Kategoria:

Pozew / Przed pozwem
Zasadniczo sprawy cywilne, których charakter na to zezwala, mogą być uregulowane drogą ugody zawartej przed wniesieniem pozwu. Sąd uzna ugodę za niedopuszczalną, jeżeli jej treść jest niezgodna z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa. Do jakiego sądu kierujemy pismo o zawezwanie do próby ugodowej i co należy w nim zawrzeć? O...
Read More
Pozew to pismo, w którym żądamy, mamy jakieś roszczenie przeciwko drugiej stronie (pozwanemu), lub druga strona dochodzi jakiś roszczeń przeciwko nam. Adwokat wyjaśnia, że pozew musi odpowiadać warunkom formalnym, czyli zawierać: – oznaczenie sądu, do którego jest skierowany, – imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, – ich adresy zamieszkania, – numery PESEL (nowość), – oznaczenie rodzaju pisma – Pozew, – dokładnie...
Read More
Co do zasady każdy uczestnik postępowania sądowego może sam reprezentować swoje interesy, tzn. występować bez pełnomocnika w postaci adwokata czy radcy prawnego. Obowiązek podejmowania czynności procesowych przez przedstawiciela ustawowego albo kuratora dotyczy osób fizycznych nie mających zdolności procesowej i jednostek organizacyjnych nie mających organu powołanego do ich reprezentowania; występuje także w wypadku podejmowania czynności przed...
Read More
Przydatne wzory pism: Wniosek o przeprowadzenie mediacji Wniosek o wyrażenie zgody na mediację Wzór protokołu z mediacji Ugoda mediacyjna wzór Zaproszenie na mediację Zawiadomienie o mediacji Odmowa mediacji wzór Zgoda na mediację wzór Rezygnacja z mediacji Co to jest mediacja? Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania sporu przy udziale trzeciej osoby,...
Read More
Jaki może być właściwy sąd w związku z miejscem wykonania umowy? Czyli do jakiego innego sądu możemy pozwać drugą stronę umowy? Kiedy jest korzystne wybranie sądu? Bywa to korzystne w sytuacji, gdy pozwany (nierzetelny kontrahent) ma miejsce zamieszkania na drugim końcu Polski i w normalnej sytuacji pozew powinien być złożony w sądzie jego miejsca zamieszkania....
Read More
Jaki jest cel składania wniosku o zawezwanie do próby ugodowej? Jeżeli chcemy zobaczyć, jaka będzie reakcja drugiej strony na nasze roszczenie, bo na razie tego nie wiemy, gdyż strona przeciwna nie reaguje na nasze wcześniejsze pisma lub chcemy przerwać bieg przedawnienia naszego roszczenia, a jednocześnie nie chcemy jeszcze składać pozwu i wszczynać klasycznego postępowania sądowego, obwarowanego szeregiem wymogów, możemy...
Read More
Odpowiadając na pytanie o sąd, do którego należy wnieść pozew w postępowaniu procesowym czy wniosek w postępowaniu nieprocesowym, ustalamy tzw. właściwość miejscową sądu, czyli kompetencję sądu do rozpoznania sprawy z określonego obszaru. Jak wyznaczana jest właściwość miejscowa sądu? Do rozpoznania sprawy co do zasady właściwy jest sąd pierwszej instancji, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania lub siedzibę. Miejsce zamieszkania ustala się w...
Read More
Wycofanie pozwu z sądu oznacza, że rezygnujemy z dalszego prowadzenia sprawy sądowej, którą wcześniej wszczęliśmy. Jeśli zdecydujesz się na wycofanie pozwu, to postępowanie przed sądem zostanie zakończone i sprawa nie będzie kontynuowana. W sprawach sądowych najczęściej dochodzi do wycofania pozwu rozwodowego lub pozwu o alimenty wskutek dojścia do porozumienia pomiędzy stronami. Aby ułatwić Ci sporządzenie...
Read More
Nierzadko zdarza się, że pozwany spełnia żądanie powoda już po wniesieniu pozwu (płaci oznaczoną kwotę pieniężną, wydaje nieruchomość w posiadanie powoda, składa oświadczenie woli o przeniesieniu własności). Spełniając żądanie powoda, pozwany przewiduje przegraną w procesie o zapłatę i chce uniknąć kosztów procesu i kosztów postępowania egzekucyjnego (kosztów związanych z wynagrodzeniem biegłego za sporządzenie opinii, kosztów...
Read More