Kategoria:

Spadek / Dziedziczenie
Spis treści: Ugoda o zachowek – wzórUmowa zrzeczenia się zachowku – wzórCzym jest zachowek?Kto jest uprawniony do zachowku?Umowa zrzeczenia się zachowkuJaki warunek musi być spełniony, aby mieć prawo skutecznie wystąpić o zachowek?Ile wynosi zachowek i od czego zacząć jego wyliczanie?Jeśli jestem uprawnionym do zachowku to, czego tak właściwie mogę się domagać i kiedy?Od którego momentu można wystąpić...
Read More
Spis treści: Jakie są różnice pomiędzy zrzeczeniem się dziedziczenia a odrzuceniem spadku?Czy można odwołać zrzeczenie się dziedziczenia?Zrzeczenie się zachowkuSkutki niezachowania formy aktu notarialnego do zrzeczenia się dziedziczeniaCzy można zrzec się poszczególnych przedmiotówCzy można zrzec się dziedziczenia na korzyść innej osoby?Gdy testament Zrzeczenie się dziedziczenia przez spadkobiercę ustawowego jest dopuszczalne na podstawie umowy z przyszłym spadkodawcą,...
Read More
Kiedy spadkobierca może być uznany za niegodnego dziedziczenia? Zgodnie z art.  928 Kodeksu cywilnego spadkobierca może być uznany przez sąd za niegodnego, jeżeli: 1) dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy; 2) podstępem lub groźbą nakłonił spadkodawcę do sporządzenia lub odwołania testamentu albo w taki sam sposób przeszkodził mu w dokonaniu jednej z tych czynności; 3) umyślnie ukrył...
Read More
Spis treści: Najpierw małżonek i dzieciNastępnie zstępni dzieci (dzieci dzieci)Gdy brak dzieci i ich dzieci…Kiedy cały spadek dla rodziców spadkodawcy?Gdy brak jednego z rodzicówGdy brak rodziców i brak rodzeństwa spadkodawcy lub ich zstępnychDalsza kolejność dziedziczenia z ustawyJak dziedziczą pasierbowie?Kiedy dziedziczy gmina?W jaki sposób wykazać, że jest się spadkobiercą? Dziedziczenie ustawowe (gdy brak testamentu) odbywa się...
Read More
Spis treści: Przydatne wzory pism:Co to jest mediacja?W jakich sprawach?Czym charakteryzuje się mediacja?Koszty mediacji w poszczególnych rodzajach spraw (rodzinne, cywilne, karne, nieletnich)Co się dzieje z opłatą sądową w przypadku zawarcia ugody na etapie postępowania sądowego?W jakich konkretnie sprawach może mieć miejsce mediacja?Na jakim etapie może mieć miejsce mediacja?Przebieg mediacjiMediacja w sprawie o rozwód i separacjęKiedy...
Read More
Trzy wady oświadczeń woli skutkujące nieważnością testamentu Testament jest nieważny, jeżeli został sporządzony: w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli, pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, że gdyby spadkodawca nie działał pod wpływem błędu, nie sporządziłby testamentu tej treści, pod wpływem groźby. Adwokat podkreśla, że istnieją zatem trzy wady oświadczenia woli skutkujące nieważnością testamentu. Jeżeli testament został sporządzony pod wpływem którejś...
Read More
Zasada, że oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania nie zmieniła się. Złożenia takiego oświadczenia dotyczy zarówno spadkobiercy ustawowego, jak i spadkobiercy dziedziczącego na podstawie testamentu. Co się zmieniło od 18 października 2015 roku w kwestii terminu do...
Read More
Spis treści: Do którego sądu składamy wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?Co należy wskazać we wniosku o stwierdzenie nabycia spadku?Co jeśli nie potrafię wskazać we wniosku o stwierdzenia nabycia spadku miejsca pobytu jakiegoś potencjalnego spadkobiercy?Co należy dołączyć do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku?Oświadczenie o przyjęciu spadkuCo to znaczy, że uczestnik postępowania spadkowego musi być prawidłowo zawiadomiony?Co się...
Read More
Testament oznacza jednostronną i odwołalną czynność prawną, mocą której rozporządza on swoim majątkiem na wypadek śmierci. Testament jako czynność prawna nie jest skierowana do żadnej osoby i wywołuje skutki z chwilą śmierci spadkodawcy. Testament jest czynnością jednostronną, co oznacza, iż do swej ważności nie wymaga wspólnego działania kilku osób. Ma charakter osobisty, czyli musi zostać sporządzony...
Read More
Spadkodawca może w każdej chwili odwołać zarówno cały testament, jak i jego poszczególne postanowienia. Odwołanie testamentu może nastąpić bądź w ten sposób, że spadkodawca sporządzi nowy testament, bądź też w ten sposób, że w zamiarze odwołania testament zniszczy lub pozbawi go cech, od których zależy jego ważność, bądź wreszcie w ten sposób, że dokona w...
Read More
Spis treści: W jakiej kolejności dziedziczy dziecko?Odrzucenie spadku przez małoletniego (dziecko)Wniosek o odrzucenie spadku przez małoletniego – wzórJaki jest początek biegu terminu na odrzucenie spadku, gdy spadkobiercą jest dziecko?Kiedy dziecko powinno być reprezentowane przez kuratora, a nie przez rodzicaJaka jest wysokość zachowku, jeżeli uprawnionym do zachowku jest dziecko?Dziedziczenie gospodarstwa rolnego przez dzieckoJak dziedziczy dziecko przysposobione?...
Read More
To właśnie w postępowaniu o dział spadku, nie zaś w postępowaniu o stwierdzenia nabycia spadku, uwaga sądu koncentruje się na składzie majątku spadkowego z uwzględnieniem długów spadkowych oraz ewentualnych nakładach poczynionych przez poszczególnych spadkobierców na tę masę majątkową. Zgodnie z art. 686 Kodeksu postępowania cywilnego w postępowaniu o dział spadku sąd rozstrzyga także o istnieniu zapisów zwykłych, których przedmiotem są rzeczy...
Read More
Spis treści: Czym jest zapis windykacyjny?W jakiej formie, czyli gdzie musi być sporządzony zapis windykacyjny?Co może być przedmiotem zapisu windykacyjnego?Stwierdzenie w sądzie nabycia przedmiotu zapisu windykacyjnego lub u notariuszaZapis windykacyjny a zachowek? Z dniem 23 października 2011 r. pojawiła się możliwość sporządzenia tzw. zapisu windykacyjnego. Przygotowany przeze mnie wzór zapisu windykacyjnego pobierzesz poniżej: Zapis windykacyjny...
Read More
Poniżej zostanie wyjaśniona apelacja cywilna na przykładzie postanowienia spadkowego. Co robić, gdy sąd wydał postanowienie spadkowe i się z nim nie zgadzamy. Bo sąd źle wyliczył udział spadkowy, bo czegoś lub kogoś nie uwzględnił, bo sąd błędnie przeprowadził postępowanie spadkowe. Apelacja od postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku wzór Zarówno w sprawie spadkowej, jak i również...
Read More