Wniosek o zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku – wzór

17 

Jak napisać wniosek o zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku? Jeśli istnieje podejrzenie, że osoba, która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku, nie jest spadkobiercą lub że ma inny udział w spadku, niż zostało to stwierdzone, sąd może zmienić postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku na wniosek.

A ten może mieć dwie formy: wniosek o zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub wniosek o uchylenie postanowienia o stwierdzenie nabycia spadku. Jak przygotować takie pismo?

Aby ułatwić Ci jego sporządzenie – przygotowaliśmy gotowy do pobrania wzór wniosku – który zakupisz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis
Opinie (0)

Możliwość dokonania zmiany postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku

Wniosek o zmianę prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku można wnieść do sądu na podstawie art. 679 Kodeksu postępowania cywilnego, w brzmieniu:

Art. 679. § 1.  Dowód, że osoba, która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku, nie jest spadkobiercą lub że jej udział w spadku jest inny niż stwierdzony, może być przeprowadzony tylko w postępowaniu o uchylenie lub zmianę stwierdzenia nabycia spadku, z zastosowaniem przepisów niniejszego rozdziału. Jednakże ten, kto był uczestnikiem postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, może tylko wówczas żądać zmiany postanowienia stwierdzającego nabycie spadku, gdy żądanie opiera na podstawie, której nie mógł powołać w tym postępowaniu, a wniosek o zmianę składa przed upływem roku od dnia, w którym uzyskał tę możność.

§ 2. Wniosek o wszczęcie takiego postępowania może zgłosić każdy zainteresowany.

Zatem wniosek o wszczęcie postępowania o zmianę lub uchylenie nabycia spadku może złożyć każda osoba zainteresowana. Pismo należy wnieść do sądu spadku, który wydał dane postanowienie. Złożenie wniosku nie jest bezpłatne – podlega opłacie skarbowej w kwocie stałej wynoszącej 100 zł.

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, a także wniosek o zmianę/uchylenie postanowienia o stwierdzenie nabycia spadku może złożyć „osoba mająca interes” prawny w stwierdzeniu nabycia spadku. Przyjmuje się zatem, że oprócz spadkobierców zmarłego, mogą to być także wierzyciele, nabywcy spadku lub udziału w spadku, zapisobiorcy czy wykonawcy testamentu.

Uchylenie postanowienia o stwierdzenie nabycia spadku z urzędu

Uchylenie postanowienia o stwierdzenie nabycia spadku może nastąpić samoistnie, czyli z urzędu, w określonych sytuacjach. Zgodnie z treścią art. 678 k.p.c., jeżeli:

 • stwierdzone zostało nabycie spadku,
 • zarejestrowany został akt poświadczenia dziedziczenia po osobie uznanej za zmarłą lub po osobie, której zgon został stwierdzony postanowieniem sądu, ale postanowienie o uznaniu tej osoby za zmarłą lub postanowienie o stwierdzeniu jej zgonu zostało uchylone,

to sąd spadku z urzędu uchyli postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku albo akt poświadczenia dziedziczenia.

Krótko mówiąc, uchylenie prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku zostanie uchylone automatycznie wtedy, kiedy uchylone zostanie postanowienie o uznaniu spadkodawcy za zmarłego albo postanowienie o stwierdzeniu zgonu zmarłego.

Kiedy można wnioskować o zmianę/uchylenie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku?

Zmiana postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku może nastąpić tylko w przypadku, gdy:

 • osoba, która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku, nie jest spadkobiercą,
 • udział w spadku osoby, która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku, jest inny, niż stwierdzony w postanowieniu.

Przykładowe sytuacje, w których zasadny będzie wniosek o zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku to:

 • ujawnienie nowych spadkobierców ustawowych,
 • odnalezienie testamentu spadkodawcy (po stwierdzeniu nabycia spadku),
 • ujawnienie, iż testament, który był podstawą w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku, jest nieważny,
 • odnalezienie innych spadkobierców, którzy nie brali udziału w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku,
 • uznanie jednego ze spadkobierców za niegodnego dziedziczenia,
 • odnalezienie umowy o zrzeczeniu się dziedziczenia.

Ogólna zasada mówi, że zmiana postanowienia o stwierdzenie nabycia spadku na wniosek osoby, która była uczestnikiem postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, możliwa jest tylko wtedy, kiedy taka osoba nie mogła żądać zmiany postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku w trakcie postępowania, ponieważ wtedy nie istniała lub nie była jej znana podstawa, na którą powołuje się w swoim żądaniu.

Co więcej, wniosek o zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku uczestnik postępowania może złożyć w terminie maksymalnie jednego roku.

Krótko mówiąc, osoba, która brała udział w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku, może domagać się zmiany wydanego postanowienia, jeżeli okoliczności, na podstawie których decyduje się na wszczęcie nowej sprawy, poznała dopiero po uprawomocnieniu się tego postanowienia.

Wynika to z faktu, że art. 678 KPC nie służy i nie może być wykorzystywany jako środek do usunięcia skutków bezczynności lub błędów uczestników postępowania spadkowego, w tym nawet skutków ich nieznajomości prawa czy błędów sądu.

Przykładowe okoliczności umożliwiające wniesienie wniosku to zatem:

 • istnienie testamentu,
 • nieważność testamentu,
 • istnienie spadkobiercy,
 • złożenie przez spadkobiercę oświadczenia o odrzuceniu spadku.

Jak napisać wniosek o zmianę/uchylenie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku?

Postępowanie w sprawie uchylenia prawomocnego postanowienia lub zmiany prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku wszczyna się na wniosek. Pismo można przygotować w oparciu o nasz wzór wniosku o zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, uzupełniając go takimi załącznikami (zależnie od sytuacji), jak:

 • oryginały odpisów skróconych aktów stanu cywilnego spadkobierców,
 • testament zmarłego,
 • odpisy wniosku w ilości odpowiadającej liczbie uczestników postępowania, przy czym uczestnikami postępowania muszą być wszyscy spadkobiercy zmarłego, a jeżeli nie żyją, to ich spadkobiercy.

Wniosek o zmianę lub uchylenie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku powinien uwzględniać:

 • żądanie wnioskodawcy,
 • oznaczenie postanowienia, którego dotyczy (data, sygnatura akt),
 • dane zmarłego,
 • dane nabywcy spadku,
 • dane uczestników postępowania,
 • uzasadnienie,
 • dowody.

Uzasadnieniem wniosku o zmianę lub uchylenie postanowienia będzie na przykład:

 • ustanowienie wnioskodawcy wyłącznym spadkobiercą (na podstawie odnalezionego testamentu),
 • wyłączenie od dziedziczenia i wydziedziczenie jednego ze spadkobierców.

Na zakończenie

Na podstawie art. 679 Kodeksu postępowania cywilnego można wnioskować (nawet po zakończeniu postępowania spadkowego) o zmianę prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

Jeśli więc podczas sprawy spadkowej doszło do sytuacji, w której niewłaściwa osoba uzyskała stwierdzenie nabycia spadku, bądź gdy jej udział w spadku jest faktycznie inny niż orzeczony przez sąd, na wniosek inne osoby, sąd może orzec zmianę stwierdzenia nabycia spadku, lub jego całkowite uchylenie.

Jak widzisz – istniene możliwość wznowienia postępowania i przeprowadzenia dowodu, że spadek w całości lub w części nabyła inna osoba niż wskazana w prawomocnym postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku, sąd spadku, zmieniając to postanowienie, stwierdzi nabycie spadku zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym.

Podstawa prawna: Kodeks postępowania cywilnego.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wniosek o zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

wniosek-o-zmiane-postanowienia-o-stwierdzeniu-nabycia-spadku-wzor
Wniosek o zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku - wzór
17