Wzór pisma o uzupełnienie dokumentów

17 

Braki formalne w odniesieniu do wniosku czy podania, bądź każdego innego rodzaju dokumentu dotyczą braku wymaganych informacji, a także braku wymaganych załączników, na przykład oświadczeń, zaświadczeń, fotografii.

Jeśli urząd czy organ rozpatrujący pismo zauważy braki formalne, wezwie wnioskodawcę do ich uzupełnienia, wyznaczając przy tym konkretny termin na dokonanie takiej czynności.

W sytuacji, kiedy wnioskodawca nie usunie braków formalnych na czas, jego pismo pozostanie bez rozpatrzenia. Jak powinno wyglądać wezwanie do uzupełnienia dokumentów? Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór pisma o uzupełnienie dokumentów, który pobierzesz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Braki formalne w przepisach

O tak zwanych brakach formalnych i konieczności ich uzupełnienia informują przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, a konkretnie art. 64 w brzmieniu:

§ 1. Jeżeli w podaniu nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możności ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, podanie pozostawia się bez rozpoznania.

§ 2. Jeżeli podanie nie spełnia innych wymagań ustalonych w przepisach prawa, należy wezwać wnoszącego do usunięcia braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż siedem dni, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.

Czym są zatem brak formalne? Za braki formalne uznaje się takie informacje i takie dokumenty, bez których niemożliwe jest wszczęcie postępowania administracyjnego, czyli rozpatrzenie wniosku.

Może to być zatem błędnie lub jedynie częściowo uzupełniony formularz, a także brak niezbędnych załączników. Bardzo częstym brakiem formalnym jest także brak czytelnego, odręcznego podpisu wnioskodawcy.

Jak powinno wyglądać pismo o uzupełnienie braków formalnych?

Pismo o uzupełnienie dokumentów i innych braków formalnych wniosku musi zawierać kilka niezbędnych elementów, nie tylko termin na uzupełnienie wniosku, ale również:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • dane organu wzywającego do uzupełnienia braków,
 • dane adresata,
 • odpowiedni tytuł pisma,
 • oznaczenie podstawy prawnej wezwania,
 • oznaczenie wniosku, którego dotyczy wezwanie,
 • wskazanie konkretnego terminu na uzupełnienie braków – nie krótszego niż 7 dni,
 • wyznaczenie nowego terminu rozpatrzenia wniosku.

Pismo o uzupełnienie braków formalnych wniosku musi być zrozumiałe dla wnioskodawcy, dlatego należy określić w nim dokładnie, jakich informacji czy załączników brakuje we wniosku. Jeśli organ dokładnie określi, w jaki sposób wnioskodawca ma uzupełnić wymagane dokumenty, pismo będzie można rozpatrzyć znacznie szybciej. Wezwanie warto przygotować więc w oparciu o sprawdzony wzór pisma o uzupełnienie dokumentów.

Jaką formę powinno przyjmować wezwanie do usunięcia braków formalnych?

Wezwanie do usunięcia braków formalnych – zgodnie z przepisami – musi uwzględniać konkretny termin na uzupełnienie braków oraz pouczenie o pozostawieniu pisma bez rozpatrzenia w przypadku nieusunięcia braków w terminie. W jakiej formie należy sporządzić takie wezwanie?

Orzecznictwo mówi tutaj o formie niezaskarżalnego postanowienia, a w praktyce pismo przyjmuje zwykłą formę pisemną, w której uwzględnione zostają:

 • dane organu wzywającego do uzupełnienia braków formalnych,
 • dane osoby wzywanej do uzupełnienia braków formalnych wniosku,
 • określenie braków formalnych wymagających usunięcia, na podstawie przepisów.

Bardzo istotną częścią dokumentu jest też wskazanie terminu na uzupełnienie braków formalnych wniosku. Zgodnie z przepisami, termin też nie może być  krótszy niż 7 dni, liczonych od dnia doręczenia wezwania wnioskodawcy.

Na koniec, prośba o uzupełnienie braków formalnych musi zawierać jeszcze pouczenie dotyczące konsekwencji nieusunięcia braków formalnych w terminie – czyli  pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Wezwanie powinno zostać przesłane do wnioskodawcy listem poleconym.

Braki formalne w piśmie procesowym

Pismo uzupełniające braki formalne może okazać się niezbędne nie tylko w postępowaniu administracyjnym, ale również w postępowaniu sądowym. Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego, art. 130:

Jeżeli pismo procesowe nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych lub jeżeli od pisma nie uiszczono należnej opłaty, przewodniczący wzywa stronę, pod rygorem zwrócenia pisma, do poprawienia, uzupełnienia lub opłacenia go w terminie tygodniowym. Mylne oznaczenie pisma procesowego lub inne oczywiste niedokładności nie stanowią przeszkody do nadania pismu biegu i rozpoznania go w trybie właściwym.

Należy wiedzieć przy tym, że każde pismo procesowe powinno zawierać:

 • oznaczenie sądu, do którego jest kierowane (w tym nazwę, adres i wydział),
 • określenie stron sprawy, wskazanie ewentualnych pełnomocników, w tym numer PESEL, NIP lub KRS stron,
 • oznaczenie rodzaju pisma: pozew, wniosek czy odpowiedź,
 • podpis strony lub jej przedstawiciela ustawowego,
 • lista załączników,
 • dowód dokonania opłaty lub informację o zwolnieniu z opłat.

Pismo procesowe poza tymi elementami musi zawierać także kilka innych elementów, czyli spełniać ogólne wymogi formalne przewidziane dla wszystkich pism procesowych – określa je art. 126 KPC.

Jeśli sąd stwierdzi istnienie braków formalnych (np. brakujących dokumentów), wezwie wnioskodawcę do ich uzupełnienia. Termin na uzupełnienie braków w piśmie procesowym wynosi 7 dni – jest to termin ustawowy, a jego bieg liczy się od dnia doręczenia pisma. Najczęściej braki formalne w pismach kierowanych do sądu dotyczą:

 • braku wymaganych danych stron, np. numeru PESEL, adresu zamieszkania,
 • nieopłacenia pozwu,
 • braku dokumentów (załączników), na które strona powołuje się w piśmie.

Jak odpowiedzieć na wezwanie do uzupełnienia braków formalnych wniosku? W takim celu należy przygotować pismo uzupełniające braki formalne, które składa się do sądu jak każde inne pismo. Dokument można złożyć bezpośrednio w sądzie lub nadać w placówce pocztowej. Pod uwagę brany jest termin widniejący na stemplu pocztowym.

Co ważne, w przypadku niedotrzymania terminu, pismo wraz z pismem pierwotnym (czyli pozwem czy wnioskiem) zostaje zwrócone do nadawcy.

Zarządzenie o zwrocie pozwu jest zaskarżalne, dlatego faktycznego zwrotu dokonuje się dopiero po uprawomocnieniu się zarządzenia o zwrocie. Warto wiedzieć, że zwrócone pismo nie wywołuje żadnych skutków procesowych czy materialnoprawnych.

wzor-pisma-o-uzupelnienie-dokumentow-pdf-doc-przyklad
Wzór pisma o uzupełnienie dokumentów
17