Przedsądowe wezwanie do wykonania usługi – wzór

(1 opinia klienta)

17 

Przedsądowe wezwanie do wykonania usługi to pismo wysyłane przez jedną stronę umowy (inwestora) do drugiej strony (najczęściej wykonawcy usługi) w celu zażądania wykonania umowy lub usługi zgodnie z ustalonymi warunkami.

Jest to ostrzeżenie dla usługobiorcy, że naruszone zostały postanowienia umowy lub doszło do opóźnienia w wykonaniu usługi, które może prowadzić do podjęcia dalszych działań prawnych.

Przedsądowe wezwanie do wykonania umowy jest ostatnim krokiem przed ewentualnym wszczęciem postępowania sądowego. Jest to polubowna próba rozwiązania sporu lub problemu za pomocą negocjacji i porozumienia, zanim sprawa zostanie skierowana do sądu.

Celem takiego wezwania jest często osiągnięcie porozumienia między stronami odnośnie należytego wykonania usługi zgodnie z umową, jaką strony podpisały.

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis
Opinie (1)

W przedsądowym wezwaniu do wykonania usługi zwykle zawarte są informacje dotyczące naruszenia umowy lub opóźnienia w wykonaniu usługi, terminu wymaganego do wykonania usługi oraz żądanie podjęcia odpowiednich działań w celu naprawienia sytuacji.

Wezwanie również zawierać informacje dotyczące ewentualnych sankcji lub konsekwencji prawnych, które mogą nastąpić, jeśli druga strona nie odpowie na wezwanie w odpowiednim czasie lub nie spełni żądanych warunków.

Ważne jest, aby pamiętać, że przedsądowe wezwanie do wykonania usługi , żeby wywołało oczekiwane skutki, powinno spełniać wszystkie formalne wymagania.

*w większości przypadków, pismo to stosuje się jako wzór wezwania do prawidłowego wykonania robót budowlanych.

Szersze opracowanie zagadnienia

Jak napisać przedsądowe wezwanie do wykonania usługi? Wezwanie do spełnienia świadczenia adresowane jest do strony umowy, która nie wywiązała się ze swoich obowiązków w określonym terminie. Najczęściej pismo tego typu dotyczy umów o roboty budowlane czy o prace remontowe.

Podobne wezwanie można wystosować również w przypadku niezapłacenia za towar czy usługę, a także w przypadku niedostarczenia towaru na czas. Jak napisać przedsądowe wezwanie do wykonania usługi? Powyżej pobierzesz gotowy wzór przedsądowego wezwania do wykonania usługi.

Kiedy stosuje się przedsądowe wezwanie do wykonania usługi?

Przedsądowe wezwanie do wykonania umowy najczęściej znajduje zastosowanie przy umowie o roboty budowlane czy też przy umowie o prace remontowe. Prawo do wystąpienia z takim pismem ma więc inwestor, czyli zlecający usługę.

Wezwanie do wykonania umowy stosuje się również w odniesieniu do umowy o dzieło czy umowy o świadczenie usług innych niż budowlane. Celem wystąpienia z takim pismem jest żądanie wykonania umowy zgodnie z ustalonymi w kontrakcie warunkami.

Wezwanie przedsądowe do wykonania usługi pełni rolę ostrzeżenia. Informuje wykonawcę, że naruszył postanowienia umowy i dopuścił się opóźnienia w wykonaniu usługi/dzieła. W takim wezwaniu zawiera się ostrzeżenie o podjęciu dalszych działań prawnych, a także o konsekwencjach, jakie poniesie wykonawca, jeśli nie podejmie określonych działań w terminie. Pismo ponaglające wykonawcę może dotyczyć również poprawienia niewłaściwie wykonanych prac.

Ostateczne ponaglenie do wykonania zleconych prac to ostatni krok przed wszczęciem postępowania sądowego i dowód na podjęcie próby polubownego rozwiązania sporu. Bez podjęcia takiej próby niemożliwe jest bowiem wniesienie pozwu do sądu.

Co więcej, wezwanie do wykonania usługi musi w tym celu spełniać pewne wymogi formalne, a tym przede wszystkim wyznaczać wykonawcy nowy, realny termin na wywiązanie się z postanowień umowy.

Jak napisać wezwanie do wykonania usługi?

Wezwanie do wywiązania się z umowy i spełnienia świadczenia powinno przyjmować formę pisemną. Zleceniodawca przygotowuje takie pismo w sytuacji, kiedy wykonawca realizuje usługę w sposób wadliwy, bądź niezgodny z umową (również niezgodnie z wyznaczonym terminem). W związku z tym wezwanie do wykonania usługi powinno wyznaczać wykonawcy odpowiedni termin, w którym zmieni on sposób realizacji prac.

Wezwanie ma precyzyjnie określać, na czym polega nieprawidłowe wykonywanie umowy przez usługodawcę. Zlecający usługę powinien napisać także, jakich działań naprawczych oczekuje od wykonawcy i kiedy mają one zostać zrealizowane.

Termin na wykonanie usługi powinien być realny i rozumiany przez obie strony w taki sam sposób. Niewskazane jest zatem określenie terminu w formie „7 dni od otrzymania wezwania”, chyba że wezwanie zostanie przesłane za potwierdzeniem odbioru.

Pismo najłatwiej jest przygotować w oparciu o wzór wezwania do prawidłowego wykonania robót budowlanych, który można wykorzystać także w przypadku innych umów.

Dokument uwzględnia ostrzeżenie o konsekwencjach, jakie niesie za sobą niewykonanie umowy w określonym terminie. Jedną z nich jest prawo do odstąpienia od umowy przez zleceniodawcę.

Odstąpienie od umowy o świadczenie usług

Do umowy o roboty budowlane czy umowy o świadczenie innego typu usług stosuje się przepisy kodeksu cywilnego dotyczące umowy zlecenie. Zgodnie z treścią tego aktu prawnego, jeśli wykonawca nie spełnia warunków umowy, inwestor (zleceniodawca) może odstąpić od umowy na dwa sposoby:

  1. Inwestor może wystosować do wykonawcy wezwanie do wykonania usługi, wyznaczając przy tym dodatkowy termin. Jeśli wykonawca nie zastosuje się do tego terminu, inwestor zyskuje prawo do odstąpienia od umowy.
  2. Inwestor może nie wyznaczać dla wykonawcy dodatkowego terminu i odstąpić od niej nawet przed upływem terminu na jej wykonanie, jeśli wykonawca na tyle opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła, że nie jest prawdopodobne, aby ukończył je w umówionym czasie.

Powierzenie wykonania robót wykonawcy zastępczemu

Przedsądowe wezwanie do wykonania usługi i odstąpienie od umowy to nie jedyne rozwiązania, z jakich może skorzystać zleceniodawca. Jeżeli wykonawca w wyznaczonym terminie nie zrealizuje wezwania inwestora do spełnienia świadczenia, ten ma prawo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonywanie robót innemu wykonawcy. Natomiast koszt takiej usługi będzie obciążał wykonawcę pierwotnego.

Inne konsekwencje niedotrzymania terminu realizacji usługi czy też nieprawidłowego wykonania usługi może określać sama umowa, przewidująca różne sankcje za nienależyte wykonanie prac.

Jeśli inwestor odstępuje od umowy, może żądać również zwrotu już spełnionego świadczenia (np. zapłaconej zaliczki) oraz naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania przez przyjmującego zlecenie.

Reklamacja wadliwie wykonanej umowy

Inwestor powinien wiedzieć nie tylko, w jaki sposób może zdyscyplinować wykonawcę do realizacji umowy zgodnie z ustaleniami, ale również jak powinien postąpić w przypadku, kiedy wykonawca dokończy dzieło, ale zrealizuje ten obowiązek wadliwie.

Zgodnie z przepisami, jeśli ukończone dzieło ma wady, zamawiający może skorzystać z rękojmi, czyli żądać wymiany rzeczy na wolną od wad lub jej naprawy. Wykonawca powinien z kolei zrobić to w rozsądnym czasie, choć może wybrać między wymianą albo naprawą.

Jeżeli wadliwa rzecz została już przez wykonawcę zamontowana, zamawiający może żądać jej demontażu i ponownego zamontowania rzeczy nowej lub naprawionej. Koszty takich prac ponosi wykonawca.

Zamawiający w ramach rękojmi ma też prawo żądać – zamiast naprawy lub wymiany – obniżenia ceny. Może też całkowicie odstąpić od umowy, ale tylko wtedy, kiedy wada jest istotna.

Z powodu wady dzieła zamawiający może żądać również naprawienia szkody, którą poniósł na skutek wadliwego wykonania dzieła. Dotyczy to między innymi zwrotu kosztów przewozu, przechowywania czy ubezpieczenia rzeczy.

Należy pamiętać, że wykonawca odpowiada za wady dzieła z tytułu rękojmi przez okres 2 lat od dnia zakończenia prac lub wydania dzieła. Bardzo istotne jest więc staranne przygotowanie się do odbioru prac od wykonawcy. W trakcie odbioru należy sprawdzić odbierane dzieło pod kątem zgodności z umową, prawem budowlanymi i obowiązującymi normami.

Podsumowanie

Pismo wzywające do prawidłowego wykonania robót budowlanych pod rygorem odstąpienia od umowy powinno spełniać szereg formalnych wymagań, aby wywołało oczekiwane skutki prawne. Niniejsze wezwanie powinno przede wszystkim określać konsekwencje, jakie poniesie wykonawca usługi, oraz ostateczny termin wywiązania się z umowy wzajemnej.

Art. 491. – [Skutki zwłoki] – Kodeks cywilny.

§ 1. Jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej, druga strona może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin do wykonania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniona do odstąpienia od umowy. Może również bądź bez wyznaczenia terminu dodatkowego, bądź też po jego bezskutecznym upływie żądać wykonania zobowiązania i naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki.

§ 2. Jeżeli świadczenia obu stron są podzielne, a jedna ze stron dopuszcza się zwłoki tylko co do części świadczenia, uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługujące drugiej stronie ogranicza się, według jej wyboru, albo do tej części, albo do całej reszty niespełnionego świadczenia. Strona ta może także odstąpić od umowy w całości, jeżeli wykonanie częściowe nie miałoby dla niej znaczenia ze względu na właściwości zobowiązania albo ze względu na zamierzony przez nią cel umowy, wiadomy stronie będącej w zwłoce.

Podobne wzory pism:

1 opinia dla Przedsądowe wezwanie do wykonania usługi – wzór

  1. Olaf Dobrzycki

    obszerne, edytowalne i przemyśle pismo

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

przedsadowe-wezwanie-do-wykonania-uslugi-wzor
Przedsądowe wezwanie do wykonania usługi - wzór
17