Uchwała zarządu o powołaniu prokurenta – wzór

(1 opinia klienta)

17 

Jak napisać uchwałę zarządu o powołaniu prokurenta? Prokurent jest osobą powołaną do reprezentowania spółki podczas dokonywania czynności prawnych. Uchwała o ustanowieniu prokury i powołaniu prokurenta musi przybrać formę pisemną – pod rygorem nieważności.

Zgodnie z definicją zawartą w Kodeksie cywilnym prokurą jest pełnomocnictwo udzielone przez przedsiębiorcę, które obejmuje umocowanie prokurenta do dokonywania czynności pozasądowych oraz sądowych w związku z prowadzonym przedsiębiorstwem.

Prokurentem może być tylko osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Do objęcia tej roli nie są wymagane żadne określone kwalifikacje zawodowe czy wykształcenie.

Chcąc ułatwić Ci przygotowanie omawianego pisma, sporządziliśmy gotowy do wypełnienia wzór uchwały zarządu o powołaniu prokurenta, który pobierzesz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis
Opinie (1)

Osoba, której udzielona zostaje prokura – zyskuje prawo (i obowiązek) dokonywania czynności sądowych i pozasądowych związanych z reprezentowanym przez siebie podmiotem.

Jego kompetencje są jednak prawnie ograniczone – potrzebuje odrębnego pełnomocnictwa do zbycia przedsiębiorstwa, do dokonania czynności prawnej, na podstawie której następuje oddanie go do czasowego korzystania oraz do zbywania i obciążania nieruchomości. Co ważne, prokurent nie odpowiada za zobowiązania przedsiębiorstwa.

W spółkach kapitałowych prokurenta ustanawia zarząd – za pośrednictwem jednomyślnej uchwały.

Może ona zostać podjęta jedynie wtedy, gdy wszyscy członkowie zarządu zostali prawidłowo poinformowani o posiedzeniu zarządu.

Uchwała o ustanowieniu prokury (uchwała o powołaniu prokurenta) i powołaniu prokurenta powinna zostać sporządzona na piśmie – w innym przypadku może zostać uznana za nieważną. Pismo takie powinno:

  • określać rodzaj udzielonej prokury (samoistna, oddziałowa lub mieszana);
  • wskazywać dane osobowe prokurenta;
  • informować, że prokura została udzielona jednomyślnie;
  • zawierać podpisy wszystkich członków zarządu.

1 opinia dla Uchwała zarządu o powołaniu prokurenta – wzór

  1. Marcin Wójcik

    dokument przygotowany rzetelnie

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

uchwala-zarzadu-o-powolaniu-prokurenta-wzor
Uchwała zarządu o powołaniu prokurenta - wzór
17