Jak zrezygnować ze służby w WOT? wniosek o rezygnację

17 

Jak zrezygnować ze służby w WOT? Żołnierza WOT, czyli żołnierza Wojskowej Obrony Terytorialnej, można zwolnić ze służby w ściśle określonych okolicznościach, w tym na jego pisemny wniosek.

Rezygnacja z WOT musi zostać uzasadniona, na przykład argumentami związanymi z sytuacją rodzinną żołnierza. Kiedy można złożyć wypowiedzenie z WOT i w jaki sposób należy dokonać takiej rezygnacji?

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do pobrania wzór rezygnacji z WOT – który zakupisz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis
Opinie (0)

Czym jest WOT i jak długo trwa służba w WOT?

Wojska Obrony Terytorialnej WOT gromadzi żołnierzy ochotników, którzy pełnią czynną służbę wojskową w formie rotacyjnej. Dowódca jednostki wzywa takich żołnierzy do pełnienia służby co najmniej raz w miesiącu na okres dwóch dni w czasie wolnym od pracy. 

Żołnierze w WOT przed przystąpieniem do służby przechodzą jedno z dwóch rodzajów szkoleń wstępnych:

 • 16-dniowe dla kandydatów, którzy nie byli w wojsku,
 • 8-dniowe dla rezerwistów.

Zasadniczy trzyletni okres szkolenia żołnierza WOT dzieli się na szkolenie indywidualne, specjalistyczne i zgrywające. W każdym roku szkolenia żołnierz uczestniczy w szkoleniu zintegrowanym, prowadzonym zwykle w warunkach poligonowych.

Służba w WOT trwa od 1 do 6 lat, z możliwością jej przedłużenia.

Zwolnienie żołnierza z WOT

Zasadniczo, zwolnienie żołnierza z WOT następuje z dniem zakończenia służby, ustalonym w powołaniu. Zdarza się jednak, że taka służba musi zostać zakończona wcześniej. Istnieje kilka możliwych uzasadnień przedterminowego zwolnienia żołnierza z WOT. 

Pierwszy przypadek to osiągnięcie wieku, w którym obywatel przestaje podlegać obowiązkowi służby wojskowej. Wiek ten zależny jest od posiadanego przez żołnierza stopnia wojskowego. 

Drugi przypadek to degradacja lub utrata stopnia wojskowego, co ma związek z niedopełnieniem warunków określonych w ustawie. Zwolnienie z WOT bywa również karą dyscyplinarną dla osób, których pozbawiono praw publicznych. Żołnierzem WOT przestanie być też obywatel skazany karą ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności.

Przyczyną zwolnienia żołnierza ze służby może być jego zachowanie i sposób wypełniania obowiązków służbowych – podobnie do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Żołnierz zostanie wydalony, jeśli:

 • otrzyma niedostateczną ocenę w opinii służbowej,
 • nie wyrazi zgody na zmianę stanowiska,
 • nie wyrazi zgody na zmianę jednostki,
 • nie wyrazi zgody na badanie przez komisję lekarską lub pracownię psychologiczną,
 • nie wyrazi zgody na kontrolne postępowanie sprawdzające, 
 • dojdzie do cofnięcia poświadczenia bezpieczeństwa,
 • brak jest możliwości wyznaczenia mu stanowiska w Obronie Terytorialnej – stanowiska odpowiadającego przygotowaniu i kwalifikacjom oraz umiejętnościom żołnierza.

Zwolnienie ze służby następuje także w sytuacji, kiedy żołnierz WOT otrzymuje powołanie do zawodowej służby wojskowej lub przyjęcie do służby wojskowej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego.

Samodzielna rezygnacja ze służby w WOT

Opisane powyżej sytuacje to okoliczności, w których żołnierz WOT zostaje wydalony wbrew swojej woli. Możliwe jest jednak również samodzielne zrezygnowanie ze służby, czyli wypowiedzenie z wojska.

Wniosek w tej sprawie wymaga zachowania formy pisemnej. Musi zostać też uzasadniony, najlepiej szczególnymi okolicznościami związanymi z sytuacją rodzinną lub osobistą żołnierza. Rezygnację wnosi się do kancelarii jednostki wojskowej osobiście lub listownie.

Należy wiedzieć, że po przyjęciu rezygnacji żołnierz zwolniony z pełnienia służby WOT kierowany jest przez dowódcę jednostki wojskowej do rezerwy.

Wiele osób szuka też odpowiedzi na pytanie „ile trwa rezygnacja z WOT?”. Okres wypowiedzenia po rezygnacji ze służby to 6 miesięcy w przypadku służby kontraktowej i 3 miesiące w przypadku służby zawodowej. 

Wniosek o rezygnację ze służby w WOT

Jak napisać wniosek o rezygnację z WOT? Pismo tego typu jest dokumentem dosyć wymagającym. Żołnierz powinien ująć w nim między innymi:

 • datę i miejsce sporządzenia pisma,
 • własne dane osobowe,
 • oznaczenie podmiotu, do którego kieruje wniosek,
 • prośbę o zwolnienie z pełnienia służby,
 • uzasadnienie,
 • podpis. 

Jak zrezygnować ze służby w WOT? Przygotowane w ten sposób pismo należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą, a następnie czekać na jego rozstrzygnięcie i wydanie decyzji. 

Jeśli zaś chodzi o powody rezygnacji z WOT do uzasadnienia wniosku, to te mogą być naprawdę różne. Najczęściej w rezygnacji pojawiają się jednak następujące argumenty:

 1. zmiana planów życiowych,
 2. problemy zdrowotne,
 3. niespełnione oczekiwania względem służby, która okazuje się znacznie trudniejsza i bardziej wymagająca niż spodziewał się żołnierz.

Rezygnacja bez przyczyny tylko dla żołnierzy zawodowych

Niezależnie od okoliczności, żołnierz WOT nie może sam zwolnić się ze służby wojskowej bez podania uzasadnionej przyczyny rezygnacji. Jedynie żołnierz zawodowy ma prawo zgodnie z przepisami wypowiedzieć stosunek służbowy w każdym czasie bez podawania przyczyny.

Przepisy informują również, że wskutek dokonanego wypowiedzenia stosunku służbowego zakończenie okresu pełnienia służby następuje po upływie 6 miesięcy od dnia złożenia wypowiedzenia przez żołnierza.

Okres wypowiedzenia w przypadku żołnierzy zawodowych może zostać także skrócony – za pisemną zgodą zwalnianego żołnierza zawodowego i właściwego organu. Żołnierz ma prawo również samodzielnie wnioskować o skrócenie okresu wypowiedzenia, na przykład w treści rezygnacji. 

Dlaczego warto wstąpić do WOT?

Przed podjęciem ostatecznej decyzji o rezygnacji z WOT, warto przypomnieć sobie pierwotne przyczyny wstąpienia do tej formacji. Zasadniczo, żołnierze WOT mają służyć ochronie granic kraju, jednak w praktyce wykonują wiele zadań pozamilitarnych. Współpracują z samorządami i służbami – policją czy strażą pożarną. 

Dołączając do WOT nie trzeba rezygnować z pracy – służba odbywa się jedynie wtedy, kiedy żołnierz jest dyspozycyjny. Same szkolenia WOT dają natomiast wiele korzyści również „w cywilu”. Żołnierzy wysyła się bowiem na różnorodne kursy opłacane przez państwo, między innymi kursy na prawo jazdy.

”Terytorialsi” uczeni są również pierwszej pomocy. Służba w WOT jest zatem pozytywnym doświadczeniem nie tylko dlatego, że pozwala przywdziać mundur i stanąć w obronie ojczyzny, ale również ze względu na to, że daje obywatelowi praktyczną wiedzę i umiejętności, jakie żołnierz może wykorzystać w codziennym życiu. 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Jak zrezygnować ze służby w WOT? wniosek o rezygnację”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

wniosek-o-rezygnacje-z-wot-wzor-pdf-doc-przyklad
Jak zrezygnować ze służby w WOT? wniosek o rezygnację
17