Zażalenie na zabezpieczenie alimentów wzór

(1 opinia klienta)

17 

Jak napisać zażalenie na zabezpieczenie alimentów? Na postanowienie zabezpieczające w sprawach rodzinnych przysługuje zażalenie. Dotyczy to również postanowienia zabezpieczającego alimenty.

Zażalenie na zabezpieczenie alimentów można wnieść w terminie 7 dni, przy czym bieg tego terminu rozpoczyna się z dniem doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma – przygotowałem gotowy do wypełnienia wzór zażalenia na zabezpieczenie alimentów, które zakupisz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis
Opinie (1)

Czym jest postanowienie o zabezpieczeniu alimentów?

Postępowanie o zabezpieczeniu alimentów ma na celu udzielenie tymczasowej ochrony roszczeniom, które są lub będą dochodzone przed sądem. W uproszczeniu: uzyskanie przez uprawnionego zabezpieczenia alimentów oznacza, że do momentu prawomocnego zakończenia sprawy przez cały czas jej trwania, zobowiązany do alimentacji będzie musiał łożyć na uprawnionego zasądzoną przez sąd kwotę zabezpieczenia.

Postępowanie zabezpieczające to postępowanie samodzielne jednak pełni funkcję pomocniczą dla postępowania, w którym jest rozpoznawane dane roszczenie. Wniosek dotyczący zabezpieczenia alimentów można złożyć:

*warto wiedzieć, że postanowienie o zabezpieczeniu może zostać wydane także z urzędu.

Wniosek o zabezpieczenie roszczenia powinien dokładnie określać to roszczenie i sposób jego zabezpieczenia, a także uprawdopodobnić okoliczności, które uzasadniają wystąpienie z takim wnioskiem (wystarczy jedynie uprawdopodobnić istnienie roszczenia o alimenty). Na postanowienie zabezpieczające roszczenie przysługuje zażalenie.

Jak złożyć zażalenie na zabezpieczenie alimentów?

Odwołanie od zabezpieczenia alimentacyjnego, czyli zażalenie, wnosi się w terminie 7 dni, licząc od dnia doręczenia pisemnego postanowienia z uzasadnieniem.

Co ważne, obecnie sądy nie sporządzają już takiego uzasadnienia z urzędu, dlatego jeśli strona planuje się odwołać, musi uprzednio wystąpić do sądu z wnioskiem o wydanie takiego uzasadnienia. Wniosek ten podlega opłacie stałej w wysokości 100 zł.

Również w tym przypadku stronę obowiązują terminy. Wniosek o uzasadnienie postanowienia zabezpieczającego składa się w terminie 7 dni, przy czym termin ten rozpoczyna swój bieg w momencie:

 • doręczenia postanowienia, jeśli zostało wydane na posiedzeniu niejawnym,
 • ogłoszenia postanowienia wydanego na rozprawie.

Na wniosek strony, sąd sporządza uzasadnienie postanowienia w terminie tygodnia od dnia wpływu pisma. Jest to jednak tylko termin instrukcyjny.

Jak napisać zażalenie na zabezpieczenie alimentów?

Po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia postanowienia o zabezpieczeniu alimentów strona może przygotować odwołanie. Najprościej jest dokonać tego, wypełniając przygotowany przez nas wzór zażalenia na zabezpieczenie alimentów, ponieważ pismo musi spełniać wymagania stawiane dla pism procesowych.

Należy pamiętać też, że zażalenie musi wskazywać zaskarżane postanowienie, zawierać wniosek o jego uchylenie lub zmianę, a także uzasadnienie, sporządzone w odniesieniu do uzasadnienia sądowego.

W razie potrzeby zażalenie może wskazywać na nowe fakty i dowody w sprawie. Ważne jest też to, aby zostało ono opłacone. Do zażalenia dołącza się bowiem potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej. Opłaty nie ponoszą jedynie strony zwolnione z kosztów sądowych.

Jak napisać zażalenie na alimenty samodzielnie?

Zażalenie na postanowienie o zabezpieczeniu alimentów to pismo, które musi zawierać szereg niezbędnych elementów formalnych. Najważniejsze z nich to:

 • oznaczenie daty i miejsca sporządzenia,
 • oznaczenie właściwego sądu: zażalenie wnosi się do sądu wyższej instancji za pośrednictwem sądu, który wydał orzeczenie, dlatego sądem odwoławczym dla sądu rejonowego będzie sąd okręgowy,
 • oznaczenie stron postępowania,
 • sygnatura akt sprawy,
 • oznaczenie rodzaju pisma,
 • określenie wartości przedmiotu sporu – wartość przedmiotu sporu stanowi suma świadczeń za jeden rok,
 • określenie żądań,
 • uzasadnienie,
 • podpis.

Strona składająca odwołanie może wykorzystać nasz wzór zażalenia na postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia alimentów. Należy pamiętać przy tym, że w zażaleniu można wnieść o uchylenie albo o zmianę zaskarżonego postanowienia.

Jak rozpoznaje się zażalenie na postanowienie zabezpieczające alimenty?

Zażalenie na postanowienie zabezpieczające alimenty może być rozpatrywane na dwa sposoby. Pierwszy z nich przewiduje, że postanowienie wyda referendarz sądowy. Postanowienie to podlegać będzie kontroli w drodze skargi na postanowienie referendarza.

Drugi wariant przewiduje, że postanowienie o zabezpieczeniu może zostać wydane przez sąd I instancji i będzie kontrolowane w drodze zażalenia do sądu II instancji.

Należy wspomnieć również, że składane zażalenie musi trafić też do strony przeciwnej. Po upływie określonego terminu sąd prześle odpis zażalenia przeciwnikowi, a akta wraz z zażaleniem przekaże sądowi właściwemu do rozpoznawania pisma. Strona przeciwna może wnieść też odpowiedź na zażalenie w terminie jednego tygodnia od dnia doręczenia zażalenia.

Wstrzymanie wykonania postanowienia

Warto wiedzieć, że w przypadku wniesienia zażalenia na zabezpieczenie alimentacyjne nie wstrzymuje on wykonalności takiego postanowienia. Zatem alimenty z zabezpieczenia mogą narastać i wiązać się później z koniecznością zapłaty bardzo dużej kwoty.

Aby uniknąć takiej sytuacji, zobowiązany do alimentacji powinien wraz z zażaleniem wnieść wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia, do czasu rozstrzygnięcia jego odwołania. Należy wiedzieć przy tym, że sąd może, ale wcale nie musi, przychylić się do wniosku zobowiązanego.

Mimo to, z pewnością warto złożyć taki wniosek, gdyż postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia otrzymuje klauzulę wykonalności z urzędu, zatem podlega wykonaniu w drodze egzekucji. Posiadając takie postanowienie – uprawniony do alimentów może złożyć u komornika wniosek o wszczęcie egzekucji w sprawie o alimenty.

Odszkodowanie dla zobowiązanego

Zobowiązany do zapłaty należności postanowieniem o zabezpieczeniu alimentów może – w przypadku, kiedy powództwo oddalono lub umorzono – dochodzić od uprawnionego naprawienia szkody, wyrządzonej wykonaniem zabezpieczenia roszczenia alimentacyjnego.

Gdyby więc doszło do oddalenia powództwa w sprawie, w której zostało wydane postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia, zobowiązany mógłby wystąpić o odszkodowanie. Podstawę roszczeń o naprawienie szkody stanowią w tym przypadku przepisy kodeksu cywilnego.

Na koniec:

Zgodnie z art. 135 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

Sąd rozstrzygając o wysokości alimentów, weźmie pod uwagę uzasadnione potrzeby uprawnionego i odniesie je do możliwości zarobkowych uprawnionego do alimentów. Na czas postępowania sądowego, możliwe jest złożenie wniosku o zabezpieczenie świadczenia alimentacyjnego.

Jednak aby udzielenie zabezpieczenia było możliwe, wystarczy jedynie uprawdopodobnienie istnienia roszczenia i nie ma potrzeby udowadniać w tym swojego interesu prawnego:

§ 3. W sprawach wymienionych w § 1 w pkt 1, 2 i 9 do udzielenia zabezpieczenia nie jest wymagane uprawdopodobnienie interesu prawnego.

Natomiast zażalenie na postanowienie sądu pierwszej instancji złożyć może tylko osoba, która ma w tym interes prawny.

Co dość istotne – termin do wniesienia zażalenia to 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

A jaki sąd zajmie się rozpatrzeniem złożonego zażalenia? w przypadku postanowienia sądu rejonowego – zaskarżone postanowienie także zostanie rozpoznane przez ten sąd – wyda on decyzję o udzieleniu zabezpieczenia lub jego uchyleniu.

Przepisy, które warto znać:

Art. 753. Zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych

§ 1. W sprawach o alimenty zabezpieczenie może polegać na zobowiązaniu obowiązanego do zapłaty uprawnionemu jednorazowo albo okresowo określonej sumy pieniężnej. W sprawach tych podstawą zabezpieczenia jest jedynie uprawdopodobnienie istnienia roszczenia.

§ 2. W wypadkach wymienionych w § 1 sąd z urzędu doręcza stronom odpis postanowienia o zabezpieczeniu.

1 opinia dla Zażalenie na zabezpieczenie alimentów wzór

 1. Wera41

  Zadowolona ze wzoru. Pozdrawiam

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

zazalenie-na-zabezpieczenie-alimentow-wzor
Zażalenie na zabezpieczenie alimentów wzór
17