Jak napisać pismo wyjaśniające do Sądu – wzór pisma

17 

Pismo do sądu nie może zawierać żadnych błędów formalnych, a to oznacza, że musi spełniać podstawowe wymogi pisma procesowego. Nie ma przy tym znaczenia, czy jest to pismo wyjaśniające, na przykład pismo przewodnie, czy jakiekolwiek inne pismo sądowe. Zatem jak napisać pismo do sądu rodzinnego czy sądu cywilnego?

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotowalśmy gotowy do wypełnienia wzór pisma, który pobierzesz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Czym jest pismo wyjaśniające do sądu?

Pismo wyjaśniające to list do sądu, który może przygotować strona postępowania, uczestnik postępowania, świadek lub biegły. Pismo tego typu służy złożeniu wyjaśnień, na przykład wyjaśnienia nieobecności na rozprawie czy wyjaśnienia przyczyny uchybienia terminu wskazanego przez sąd.

Pismo wyjaśniające do sądu musi zawierać między innymi:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • oznaczenie sądu,
 • dane osoby składającej wyjaśnienia,
 • oznaczenie sygnatury akt sprawy,
 • oznaczenie terminu rozprawy – wyznaczonego lub uchybionego,
 • wyjaśnienie okoliczności sprawy,
 • podpis.

Jakie elementy musi zawierać pismo do sądu?

Oficjalne pismo do sądu to pismo procesowe, a wymogi, jakie musi spełniać taki dokument – bardzo dokładnie określają przepisy kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z treścią tego aktu prawnego, każde pismo kierowane do sądu powinno uwzględniać:

 • oznaczenie sądu, do którego jest kierowane,
 • oznaczenie stron postępowania, w tym imię i nazwisko osoby składającej pismo, nazwy stron, dane przedstawicieli ustawowych (a jeśli pismo wnosi pełnomocnik – oznaczenie pełnomocników),
 • oznaczenie rodzaju pisma,
 • osnowę wniosku/oświadczenia,
 • wskazanie faktów, na których strona opiera wniosek/oświadczenie oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów – w przypadku, gdy jest to konieczne do rozstrzygnięcia,
 • podpis strony, jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika,
 • wymienienie załączników.

Jeśli pismo nie jest pierwszym pismem procesowym w sprawie, obowiązkowe jest także podanie w nim sygnatury akt sprawy sądowej. Zatem pismo wyjaśniające z reguły będzie taką sygnaturę zawierało.

Warto wspomnieć także, że ewentualne zaskarżenie składane do sądu musi uwzględniać dodatkowo:

 • wskazanie, którego orzeczenia dotyczy,
 • wskazanie zakresu zaskarżenia: w całości, w części,
 • zarzuty przeciwko orzeczeniu,
 • uzasadnienie, na jakim strona opiera swój wniosek,
 • dowody.

Jak napisać pismo do sądu, jeśli jest to pierwsze pismo procesowe w sprawie? W takim przypadku dokument musi zawierać:

 • oznaczenie przedmiotu sporu,
 • adres miejsca zamieszkania stron, adres siedziby lub adres do korespondencji CEIDG w przypadku firm,
 • adres miejsca zamieszkania lub siedziby, a także adresy przedstawicieli ustawowych i pełnomocników stron,
 • numer PESEL lub NIP powoda,
 • numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, numer w innym właściwym rejestrze lub ewidencji, ewentualnie NIP powoda niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on zobowiązany do jego posiadania.

Jeżeli w sprawie strona reprezentowana jest przez profesjonalnego pełnomocnika, do pisma należy dołączyć pełnomocnictwo lub jego uwierzytelniony odpis.

Ile jest czasu na złożenie pisma wyjaśniającego do sądu?

Pismo wyjaśniające do sądu musi zostać złożone w odpowiednim terminie. Z reguły są to 2 tygodnie, licząc od dnia odebrania przesyłki sądowej. Taki termin stosuje się między innymi dla sprzeciwu od nakazu zapłaty, czy sprzeciwu od wyroku zaocznego.

Dwa tygodnie ma zwykle również strona postępowania na przygotowanie odpowiedzi na pozew. Jest to bowiem minimalny termin, jaki sąd może wyznaczyć w takim przypadku.

Czasami jednak termin 14-dniowy zostaje wydłużony. Wydłużenia terminów w odpowiedzi na pozew znajdują zastosowanie w sprawach skomplikowanych o dużych wartościach przedmiotu sporu czy znacznej ilości dokumentacji.

W jaki sposób napisać pismo do sądu?

Wiele osób zastanawia się, jak napisać pismo wyjaśniające do sądu. Nie wystarczy bowiem wiedzieć jedynie, jakie elementy pisma procesowego są w nim obowiązkowe. Duże znaczenie ma też sama treść dokumentu.

Wypełniając gotowy wzór pisma wyjaśniającego, należy więc mieć na uwadze, że pismo ma być dla sądu wartościowe. Nie chodzi więc jedynie, aby ująć w nim niezbędne dane formalne, ale żeby faktycznie dostarczyć konkretnych, wymaganych przez sąd informacji.

Zatem jak napisać wyjaśnienia do sądu? Po uzupełnieniu wzoru o niezbędne elementy formalne należy dostosować treść pisma do sytuacji procesowej, a także do ewentualnych wskazań lub zarządzeń sądu, który rozpoznaje sprawę. Przygotowując pismo wyjaśniające, trzeba:

 • dokładnie opisać fakty,
 • opisać wnioski na poparcie swoich twierdzeń,
 • opisać zarzuty,
 • wymienić dowody, na poparcie twierdzeń.

Pismem wyjaśniającym nigdy nie może być jedno zdanie. Konieczne jest przytoczenie między innymi przepisów znajdujących zastosowanie w danej sytuacji, a także poglądów doktryny (orzeczeń sądowych).

Należy pamiętać również, że każde pismo procesowe wyjaśniające musi zostać odręcznie podpisane. Tak błahy z pozoru błąd, jakim jest brak podpisu, może skutkować nierozpatrzeniem pisma do czasu uzupełnienia braków formalnych, czyli do czasu złożenia podpisu na dokumentach.

Załączniki i liczba egzemplarzy

Pismo adresowane do sądu często uzupełniane jest o załączniki, takie jak akty stanu cywilnego, poprzednie wyroki, zaświadczenia i wiele innych. Dołączając takie dokumenty do pisma wyjaśniającego, należy sporządzić listę załączników, która zawsze znajduje się na dole pisma.

Każdy załącznik musi zostać opisany i ponumerowany. Istotne jest także podanie daty – daty wydania pisma czy okresu, jaki obejmuje dane zaświadczenie/oświadczenie.

Jeśli zaś chodzi o liczbę egzemplarzy – a tym samym liczbę załączników – to pisma do sądu zawsze składane są w liczbie o jeden większej niż ilość uczestników lub stron postępowania, bez wliczania osoby składającej pismo.

Przykładowo, w sprawie rozwodowej powód składa dwa egzemplarze pisma – jeden dla sądu, drugi dla pozwanego. Jeśli stron postępowania jest więcej, na przykład w przypadku sprawy dotyczącej działu spadku, pismo składa się w ilości odpowiadającej liczbie pozostałych uczestników postępowania plus jeden egzemplarz dla sądu.

Każda kopia zawiera przy tym swoje załączniki. Zalecaną praktyką jest natomiast pozostawianie jednej dodatkowej kopii wszystkich dokumentów dla siebie.

Podsumowanie

Każde postępowanie sądowe oznacza konieczność wnoszenia przez strony pism procesowych. Pismo przewodnie, pismo wyjaśniające, odpowiedź do sądu czy każde inne pismo kierowane do tego adresata musi spełniać wszelkie formalne wymagania, aby zostało uznane za skuteczne.

W przypadku jakichkolwiek braków formalnych adresat (w naszym przypadku sąd), wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych.

Jasno mówi o tym:

 • art. 130 (Kodeks postępowania cywilnego),
 • oraz art. 64 (kodeksie postępowania administracyjnego).

Warto zaznaczyć, ze dalsze pisma procesowe powinny już zawierać oznaczenie sygnatury akt sprawy, aby ułatwić pracownikowi sądu weryfikację i procesowanie naszego pisma oraz przypasowanie go do konkretnej sprawy.

jak-napisac-pismo-wyjasniajace-do-sadu-wzor-pisma
Jak napisać pismo wyjaśniające do Sądu - wzór pisma
17