Uzupełnienie braków formalnych – wzór

17 

Pozew, wniosek i inne pisma przygotowawcze muszą spełniać określone wymogi formalne. Wskazują je między innymi przepisy kodeksu postępowania cywilnego. Jeśli pismo nie zawiera wszystkich wymaganych elementów, wnioskodawca/powód zostanie wezwany do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

Jak przygotować pismo uzupełniające braki formalne? dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy gotowy do pobrania i wypełnienia wzór pisma, które pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Jakie elementy powinno zawierać pismo procesowe?

O tym, jakie elementy powinno zawierać każde pismo procesowe informuje między innymi art. 126 oraz 187. kodeksu postępowania cywilnego. Artykuły te brzmią odpowiednio:

§ 1. Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata.

oraz:

§  1.  Pozew powinien czynić zadość warunkom pisma procesowego, a nadto zawierać:

1) dokładnie określone żądanie, a w sprawach o prawa majątkowe także oznaczenie wartości przedmiotu sporu, chyba że przedmiotem sprawy jest oznaczona kwota pieniężna;

11) oznaczenie daty wymagalności roszczenia w sprawach o zasądzenie roszczenia;

2) wskazanie faktów, na których powód opiera swoje żądanie, a w miarę potrzeby uzasadniających również właściwość sądu;

3) informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia.

Jeśli zaś chodzi o podstawowe wymogi pisma procesowego, to określa je art. 126 KPC w brzmieniu:

Każde pismo procesowe powinno zawierać:

1)oznaczenie sądu, do którego jest skierowane;

2)imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;

3)oznaczenie rodzaju pisma;

4)osnowę wniosku lub oświadczenia;

5)w przypadku gdy jest to konieczne do rozstrzygnięcia co do wniosku lub oświadczenia – wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek lub oświadczenie, oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów;

6)podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;

7)wymienienie załączników.

Jeśli więc któregoś z tych elementów brakuje w piśmie, należy spodziewać się wezwania do uzupełnienia braków formalnych.

Kto wzywa do uzupełnienia braków formalnych?

Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych sporządza sąd lub referendarz sądowy na podstawie art. 130 KPC, który brzmi następująco:

Jeżeli pismo procesowe nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych lub jeżeli od pisma nie uiszczono należnej opłaty, przewodniczący wzywa stronę, pod rygorem zwrócenia pisma, do poprawienia, uzupełnienia lub opłacenia go w terminie tygodniowym. Mylne oznaczenie pisma procesowego lub inne oczywiste niedokładności nie stanowią przeszkody do nadania pismu biegu i rozpoznania go w trybie właściwym.

Powód otrzyma więc wezwanie do usunięcia braków formalnych w przypadku, gdy:

 • pismo nie spełnia warunków formalnych,
 • nie uiszczono opłaty od pozwu/wniosku.

W wezwaniu określony będzie również termin na usunięcie braków formalnych – z reguły tygodniowy. W przypadku niedopełnienia tego terminu pismo zostanie zwrócone. 

Jak złożyć pismo uzupełniające braki formalne?

Uzupełnienie braków formalnych pozwu polega na sporządzeniu odpowiedniego pisma lub na dołączeniu do pisma niezbędnych załączników czy też potwierdzenia uiszczenia opłaty sądowej. Bardzo istotne jest to, że takie pismo musi zostać wniesione w wyznaczonym terminie.

Dokumenty można złożyć w sądzie osobiście lub przesłać pocztą, nadając przesyłkę najpóźniej w ostatnim dniu terminu danego terminu. Jeśli dokumenty nie zostaną przesłane na czas, pismo nie wywoła żadnych skutków.

Jak przygotować pismo uzupełniające braki formalne?

Uzupełnienie braków formalnych wniosku polega na tym, że osoba wezwana do uzupełnienia braków przygotowuje kolejne pismo z uzupełnionymi brakami, które zostały wskazane w wezwaniu. Takie braki mogą dotyczyć między innymi:

 • danych stron, takich jak pełne imię, nazwisko, numer PESEL, KRS, NIP, adres zamieszkania,
 • potwierdzenia uiszczenia opłaty od pozwu,
 • załączników – dokumentów, na które wnioskodawca powołuje się w piśmie. 

Najważniejsze jest więc to, aby pismo uzupełniające braki formalne zostało sporządzone według wskazówek zawartych w wezwaniu do ich usunięcia. Takie pismo wyszczególnia braki i wyjaśnia, jak je usunąć. 

Pismo przewodnie

Przygotowując pismo uzupełniające braki formalne, należy pamiętać o tym, by dołączyć do niego pismo przewodnie. Jest to pismo, które wskazuje sygnaturę akt sprawy, a także dane stron, co ma wskazać, jakiej sprawy dotyczą przesyłane dokumenty.

Samo pismo należy zatytułować „Uzupełnienie braków formalnych”. Do takiego dokumentu dołącza się:

 • brakujące załączniki,
 • na nowo napisany pozew/wniosek.

Nie należy składać nowego dokumentu pozwu czy wniosku bez wskazania, że dotyczy on sprawy już wniesionej. 

Jakie wygląda pismo o uzupełnienie braków formalnych?

Podobnie jak samo pismo procesowe, również wezwanie do uzupełnienia braków formalnych musi spełniać pewne wymogi. Z tego względu warto sporządzić je w oparciu o sprawdzony wzór pisma o uzupełnienie dokumentów, który uwzględnia:

 • dane organu wzywającego,
 • dane adresata,
 • tytuł pisma,
 • oznaczenie podstawy prawnej wezwania,
 • oznaczenie wniosku, którego wezwanie dotyczy,
 • wskazanie terminu na uzupełnienie braków.

Co ważne, wezwanie do uzupełnienia braków musi dokładnie opisywać, o jakie braki chodzi i jak należy je usunąć. Pismo powinno być dla wnioskodawcy zrozumiałe tak, aby ułatwiało mu szybkie sporządzenie odpowiedzi, czyli pisma uzupełniającego braki. 

Braki formalne a postępowanie administracyjne

Do tematu braków formalnych odnosi się nie tylko Kodeks postępowania cywilnego, ale też Kodeks postępowania administracyjnego. Zgodnie z treścią art. 64 KPA:

§ 1. Jeżeli w podaniu nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możności ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, podanie pozostawia się bez rozpoznania.

§ 2. Jeżeli podanie nie spełnia innych wymagań ustalonych w przepisach prawa, należy wezwać wnoszącego do usunięcia braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż siedem dni, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.

Zatem z wezwaniem do uzupełnienia braków formalnych można mieć do czynienia nie tylko w przypadku pozwu sądowego, ale również w sprawach administracyjnych.

uzupelnienie-brakow-formalnych-wzor
Uzupełnienie braków formalnych - wzór
17