Jak odpowiedzieć na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?

Zastanawiasz się, jak odpowiedzieć na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku? Sprawa dotycząca przyjęcia lub odrzucenia spadku może zostać rozstrzygnięta w sądzie, lub załatwiona u notariusza.

Jeśli sprawa spadkowa trafia do sądu na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, uczestnicy postępowania (spadkobiercy) mogą zostać zobowiązani do udzielenia odpowiedzi na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, czyli o ustosunkowanie się do niego.

Jak prawidłowo napisać odpowiedź na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku? Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór odpowiedzi, który zakupisz poniżej:

Czym jest wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku może złożyć każdy, kto ma w tym interes prawny. Zwykle są to spadkobiercy, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby taki wniosek złożył też na przykład wierzyciel spadkodawcy czy wykonawca jego testamentu. 

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku składa się w kilku określonych elementów. Warto znać je, aby móc przygotować kompletną odpowiedź na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. Dokument uwzględnia:

 • opis stosunku pokrewieństwa pomiędzy wnioskodawcą a spadkodawcą, jeśli są rodziną,
 • opis sytuacji rodzinnej spadkodawcy: czy pozostawał w związku małżeńskim, czy miał dzieci, czy miał innych członków bliskiej rodziny – ma to wskazać krąg spadkodawców ustawowych,
 • określenie udziału w spadku – dotyczy wnioskodawcy i pozostałych spadkobierców,
 • określenie, czy spadkodawca pozostawił testament – według wnioskodawcy,
 • wskazanie uczestników postępowania, czyli pozostałych spadkobierców.

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku uzupełnia się podstawowymi załącznikami, takimi jak:

 • odpis aktu zgonu, 
 • odpis aktu urodzenia, 
 • odpis skrócony aktu małżeństwa,

natomiast w zależności od ilości uczestników postępowania spadkowego oraz złożoności sprawy, czasem koniecznie staje się dołączenie dodatkowych załączników w postaci choćby np.:

Załączniki do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku
Załączniki do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku

Odpowiedź na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

Warto zacząć od tego, że odpowiedź na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku nie jest obowiązkowa, jeśli sąd nie nałoży na uczestników postępowania takiego zobowiązania.

Równocześnie, nawet gdy sąd nie nakaże uczestnikom przygotowania odpowiedzi na wniosek, ci mają prawo przygotować takie pismo, aby przedstawić swoje stanowisko w sprawie, zanim dojdzie do pierwszej rozprawy. 

Odpowiedź na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku jest bowiem właśnie opisem stanowiska uczestnika postępowania. Dokument powinien odnosić się do treści wniosku o stwierdzenie nabycia spadku.

Może stanowić więc, że:

 • opis stanu rodzinnego zmarłego jest niezgodny z prawdą,
 • określone udziały spadkobierców w spadku po zmarłym są niewłaściwe,
 • przedstawiony testament jest nieprawdziwy.

W zależności od sytuacji odpowiedź na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku może wyrażać sprzeciw wobec informacji podanych w tym wniosku lub ich akceptację.

Uczestnicy mają też możliwość wnoszenia do sprawy nowych informacji, na przykład wiedzy o sporządzonym przez zmarłego testamencie. 

Jak napisać odpowiedź na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?

Jak odpowiedzieć na pismo z sądu w sprawie spadkowej? To pytanie zadaje sobie wiele osób, które po raz pierwszy przygotowują pismo sądowe. Warto pamiętać zatem, że każdy dokument tego typu musi uwzględniać między innymi:

 • dane uczestnika postępowania,
 • oznaczenie sądu,
 • sygnaturę akt sprawy,
 • opis stanowiska co do kwestii spadku wraz z uzasadnieniem.

Pismo warto przygotować w oparciu o nasz wzór odpowiedź na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. Dokument trzeba przesłać do sądu w wyznaczonym terminie, który nie powinien być krótszy niż 14 dni.

Jak ustosunkować się do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku?

Jak napisać odpowiedź na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, jeśli uczestnik zgadza się z wnioskiem? Tutaj rozwiązanie jest stosunkowo proste – wystarczy napisać, że uczestnik zgadza się z treścią wniosku w całości i nie ma co do niego żadnych zastrzeżeń. 

Trudniejsze jest przygotowanie odpowiedzi na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, jeśli stanowisko uczestnika postępowania spadkowego jest negatywne.

W takiej sytuacji nie wystarczy napisać, że uczestnik nie zgadza się z treścią wniosku – konieczne jest także uzasadnienie takiego stanowiska i przedstawienie dowodów. 

W odpowiedzi na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku uczestnik może napisać:

 • że wnioskodawca lub inny uczestnik postępowania są niegodni dziedziczenia, 
 • że wnioskodawca źle określił udziały spadkobierców w spadku po zmarłym,
 • że przedstawiony testament jest fałszywy,
 • że istnieją inne osoby powołane do spadku na mocy ustawy lub testamentu. 

Na poparcie takich twierdzeń, wnosząc o oddalenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, uczestnik powinien przedstawić dowody lub wnieść o ich przeprowadzenie.

Dowodami w sprawie spadkowej będą między innymi testament, przesłuchania świadków, oświadczenia (np. o zrzeczeniu się dziedziczenia) i inne dokumenty.

Pismo i załączniki należy przygotować w takiej ilości, ilu jest uczestników postępowania plus jeden egzemplarz dla sądu.

Odpowiedź na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku nie zawsze obowiązkowa

Jak zostało wspomniane, sporządzenie odpowiedzi na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku nie zawsze jest obowiązkowe.

Coraz częściej sądy nakładają jednak taki obowiązek na uczestników postępowania ze względu na fakt, że sprawy spadkowe bywają skomplikowane i zawiłe, a pisemne ustosunkowanie się do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku pozwala zebrać pełny materiał dowodowy i ułatwia wydanie orzeczenia przy rozstrzygnięciu postępowania.

Nawet jeśli sąd nie zobowiąże uczestników do udzielenia odpowiedzi na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, warto takie pismo przygotować. Przy jego sporządzaniu uczestnik przygotowuje się bowiem do rozpraw, które bywają stresujące.

Co ważniejsze, ustosunkowanie się do wniosku w sposób negatywny, czyli podważenie jego prawdziwości, powinno nastąpić, zanim sąd wyda orzeczenie.

Co prawda, możliwe jest także wnioskowanie o zmianę lub uchylenie postanowienia w sprawie stwierdzenia nabycia spadku, jednak uczestnik postępowania może złożyć taki wniosek tylko w przypadku, kiedy w trakcie postępowania nie znał faktów, na które chce się powołać.

Z możliwości tej nie skorzysta więc osoba, która w trakcie postępowania pozostawała bezczynna, nawet jeśli nie znała obowiązujących przepisów.

About the author

Jako legalnie działająca firma pod numerem NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329 dostarczamy produktów najwyższej jakości.