Kategoria:

Spadek / Dziedziczenie
Zachowek od darowizny to bardzo ciekawa konstrukcja prawna, która może zaskoczyć niejednego. Polskie prawo w dosyć klarowny sposób wylicza, kiedy takie roszczenie wobec spadkobiercy jest zasadne, a kiedy już nie. Dodatkowo istnieją sposoby na to, aby nie płacić zachowku po otrzymaniu darowizny. Jakie? Wiele osób po otrzymaniu spadku zastanawia się co zrobić, żeby nie płacić...
Read More
Wezwanie do sądu, nawet gdy chodzi o sprawy spadkowe, może budzić zdenerwowanie, stres, a nawet zupełną niechęć co do pojawienia się na rozprawie. Jeżeli jeszcze znaliśmy osobę, której sprawa dotyczy, chęci może jest więcej. Jednak gdy jest to dalsza rodzina, nie każdy chce poświęcać swój czas na pojawienie się w sądzie. Warto jednak tę decyzję...
Read More
Swoboda dysponowania własnym majątkiem to prawo, które nabywamy wraz z wiekiem i tracimy tylko w wyjątkowych sytuacjach. Każdy odpowiedzialnie myślący rodzic w pewnym momencie swojego życia pomyśli o przepisaniu posiadanych dóbr, w tym domu, czy działki na rzecz innej osoby. Czy może to być tylko jedno z posiadanych dzieci? Z prawnego punktu widzenia nie ma...
Read More
Zastanawiasz się, jak odpowiedzieć na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku? Sprawa dotycząca przyjęcia lub odrzucenia spadku może zostać rozstrzygnięta w sądzie, lub załatwiona u notariusza. Jeśli sprawa spadkowa trafia do sądu na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, uczestnicy postępowania (spadkobiercy) mogą zostać zobowiązani do udzielenia odpowiedzi na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, czyli o ustosunkowanie...
Read More
Poniżej zamieszczam dwa najczęściej potrzebne wzory pism, które znacznie ułatwiają regulowanie kwestii związanych z zachowkiem: Czym jest zachowek? Adwokat wyjaśnia, że w sytuacji, gdy najbliżsi krewni, członkowie rodziny zmarłego zostali pominięci w całości lub w części w testamencie, mają oni prawo do korzyści ze spadku. To właśnie zachowek ma chronić najbliższych. Pominięcia w testamencie nie można...
Read More
Zrzeczenie się dziedziczenia przez spadkobiercę ustawowego jest dopuszczalne na podstawie umowy z przyszłym spadkodawcą, z tym że umowa rzeczenia się dziedziczenia w każdym wypadku powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Wzór umowy pobierzesz poniżej: Zrzeczenie się dziedziczenia obejmuje również zstępnych zrzekającego się (dzieci, wnuki), chyba że umówiono się inaczej. Zrzekający się oraz jego zstępni, których obejmuje...
Read More
Kiedy spadkobierca może być uznany za niegodnego dziedziczenia? Zgodnie z art.  928 Kodeksu cywilnego spadkobierca może być uznany przez sąd za niegodnego, jeżeli: 1) dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy; 2) podstępem lub groźbą nakłonił spadkodawcę do sporządzenia lub odwołania testamentu albo w taki sam sposób przeszkodził mu w dokonaniu jednej z tych czynności; 3) umyślnie ukrył...
Read More
Dziedziczenie ustawowe (gdy brak testamentu) odbywa się według następującej kolejności. Najpierw małżonek i dzieci W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.  Czyli w przypadku gdy jest pięcioro dzieci i małżonek, udział...
Read More
Przydatne wzory pism: Wniosek o przeprowadzenie mediacji Wniosek o wyrażenie zgody na mediację Wzór protokołu z mediacji Ugoda mediacyjna wzór Zaproszenie na mediację Zawiadomienie o mediacji Odmowa mediacji wzór Zgoda na mediację wzór Rezygnacja z mediacji Co to jest mediacja? Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania sporu przy udziale trzeciej osoby,...
Read More
Trzy wady oświadczeń woli skutkujące nieważnością testamentu Testament jest nieważny, jeżeli został sporządzony: w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli, pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, że gdyby spadkodawca nie działał pod wpływem błędu, nie sporządziłby testamentu tej treści, pod wpływem groźby. Adwokat podkreśla, że istnieją zatem trzy wady oświadczenia woli skutkujące nieważnością testamentu. Jeżeli testament został sporządzony pod wpływem którejś...
Read More
Zasada, że oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania nie zmieniła się. Złożenia takiego oświadczenia dotyczy zarówno spadkobiercy ustawowego, jak i spadkobiercy dziedziczącego na podstawie testamentu. Co się zmieniło od 18 października 2015 roku w kwestii terminu do...
Read More
Gdy ktoś przychodzi i pyta co robić po śmierci osoby bliskiej, jak stwierdzić swoje prawa do spadku np. po rodzicach lub jednym z nich, po dziadkach, czy po innej osobie bliskiej, jak wpisać się jako właściciel do nieruchomości po tych osobach w rejestrach w gminie, starostwie czy do księgi wieczystej w sądzie, jak wykazać, że...
Read More
Testament oznacza jednostronną i odwołalną czynność prawną, mocą której rozporządza on swoim majątkiem na wypadek śmierci. Testament jako czynność prawna nie jest skierowana do żadnej osoby i wywołuje skutki z chwilą śmierci spadkodawcy. Testament jest czynnością jednostronną, co oznacza, iż do swej ważności nie wymaga wspólnego działania kilku osób. Ma charakter osobisty, czyli musi zostać sporządzony...
Read More
Spadkodawca może w każdej chwili odwołać zarówno cały testament, jak i jego poszczególne postanowienia. Odwołanie testamentu może nastąpić bądź w ten sposób, że spadkodawca sporządzi nowy testament, bądź też w ten sposób, że w zamiarze odwołania testament zniszczy lub pozbawi go cech, od których zależy jego ważność, bądź wreszcie w ten sposób, że dokona w...
Read More
W jakiej kolejności dziedziczy dziecko? W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku. Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje...
Read More
To właśnie w postępowaniu o dział spadku, nie zaś w postępowaniu o stwierdzenia nabycia spadku, uwaga sądu koncentruje się na składzie majątku spadkowego z uwzględnieniem długów spadkowych oraz ewentualnych nakładach poczynionych przez poszczególnych spadkobierców na tę masę majątkową. Zgodnie z art. 686 Kodeksu postępowania cywilnego w postępowaniu o dział spadku sąd rozstrzyga także o istnieniu zapisów zwykłych, których przedmiotem są rzeczy...
Read More
Z dniem 23 października 2011 r. pojawiła się możliwość sporządzenia tzw. zapisu windykacyjnego. Przygotowany przeze mnie wzór zapisu windykacyjnego pobierzesz poniżej: Zapis windykacyjny – wzór przykład Czym jest zapis windykacyjny? Zapis windykacyjny polega na tym, że spadkodawca może wskazać, jaki konkretnie składnik jego majątku, jakiej osobie zostanie po jego śmierci przekazany. Zapis windykacyjny to postanowienie...
Read More
Poniżej zostanie wyjaśniona apelacja cywilna na przykładzie postanowienia spadkowego. Co robić, gdy sąd wydał postanowienie spadkowe i się z nim nie zgadzamy. Bo sąd źle wyliczył udział spadkowy, bo czegoś lub kogoś nie uwzględnił, bo sąd błędnie przeprowadził postępowanie spadkowe. Apelacja od postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku wzór Zarówno w sprawie spadkowej, jak i również...
Read More