkowy załącznik do każdego wniosku o zmianę wpisu w KRS, jeśli taka zmiana dotyczy danych zawartych w liście wspólników (np. wysokości udziałów).

Zgodnie zaś z art. 167 § 2 Kodeksu spółek handlowych:

§ 2. Jednocześnie ze zgłoszeniem należy złożyć podpisaną przez wszystkich członków zarządu listę wspólników z podaniem nazwiska i imienia lub firmy (nazwy) oraz liczby i wartości nominalnej udziałów każdego z nich.

Lista czy listy wspólników?

Jak zostało wspomniane, lista wspólników musi zostać podpisana przez każdego z nich. Wbrew pozorom, nie jest przy tym oczywiste, czy spółka może sporządzić jedną listę ze wszystkimi podpisami, czy odrębne listy podpisane przez każdego członka osobno.

Z problemem tym nie musi mierzyć się spółka, której członkowie przebywają w bliskiej odległości. W takim przypadku podpisanie jednego dokumentu nie wiąże się z wysokimi kosztami i nie jest czasochłonne. 

Problem pojawia się jednak w przypadku spółek międzynarodowych. Kiedy członkowie zarządu stale przebywają w różnych krajach czy na różnych kontynentach, sporządzenie jednej wspólnej listy członków podpisanej przez każdego wspólnika jest kłopotliwe.

Po pierwsze, wiąże się z dodatkowymi kosztami, jakie rodzi konieczność wzajemnego przesyłania sobie przez członków zarządu listy wspólników do podpisu. Po drugie, wiąże się z długim czasem potrzebnym na uzyskanie podpisów wszystkich członków zarządu. 

Przepisy nie odnoszą się do tej kwestii w sposób jednoznaczny, natomiast praktyka orzecznicza sądów rejestrowych prezentuje różne stanowiska. Część wydziałów rejestrowych przyjmuje listy wspólników w postaci odrębnych kartek o identycznej treści, na których widnieje podpis innego członka zarządu.

Inne wymagają, aby dokumenty zostały ze sobą trwale połączone przed złożeniem, np. zbindowane. Zdarza się również, że wydział odmawia przyjęcia listy w formie innej niż jeden dokument z podpisami wszystkich członków zarządu. 

Czym jest księga udziałów w spółce?

Ponieważ lista wspólników wiąże się z księgą udziałów, warto omówić krótko, czym jest ten dokument. Księga udziałów jest dokumentem wewnętrznym i służy celom informacyjnym. Powinna zawierać:

 • nazwisko i imię albo nazwę firmy i siedzibę każdego wspólnika,
 • adres wspólnika, 
 • liczbę i wartość nominalną jego udziałów,
 • ustanowienie zastawu lub użytkowania.

Księga udziałów najczęściej przyjmuje formę tabeli i dostępna powinna być do przejrzenia dla każdego wspólnika w siedzibie spółki.

Podsumowanie

Należy pamiętać, że członek zarządu, który dopuszcza do tego, by zarząd spółki nie złożył sądowi rejestrowemu listy wspólników – podlega grzywnie do 20 000 złotych.

Art. 594. Odpowiedzialność członków zarządu spółki handlowej za niewykonanie obowiązków określonych w ustawie. KSH:

§ 1.Kto, będąc członkiem zarządu spółki handlowej, wbrew obowiązkowi dopuszcza do tego, że zarząd:

1)nie składa sądowi rejestrowemu listy wspólników albo listy akcjonariuszy,

…podlega grzywnie do 20.000 złotych.

Podobne wzory pism:

1 opinia dla Lista wspólników spółki z o.o. – wzór

 1. Marcel Dawicki

  Lista przygotowana należycie i z dbałością o szczegóły.

  • Grzegorz Szwaciński

   Dziękujemy za pozytywny komentarz.

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

lista-wspolnikow-spolki-z-o-o-wzor-przyklad
Lista wspólników spółki z o.o. - wzór
17