Wniosek o zabezpieczenie alimentów wzór

17 

Jak napisać wniosek o zabezpieczenie alimentów? Zdarza się, że sprawy rozwodowe trwają miesiącami, a nawet latami. By zapewnić dziecku środki na utrzymanie przez ten okres, warto wnieść do sądu wniosek o zabezpieczenie alimentów.

Pozwoli to na zasądzenie świadczenia alimentacyjnego już w toku procesu, przed wydaniem ostatecznego wyroku. Pismo można przygotować z pomocą adwokata lub samodzielnie, np. wykorzystując nasz profesjonalny wzór wniosku o alimenty z zabezpieczeniem, który zakupisz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis
Opinie (0)

Na czym polega zabezpieczenie alimentów?

Mianem zabezpieczenia alimentów określa się zobowiązanie przez sąd jednej ze stron postępowania do wpłacania świadczenia alimentacyjnego na rzecz uprawnionego jeszcze zanim wydany zostanie ostateczny wyrok w danej sprawie (np. w sprawie o rozwód lub sprawie o alimenty).

Zgodnie z art.753 kodeksu postępowania cywilnego zabezpieczenie to może mieć formę jednorazowej wpłaty określonej sumy pieniędzy lub regularnego przekazywania środków przez pozwanego.

Aby otrzymać zabezpieczenie alimentacyjne na czas trwania postępowania – wystarczy jedynie uprawdopodobnienie okoliczności uzasadniających wniosek (wykazanie, że potrzeby dziecka są niezaspokojone). Natomiast już samo udzielenie przez sąd zabezpieczenia alimentów, odbywa się na posiedzeniu niejawnym, a więc bez udziału stron.

W sprawach o alimenty zabezpieczenie może przybrać formę roszczenia do zapłaty uprawnionemu jednorazowo albo okresowo określonej sumy pieniężnej.

Kto może ubiegać się o zabezpieczenie alimentów?

Sąd może udzielić go udzielić każdej ze stron postępowania, która wystąpi z wnioskiem o zabezpieczenie alimentów i uprawdopodobni swoje roszczenia.

Jak złożyć wniosek o zabezpieczenie alimentów?

Wniosek o alimenty z zabezpieczeniem można zawrzeć w pozwie o rozwód lub złożyć jako samodzielne pismo procesowe – w formie pisemnej lub ustnej, do protokołu.

Sądem przewidzianym do jego rozpatrywania jest sąd pierwszej instancji, w którym toczy się dana sprawa o alimenty.

Ile kosztuje wniesienie wniosku?

W sytuacji, gdy wniosek o zabezpieczenie alimentów został wniesiony jednocześnie z pozwem o rozwód, to jest zupełnie zwolniony od opłat sądowych, co ma umożliwić dochodzenie praw do świadczenia alimentacyjnego rodzicom w każdej sytuacji materialnej.

Jeżeli jednak pozew o alimenty z zabezpieczeniem składany jest jako osobne pismo procesowe, to wtedy należy uiścić opłatę w wysokości 100 zł.

Co powinien zawierać pozew o zabezpieczenie alimentów?

Pozew o zabezpieczenie alimentów jest pismem procesowym, w związku z czym musi spełniać określone wymogi formalne i zawierać przewidziane składowe, czyli:

  • datę i miejsce sporządzenia pisma;
  • określenie sądu właściwego do rozpatrywania danej sprawy;
  • wskazanie stron postępowania poprzez podanie ich danych personalnych;
  • oznaczenie rodzaju pisma, a więc nadanie mu odpowiedniego tytułu, np. „Pozew o zabezpieczenie alimentów”;
  • wskazanie, czy wnioskujemy o jednorazową kwotę, czy o wypłatę okresowo określonej sumy pieniężnej;
  • podpis powoda;
  • listę załączników.

Najważniejszymi elementami omawianego pisma są jednak:

  • wskazanie żądanej kwoty zabezpieczenia – w pozwie powód ma podać, jakiej wysokości alimentów oczekuje oraz uzasadnić swoje żądanie. By to zrobić, musi uprzednio obliczyć miesięczne koszty utrzymania dziecka. W te włączają się wszelkie wydatki związane z zapewnieniem m.in. wyżywienia, ubrania, środków czystości, warunków mieszkaniowych, opieki zdrowotnej, edukacji, a także wyjazdu wakacyjnego czy możliwości rozwijania zainteresowań. Określając usprawiedliwione potrzeby dziecka, warto uwzględnić jego wiek i stan zdrowia. Należy też mieć na uwadze, że – zgodnie z tzw. zasadą równej stopy życiowej – dziecko powinno żyć na tym samym poziomie, jak jego rodzice. Najczęściej przyjmuje się, że obie strony mają partycypować w wydatkach na dziecko w tym samym stopniu, dlatego uzasadnionym będzie żądanie alimentów w kwocie równej połowie miesięcznych kosztów utrzymania pociechy.
  • określenie sposobu zabezpieczenia obowiązku alimentacyjnego, wskazanie, czy zabezpieczenie ma przybrać formę jednorazowego uiszczenia określonej kwoty na rzecz uprawnionego czy też regularnego wpłacania środków przez pewien – podany w pozwie – okres. W tej części wniosku należy ponadto sprecyzować, do czyich rąk i w jakim terminie (do którego dnia miesiąca) ma być wpłacane świadczenie.
  • wskazanie okoliczności uwiarygadniających istnienie roszczenia – będzie nim przywołanie stosownych przepisów prawa. W sprawach o alimenty dla małoletniego dziecka należy powołać się na 133 § 1 Kodeksu rodzinnego w brzmieniu: rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

By mieć pewność, że pismo spełnia wszystkie wytyczne, warto zwrócić się o pomoc do adwokata, który przygotuje profesjonalny pozew o alimenty lub też wykorzystać wzór wniosku o zabezpieczenie alimentów sporządzony przez specjalistę.

Jak długo potrwa rozpatrywanie wniosku?

Wniosek o zabezpieczenie alimentów rozpatrywany jest z założenia bezzwłocznie, nie później niż w ciągu tygodnia od dnia wpływu. Jeżeli jednak sąd, na podstawie obowiązujących przepisów, zdecyduje o wydaniu wyroku w sprawie zabezpieczenia podczas rozprawy, to ta powinna odbyć się w terminie do miesiąca od momentu złożenia pisma.

Wniosek o zabezpieczenie alimentów z datą wsteczną

Jeżeli powód jest w stanie dowieść, że jego dziecko ma niezaspokojone potrzeby z przeszłości, to może wystąpić z wnioskiem o zabezpieczenie alimentów z datą wsteczną.

Udzielenie zabezpieczenia alimentów jest stosowane najczęściej, gdy strona wnosząca pozew posiada zobowiązania względem innych osób, które zaciągnęła w celu uzyskania środków na utrzymanie dziecka i może rzeczone pożyczki udowodnić przed sądem.

Zabezpieczenie alimentów – tylko na dziecko?

W większości przypadków wniosek o zabezpieczenie alimentów dotyczy małoletniego dziecka. Warto jednak mieć świadomość, iż podczas sprawy rozwodowej każdy ze współmałżonków może wystąpić również o alimenty na swoją rzecz. Jak bowiem stanowi art. 60 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

Małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego

Strona ubiegająca się o alimenty dla siebie musi wystąpić z wnioskiem, w którym wykaże, iż żyje w niedostatku (lub popadnie w niego po rozwodzie) oraz udowodnić winę swojego współmałżonka za częściowy lub całościowy rozkład pożycia małżeńskiego.

Na koniec:

Zabezpieczenie roszczenia alimentacyjnego ma za zadanie zaspokoić potrzeby finansowe rodzica związane z utrzymaniem dziecka i jego prawidłową egzystencję w czasie trwania postępowania sądowego lub jeszcze przed jego wszczęciem.

Aby otrzymać świadczenie w postaci zabezpieczenia alimentów, wystarczy jedynie uprawdopodobnienie istnienia roszczenia, jasno mówi o tym art. 730 [1] ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego:

§ 1. Udzielenia zabezpieczenia może żądać każda strona lub uczestnik postępowania, jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia.

niemniej ważny jest też przepis: Art. 753. – Zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych – Kodeks postępowania cywilnego:

§ 1.W sprawach o alimenty zabezpieczenie może polegać na zobowiązaniu obowiązanego do zapłaty uprawnionemu jednorazowo albo okresowo określonej sumy pieniężnej. W sprawach tych podstawą zabezpieczenia jest jedynie uprawdopodobnienie istnienia roszczenia.

UWAGA:

Sąd rozpoznaje wniosek o udzielenie zabezpieczenia, posiłkując się przede wszystkim materiałem dołączonym do wniosku, warto więc nie tylko uzasadnić wniosek, powołując się na potrzeby dziecka, ale też wskazać możliwości majątkowe i zarobkowe zobowiązanego do alimentów.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wniosek o zabezpieczenie alimentów wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

wniosek-o-zabezpieczenie-alimentow-wzor
Wniosek o zabezpieczenie alimentów wzór
17