Karta do głosowania tajnego – wzór

(1 opinia klienta)

17 

Jak przygotować kartę do głosowania tajnego? Głosowanie w spółce co do zasady jest jawne. Kodeks spółek handlowych przewiduje jednak odstępstwo od tej reguły w ściśle określonych przypadkach.

Zgodnie z Art. 247. tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.

Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego ze wspólników obecnych lub reprezentowanych na zgromadzeniu wspólników. Zgromadzenie wspólników może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez zgromadzenie wspólników.

Chcąc ułatwić Ci przygotowanie omawianego dokumentu, sporządziliśmy gotowy do wypełnienia wzór karty do głosowania tajnego, który pobierzesz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (1)

Tajne głosowanie należy zorganizować w celu podjęcia uchwał dotyczących:

  • ustalenia wysokości wynagrodzenia członka zarządu;
  • przyznanie wspólnikom praw osobistych;
  • wyboru przewodniczącego zgromadzenia wspólników;
  • wyboru pełnomocnika mającego dokonać czynności prawnej pomiędzy spółką a członkami jej zarządu (zgodnie z orzeczeniem SN taki wybór ma charakter sprawy osobowej, wymaga więc głosowania tajnego);

Należy je również zarządzić na żądanie choćby jednego ze wspólników obecnych lub reprezentowanych na zgromadzeniu wspólników.

Opisywana forma głosowania posiada charakter ochronny – ma zagwarantować wspólnikom swobodę wykonywania prawa głosu z dala od nacisków otoczenia i bez strachu przed ewentualnymi konsekwencjami.

Zgodnie z orzecznictwem sądowym naruszenie wymogu tajnego głosowania w spółce stanowi przesłankę do stwierdzenia nieważności danej uchwały, jeśli brak tajnej formy głosowania wpłynął na jej treść.

Głosowanie tajne jest anonimowe, a więc wzór karty do głosowania tajnego nie uwzględnia danych osoby oddającej głos.

Zazwyczaj zawiera jedynie wskazanie uchwały lub sprawy, której dotyczy głosowanie oraz odpowiedzi „za” i „przeciw”, spośród których wybiera się jedną, stawiając obok niej znak „X” w wyznaczonym do tego polu. Na każdej karcie powinien znaleźć się ponadto podpis przewodniczącego komisji oraz pieczęć organu.

1 opinia dla Karta do głosowania tajnego – wzór

  1. Michał Zamojski

    szybko i sprawnie, karta sporządzona właściwie.

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

karta-do-glosowania-tajnego-wzor
Karta do głosowania tajnego - wzór
17