Co zrobić żeby nie iść na ćwiczenia rezerwy?

Co zrobić żeby nie iść na ćwiczenia rezerwy? Zgodnie z treścią Ustawy o Obronie Ojczyzny, na obowiązkowe ćwiczenia rezerwy wojsko może powołać w tym roku nawet 200 tysięcy cywili. Powołanie mogą otrzymać wszystkie osoby, które posiadają kategorię A, nawet jeśli do tej pory nigdy nie miały nic wspólnego z wojskiem.

Otrzymanie wezwania na ćwiczenia wojskowe potrafi znacząco skomplikować plany każdej osoby, a także całej rodziny, jednak istnieją okoliczności, które zwalniają z obowiązku odbycia takich ćwiczeń. Zatem co zrobić, żeby nie iść na ćwiczenia rezerwy i nie mieć z tego powodu żadnych nieprzyjemności?

Zgodnie z ustawą przysługuje Ci możliwość odwołania się od ćwiczeń wojskowych. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór odwołania, które pobierzesz poniżej:

Na czym polegają ćwiczenia wojskowe?

Ćwiczenia żołnierzy rezerwy organizuje wojsko, a wezwanie do odbycia ćwiczeń wojskowych mogą otrzymać wszyscy rezerwiści z rezerwy pasywnej. Do tej kategorii przynależą osoby, które przeszły kwalifikację wojskową i którym została nadana kategoria wojskowa.

Poza zdolnością do czynnej służby wojskowej rezerwista musi spełniać też warunki wiekowe – na ćwiczenia wojskowe wzywa się osoby, które nie ukończyły 55. roku życia, a w przypadku żołnierzy rezerwy ze stopniem oficerskim lub podoficerskim – 63. roku życia. Do odbycia ćwiczeń wojskowych nie powołuje się osób pełniących inny rodzaj czynnej służby wojskowej.

Czas trwania ćwiczeń wojskowych to okres od 1 do 30 dni. Konkretny termin powinien zostać wskazany w karcie powołania. Stawienie się na ćwiczeniach jest obowiązkowe.

W roku 2023 rząd zapowiedział, że na ćwiczenia rezerwy wezwanie otrzymają tylko ci rezerwiści, którzy odbyli już szkolenie wojskowe. Nie wiadomo jednak, czy sytuacja nie ulegnie zmianie. Celem organizowania ćwiczeń rezerwy jest bowiem odświeżenie wiedzy i zdobytych przez rezerwistów umiejętności z zakresu działań w warunkach bojowych.

Odwołanie od wezwania na ćwiczenia wojskowe

Pisemne wezwanie na ćwiczenia wojskowe doręcza rezerwiście poczta polska. W piśmie powinna znaleźć się informacja o możliwości wniesienia odwołania od tak zwanej karty powołania. Pouczenie zawiera też tryb wnoszenia odwołań oraz nazwę organu, do którego należy skierować stosowne pismo.

Termin na odwołanie od ćwiczeń wojskowych wynosi 14 dni, licząc od dnia otrzymania wezwania. Należy pamiętać jednak, że wniesienie takiego odwołania nie wpływa na obowiązek stawienia się na ćwiczeniach. Jeśli rezerwista nie otrzyma odpowiedzi przed terminem rozpoczęcia ćwiczeń, nadal musi stawić się na poligonie.

Odpowiedź na pytanie, jak uniknąć ćwiczeń rezerwy, sprowadza się zatem do złożenia skutecznego odwołania, w którym rezerwista powoła się na ważny powód uniemożliwiający mu odbycie ćwiczeń. Na zwolnienie z takiego obowiązku mogą liczyć między innymi przedsiębiorcy czy samotni rodzice.

Jednak czy zwolnienie lekarskie zwalnia z ćwiczeń wojskowych? Wielu osobom zwolnienie lekarskie wydaje się najprostszym rozwiązaniem takiego problemu. Faktycznie, zły stan zdrowia usprawiedliwia brak możliwości odbycia ćwiczeń wojskowych na poligonie.

Należy mieć jednak na uwadze, że ćwiczenia rezerwy mogą trwać nawet 30 dni, a choroba rzadko kiedy wymaga tak długiego leczenia. Zatem zwolnienie lekarskie jest ważne jedynie do momentu, kiedy stan zdrowia rezerwisty ulega poprawie. Później żołnierz powinien stawić się na ćwiczeniach.

Inne uzasadnienia odwołania od wezwania na ćwiczenia rezerwy to między innymi:

  • konieczność sprawowania opieki nad bliskim,
  • przebywanie za granicą.

Do kogo skierować odwołanie od wezwania na ćwiczenia?

Odpowiedzią na pytanie „jak ominąć ćwiczenia rezerwy? jest wniesienie odwołania. Takie odwołanie należy złożyć do Wojskowego Centrum Rekrutacji.

Jeśli zaś zostanie ono odrzucone, rezerwiście przysługuje kolejne odwołanie – do wyższej instancji za pośrednictwem szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji.

Należy pamiętać, że żaden z tych dokumentów nie ma wpływu na obowiązek związany z odbyciem ćwiczeń wojskowych, zatem do momentu uzyskania zwolnienia z tego obowiązku rezerwista powinien stawić się na poligonie zgodnie z harmonogramem.

Co grozi za niestawienie się na ćwiczeniach rezerwy?

Odbycie ćwiczeń wojskowych po otrzymaniu wezwania jest obowiązkowe. Jeśli rezerwista nie otrzyma zwolnienia z ćwiczeń, musi stawić się w jednostce w wyznaczonym terminie.

W przeciwnym razie na ćwiczenia zostanie odprowadzony wbrew swojej woli – przez funkcjonariuszy policji. Takie same konsekwencje czekają również osobę, która jest w trakcie odwoływania się od decyzji o jej powołaniu na ćwiczenia.

Za niestawienie się na ćwiczeniach rezerwy żołnierzowi grozi również kara pieniężna, a nawet kara ograniczenia wolności lub karę pozbawienia wolności do lat trzech.

W większości przypadków nieuzasadnione niestawiennictwo prowadzi jednak do tego, że starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu – na wniosek Wojskowego Komendanta Uzupełnień – zarządza przymusowe doprowadzenie żołnierza rezerwy do wskazanej jednostki wojskowej przez policję.

Kto może liczyć na zwolnienie z ćwiczeń rezerwy?

Zgodnie z przepisami, istnieją takie grupy rezerwistów, których nie można powołać do odbywania ćwiczeń wojskowych. Wśród nich wylicza się między innymi osoby, które:

  • pobierają naukę w systemie dziennym, np. w szkole wyższej,
  • pełnią zasadniczą służbę wojskową w charakterze funkcjonariusza, np. w policji czy straży granicznej,
  • są mężczyznami samotnie sprawującymi opiekę nad członkiem rodziny, który ma mniej niż 16 lat lub został uznany za całkowicie niezdolnego do pracy, lub ukończył 75 lat życia (jeżeli nie ma innego pełnoletniego członka rodziny do sprawowania tej opieki),
  • stale zamieszkują za granicą,
  • mogą zostać uznane za trwale lub czasowo niezdolnych do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia.

Na zwolnienie z obowiązku stawienia się na ćwiczeniach może liczyć też rezerwista w przypadku śmierci lub obłożnej choroby najbliższego członka rodziny, jeżeli udzielenie mu urlopu okolicznościowego nie rozwiązuje problemu.

Skuteczne powinno być także odwołanie rezerwisty, który prowadzi własną działalność gospodarczą, jeśli jego długotrwała nieobecność może doprowadzić do upadku firmy.

Czy można nie odebrać wezwania na ćwiczenia wojskowe?

Nieodebranie listu z wezwaniem na ćwiczenia wojskowe nie rozwiązuje żadnego problemu. Jeśli rezerwista nie będzie miał karty powołania na ćwiczenia wojskowe, nie będzie też w stanie odwołać się od takiej decyzji. Nie będzie wiedział również, kiedy ani gdzie ma stawić się na ćwiczeniach.

Kiedy zaś nie zrobi żadnej z tych czynności, zostanie ukarany aresztem lub grzywną. Lepiej zatem odebrać wezwanie i sporządzić odwołanie, gdyż nieodebranie listu nie pozwoli uniknąć konsekwencji niestawiennictwa na ćwiczeniach.

Kilka słów podsumowujących

Obowiązek stawienia się na ćwiczenia wojskowe oraz do kwalifikacji wojskowej sięga wszystkich obywateli polskich (mężczyzn oraz kobiet), którzy ukończyli 19 rok życia. W przypadku niestawienia się żołnierza na ćwiczenia wojskowe bez uzasadnionej przyczyny szef wojskowego centrum rekrutacji zarządza przymusowe doprowadzenie powołanego – jasno wynika to z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP.

Co iwęcej – jak wskazuje ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej – żołnierze rezerwy powołani do czynnej służby wojskowej stają się żołnierzami w czynnej służbie wojskowej z momentem stawienia się do jednostki w z góry określonym miejscu i czasie.

UWAGA: Po przybyciu do jednostki wojskowej żołnierz rezerwy także może uzyskać zwolnienie z ćwiczeń wojskowych, jednak wtedy, decyzję w sprawie zwolnienia żołnierza rezerwy do domu podejmie dowódca jednostki wojskowej.

About the author

Jako legalnie działająca firma pod numerem NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329 dostarczamy produktów najwyższej jakości.