Uchwała o podziale zysku – wzór

17 

Jak napisać uchwałę o podziale zysku? Spółki kapitałowe, czyli spółki z o.o. i spółki akcyjne mogą co roku dzielić wypracowany przez nie zysk między akcjonariuszy i wspólników. W tym celu konieczne jest podjęcie uchwały, w ramach której taki podział zostanie ustalony. W jaki sposób podejmuje się uchwałę o podziale zysku w spółce i jak prawidłowo sporządzić taką uchwalę?

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do pobrania i wypełnienia wzór uchwały, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

Zysk a dywidenda w spółce

Uchwała o podziale zysku dotyczy dywidendy, czyli tej części zysku, którą spółka dzieli się ze swoimi wspólnikami lub akcjonariuszami. Dywidenda może zostać wypłacona pod warunkiem, że:

  • rok obrotowy zakończył się (można jednak wypłacić osobom uprawnionym odpowiednią część zysku na poczet przewidywanej dywidendy),
  • sprawozdanie finansowe zostało sporządzone i zatwierdzone przez zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie akcjonariuszy,
  • została uchwalona decyzja w sprawie podziału zysku oraz wypłaty dywidendy.

Należy podkreślić zatem, że obowiązek wypłaty dywidendy nie zawsze będzie obciążał spółkę. Decyzja w tej sprawie zależy od samej spółki. Zyski można przeznaczyć bowiem na inny cel, np. na pokrycie strat lub na nowe inwestycje.

  • w uchwale mogą znaleźć się także zapisy, kiedy wspólnik może żądać wypłaty niewypłaconych dywidend.
  • w uchwale może pojawić się też zapis dotyczący wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przyszłej dywidendy.

Na jakich zasadach wypłaca się dywidendę?

Aby wiedzieć, jak powinna wyglądać uchwała w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy, należy poznać zasady jej wypłacania. Dywidendę wypłaca się zatem z zysku netto. Do jej wypłaty w danym roku obrotowym uprawnieni są wspólnicy i akcjonariusze, jeśli w dniu podjęcia uchwały o podziale zysku przysługiwały im akcje lub udziały.

Dokładny termin sporządzania listy akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy może określać walne zgromadzenie na podstawie zapisów ujętych w statucie spółki. Jest to tak zwany dzień dywidendy.

W umowie spółki mogą zostać zawarte także specyficzne prawa i obowiązki oraz uprzywilejowania wspólników. Zasadniczo bowiem każdy wspólnik ma takie samo prawo do otrzymania dywidendy. Natomiast Kodeks spółek handlowych przewiduje różny zakres podziału zysku między wspólnikami.

Kiedy sporządza się uchwałę o podziale zysku?

Uchwała podział zysku pojawia się w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, w spółce akcyjnej i spółce prostej akcyjnej. Jak zostało wspomniane, uchwałę można podjąć dopiero po tym, jak sporządzone zostanie sprawozdanie finansowe, które podlega obowiązkowemu zatwierdzeniu.

Uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za poprzedni rok podatkowy należy podjąć w ciągu 6 miesięcy od dnia zakończenia roku obrotowego. 

Kiedy spółka nie podejmie uchwały o podziale zysku?

Brak uchwały o podziale zysku to przede wszystkim konsekwencja braku takiego zysku do podziału. Skutecznie sporządzone sprawozdanie finansowe powinno zostać przebadane przez biegłego rewidenta w celu sprawdzenia jego prawidłowości.

Zatwierdzone sprawozdanie finansowe ma wykazywać, czy spółka osiągnęła zysk, czy stratę. Jeśli będzie to strata, siłą rzeczy uchwała o podziale zysku nie zostanie podjęta.

Warto wspomnieć również, że w przypadku odnotowania straty, spółka może nałożyć na wspólników obowiązek wniesienia dodatkowych wkładów, a także znalezienia nowego sposobu finansowania spółki.

Jak wylicza się dywidendę?

Dywidenda to kwota zysku przeznaczona do podziału, ale należy wiedzieć, że taka sume nie może przekroczyć zysków spółki za ostatni rok, powiększonej o niepodzielony zysk z ubiegłych lat oraz kwoty przeniesione (zysk z kapitału rezerwowego i zapasowego).

W praktyce oznacza to, że do zysku za rok poprzedni można dodać:

  • zysk z lat ubiegłych, który nie został podzielony między wspólników,
  • zysk wpłacony na kapitał rezerwowy lub zapasowy.

Jednocześnie, kwota dywidendy musi zostać pomniejszona o niepokryte jeszcze straty, udziały własne oraz kwoty, które należy przekazać na kapitał rezerwowy lub zapasowy (zgodnie z umową spółki lub ustawą).

Zatem uchwała o podziale zysku nie może przewidywać, że zysk zostanie w całości podzielony między wspólników. W pierwszej kolejności służy on zabezpieczeniu sytuacji finansowej spółki.

Zasady podejmowania uchwały o podziale zysku?

Uchwałę o podziale zysku i wypłacie dywidendy podejmuje zgromadzenie wspólników. Uchwałę można podjąć jedynie bezwzględną większością głosów, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Jeśli chodzi o spółki akcyjne, to te podejmują uchwałę na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. 

Oba zgromadzenia muszą odbyć się w terminie do 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego. Do przygotowania dokumentu uchwały można wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór uchwały o podziale zysku, pamiętając, że pismo musi zostać podpisane przez:

  • protokolanta,
  • przewodniczącego zgromadzenia.

Co więcej, do uchwały spisuje się też listę wspólników i akcjonariuszy, którzy brali udział w zwyczajnym zgromadzeniu wspólników bądź w przypadku spółki akcyjnej: zwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

Warto wiedzieć, że dopuszczalna jest także zmiana uchwały o podziale zysku. Aby zmienić pierwotną uchwałę, należy podjąć uchwałę nową (potrzebna jest bezwzględna większość głosów, o ile umowa spółki nie wymaga innej większości do podjęcia uchwały).

Co ważne, uchwała nie może być sprzeczna z dobrymi obyczajami czy godząca w interesy spółki. Jeśli pierwotna uchwała została już złożona do KRS i US, to należy zaktualizować ją, czyli złożyć uchwałę o zmianie podziału zysku netto spółki.

Podsumowanie

Dopiero po formalnym zatwierdzeniu sprawozdania finansowego mamy do czynienia z zyskiem spółki, który to zysk możemy podzielić pomiędzy wspólników spółki, sporządzając stosowną uchwałę o podziale zysku spółki, a samą uchwałę o podziale zysku podejmuje zwyczajne zgromadzenie wspólników spółki.

Zatem podjęcie uchwały o podziale zysku poprzedza zatwierdzenie sprawozdania finansowego.

  • kwestie sprawozdań finansowych poruszumy w kolejnym artykule.
uchwala-o-podziale-zysku-wzor-pdf-doc-przyklad
Uchwała o podziale zysku - wzór
17