Kategoria:

Pozew / Przed pozwem
Zasadniczo sprawy cywilne, których charakter na to zezwala, mogą być uregulowane drogą ugody zawartej przed wniesieniem pozwu. Sąd uzna ugodę za niedopuszczalną, jeżeli jej treść jest niezgodna z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa. Do jakiego sądu kierujemy pismo o zawezwanie do próby ugodowej i co należy w nim zawrzeć? O...
Read More
Pozew to pismo, w którym żądamy, mamy jakieś roszczenie przeciwko drugiej stronie (pozwanemu), lub druga strona dochodzi jakiś roszczeń przeciwko nam. Adwokat wyjaśnia, że pozew musi odpowiadać warunkom formalnym, czyli zawierać: – oznaczenie sądu, do którego jest skierowany, – imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, – ich adresy zamieszkania, – numery PESEL (nowość), – oznaczenie rodzaju pisma – Pozew, – dokładnie...
Read More
Co do zasady każdy uczestnik postępowania sądowego może sam reprezentować swoje interesy, tzn. występować bez pełnomocnika w postaci adwokata czy radcy prawnego. Obowiązek podejmowania czynności procesowych przez przedstawiciela ustawowego albo kuratora dotyczy osób fizycznych nie mających zdolności procesowej i jednostek organizacyjnych nie mających organu powołanego do ich reprezentowania; występuje także w wypadku podejmowania czynności przed...
Read More
Spis treści: Przydatne wzory pism:Co to jest mediacja?W jakich sprawach?Czym charakteryzuje się mediacja?Koszty mediacji w poszczególnych rodzajach spraw (rodzinne, cywilne, karne, nieletnich)Co się dzieje z opłatą sądową w przypadku zawarcia ugody na etapie postępowania sądowego?W jakich konkretnie sprawach może mieć miejsce mediacja?Na jakim etapie może mieć miejsce mediacja?Przebieg mediacjiMediacja w sprawie o rozwód i separacjęKiedy...
Read More
Jaki może być właściwy sąd w związku z miejscem wykonania umowy? Czyli do jakiego innego sądu możemy pozwać drugą stronę umowy? Kiedy jest korzystne wybranie sądu? Bywa to korzystne w sytuacji, gdy pozwany (nierzetelny kontrahent) ma miejsce zamieszkania na drugim końcu Polski i w normalnej sytuacji pozew powinien być złożony w sądzie jego miejsca zamieszkania....
Read More
Spis treści: Jaki jest cel składania wniosku o zawezwanie do próby ugodowej?Zawezwanie do próby ugodowej – wzórGdzie składamy wniosek o zawezwanie do próby ugodowej?Po co należy dokładnie określić we wniosku przedmiot żądania i wysokość?Co się zmieniło od 7 litsopada 2019 r. jeśli chodzi o treść wniosku o zawezwanie do próby ugodowej?Jakie są aktualnie opłaty sądowe...
Read More
Odpowiadając na pytanie o sąd, do którego należy wnieść pozew w postępowaniu procesowym czy wniosek w postępowaniu nieprocesowym, ustalamy tzw. właściwość miejscową sądu, czyli kompetencję sądu do rozpoznania sprawy z określonego obszaru. Jak wyznaczana jest właściwość miejscowa sądu? Do rozpoznania sprawy co do zasady właściwy jest sąd pierwszej instancji, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania lub siedzibę. Miejsce zamieszkania ustala się w...
Read More
Spis treści: Wycofanie pozwu rozwodowego – wzórWycofanie pozwu o alimenty – wzórWycofanie pozwu o zapłatę – wzórKiedy można wycofać pozew z sądu?Cofnięcie pozwu a koszty sądoweCo się dzieje na skutek cofnięcia pozwu? Wycofanie pozwu z sądu oznacza, że rezygnujemy z dalszego prowadzenia sprawy sądowej, którą wcześniej wszczęliśmy. Jeśli zdecydujesz się na wycofanie pozwu, to postępowanie...
Read More
Nierzadko zdarza się, że pozwany spełnia żądanie powoda już po wniesieniu pozwu (płaci oznaczoną kwotę pieniężną, wydaje nieruchomość w posiadanie powoda, składa oświadczenie woli o przeniesieniu własności). Spełniając żądanie powoda, pozwany przewiduje przegraną w procesie o zapłatę i chce uniknąć kosztów procesu i kosztów postępowania egzekucyjnego (kosztów związanych z wynagrodzeniem biegłego za sporządzenie opinii, kosztów...
Read More