Rezygnacja z sanatorium NFZ – wzór pisma

17 

Rezygnacja z sanatorium NFZ może być rezygnacją całkowitą lub rezygnacją z wyznaczonego terminu leczenia sanatoryjnego. Rezygnacja zawsze wiąże się z koniecznością dokonania zwrotu potwierdzonego skierowania na leczenie uzdrowiskowe.

Jeśli zwrot skierowania zostanie uznany za uzasadniony, fundusz wyznaczy świadczeniobiorcy nowy termin leczenia, zatem możliwość odbycia kuracji nie przepadnie. Jak napisać uzasadnienie rezygnacji z sanatorium?

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór rezygnacji z sanatorium NFZ, którą zakupisz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis
Opinie (0)

Jak wygląda rezygnacja z sanatorium NFZ?

Ubezpieczony, który chce skorzystać z możliwości leczenia sanatoryjnego na NFZ, składa do oddziału funduszu skierowanie na leczenie wystawione przez lekarza. Takie skierowanie podlega sprawdzeniu, a następnie zatwierdzeniu, o ile leczenie uzdrowiskowe uznane jest za zasadne.

Jeśli skierowanie zostanie potwierdzone, świadczeniobiorca będzie o tym poinformowany na piśmie. Dowie się, do jakiego sanatorium, na jakie leczenie i w jakim terminie może się udać.

Zasadniczo, nie ma on możliwości wybierania sanatorium samodzielnie, wskazywania preferowanego terminu wyjazdu ani zmiany tych ustaleń.

Miejsce leczenia sanatoryjnego wybierane jest na podstawie profilu leczenia chorego. Pacjenta wysyła się bowiem do ośrodka, który specjalizuje się w danych schorzeniach. Natomiast termin jest już kwestią oczekiwania na swoją kolej.

Jeśli okazuje się odległy, może zdarzyć się, iż plany świadczeniobiorcy ulegną zmianie i będzie on zmuszony zrezygnować z sanatorium. Nie oznacza to jednak, że musi to być rezygnacja całkowita.

Zasadniczo, w przypadku rezygnacji przez ubezpieczonego z potwierdzonego skierowania na leczenie uzdrowiskowe ma on obowiązek niezwłocznie zwrócić je do oddziału NFZ. Jeśli jest to jego całkowita rezygnacja z leczenia, nie musi składać żadnego dodatkowego pisma.

Jeżeli jednak chory chce skorzystać z leczenia, ale w innym terminie, powinien zwrócić skierowanie wraz z uzasadnieniem i dowodami potwierdzającymi przedstawione argumenty.

Zwrócone, potwierdzone skierowanie na leczenie uzdrowiskowe NFZ przekazuje do lekarza, który je wystawił. Jeśli zwrot jest uzasadniony, NFZ wyznacza choremu nowy termin leczenia.

Jakie są konsekwencje rezygnacji z sanatorium?

Konsekwencje rezygnacji z sanatorium zależne są od tego, czy fundusz uzna zwrot skierowania za zasadny, czy za bezzasadny. Uzasadniony może być zwrot skierowania przekazany do oddziału NFZ wraz z odpowiednimi dokumentami.

Najczęściej uznawane są uzasadnienia, w których świadczeniobiorca powołuje się na wypadek losowy lub chorobę, a zwłaszcza na pobyt w szpitalu.

Jeśli rezygnacja jest uzasadniona (zwrot skierowania uznaje się za uzasadniony), NFZ wyznacza nowy termin realizacji skierowania, zgodnie z jego datą wpływu do oddziału.

Co ważne, dzieje się tak pod warunkiem, że skierowanie może być zrealizowane w okresie swojej ważności, czyli w terminie 18 miesięcy od daty jego wystawienia.

Kiedy zaś rezygnacja, czyli zwrot skierowania zostają uznane za nieuzasadnione, traktuje się je jako całkowitą rezygnację z leczenia sanatoryjnego, świadczeniobiorca wypada z kolejki oczekujących, a kolejne skierowanie może złożyć dopiero po upływie 12 miesięcy.

Jak napisać rezygnację z sanatorium?

Rezygnacja z sanatorium, czyli uzasadnienie zwrotu skierowania na leczenie uzdrowiskowe, powinna przyjmować formę pisemną.

Warto uważać jednak na darmowy wzór rezygnacji z sanatorium, który może nie uwzględniać niezbędnych elementów formalnych takiego pisma, co doprowadzi do uznania rezygnacji za nieuzasadnioną.

Jak napisać rezygnację z sanatorium, aby mieć pewność, że NFZ uzna zwrot za uzasadniony? Kluczowe będzie tutaj przede wszystkim uzasadnienie swojego pisma i przedstawienie dowodów na przytoczone argumenty.

Poza tym pismo musi zawierać takie elementy jak:

 • data i miejsce sporządzenia,
 • dane świadczeniobiorcy,
 • dane adresata pisma,
 • odpowiedni tytuł,
 • treść z uzasadnieniem,
 • podpis.

Dokument można przygotować w oparciu o nasz wzór wniosku rezygnacja z sanatorium PDF, który po wydrukowaniu i podpisaniu wystarczy umieścić w jednej kopercie ze skierowaniem i przesłać na adres odpowiedniego oddziału NFZ.

Jak napisać uzasadnienie rezygnacji z sanatorium?

Zgodnie z wytycznymi NFZ, uzasadnienie rezygnacji z sanatorium powinno wskazywać na:

 • chorobę świadczeniobiorcy,
 • wypadek losowy.

Ponieważ uzasadnienie rezygnacji z leczenia zwykle będzie wiązało się z prośbą o wyznaczenie nowego terminu kuracji, świadczeniobiorca powinien wyjaśnić w nim, dlaczego nie może przyjechać do sanatorium w wyznaczonym czasie oraz wskazać, kiedy minie przyczyna niemożności poddania się leczeniu, czyli zaproponować najbliższy możliwy termin wyjazdu.

Wyjaśnieniem braku możliwości przyjazdu do sanatorium może być:

 • ciężka choroba,
 • wypadek komunikacyjny,
 • wypadek w pracy,
 • hospitalizacja,
 • uraz,
 • brak urlopu w pracy,
 • inne okoliczności uniemożliwiające wyjazd z miejsca zamieszkania.

Można domyślić się zatem, że przyczyną uzasadniającą brak możliwości przyjazdu do sanatorium będzie też takie zdarzenie losowe jak pożar mieszkania czy zalanie mieszkania.

Powód rezygnacji z leczenia może wiązać się też z innymi osobami, na przykład z osobą bliską świadczeniobiorcy, która doznała urazu lub choruje i wymaga opieki.

Pismo będzie rozpatrywane indywidualnie przez pracowników NFZ, dlatego można wierzyć, że w przypadku takiego uzasadnienia potwierdzonego odpowiednimi dokumentami, zwrot potwierdzonego skierowania będzie uznany za zasadny.

Skrócenie pobytu w sanatorium

W niektórych okolicznościach lepszym rozwiązaniem niż rezygnacja z sanatorium może okazać się skrócenie leczenia sanatoryjnego. Pacjenci mogą skrócić czas pobytu w sanatorium z powodu:

 • swojej choroby, uniemożliwiającej im kontynuowanie pobytu,
 • przyczyn niezależnych, jak choroba lub śmierć bliskiego członka rodziny,
 • przyczyn leżących po stronie ośrodka.

Skrócenie pobytu w sanatorium wiąże się również ze zmniejszeniem wysokość częściowej odpłatności za pobyt w sanatorium. Kwotę pomniejsza się o opłatę za każdą dobę, której chory nie spędził w ośrodku.

Jeśli zaś skrócenie leczenia miało miejsce z innych przyczyn lub bez uzasadnienia, pacjent ponosi pełną odpłatność za niewykorzystane dni kuracji.

Wzór pisma rezygnacji wyjazdu do sanatorium NFZ

Jeśli lekarz zakładu lecznictwa uzdrowiskowego skierował nas do sanatorium, do którego tak naprawdę nie chcemy jechać, lub gdy nie odpowiadają nam terminy leczenia sanatoryjnego, możemy złożyć pisemną rezygnację.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór pisma rezygnacyjnego z sanatorium NFZ, który zakupisz na samej górze niniejszej strony.

Oprócz rezygnacji z sanatorium NFZ można złożyć żądanie ubezpieczonego zmiany terminu wyjazdu lub zmiany samego sanatorium na inne.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Rezygnacja z sanatorium NFZ – wzór pisma”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

rezygnacja-z-sanatorium-nfz-wzor-pisma
Rezygnacja z sanatorium NFZ - wzór pisma
17