Wniosek o oddelegowanie pracownika – wzór

17 

Jak napisać wniosek o oddelegowanie pracownika? Powierzenie pracownikowi innej pracy odbywa się najczęściej na polecenie pracodawcy i może dotyczyć przeniesienia pracownika do innego działu lub innego oddziału firmy – zakładu pracy położonego w innej miejscowości, nawet za granicą.

Zasady oddelegowywania pracowników opisuje Kodeks pracy. Rozwiązanie to jest dopuszczalne w przypadku zaistnienia tak zwanych szczególnych potrzeb pracodawcy. Jak powinno wyglądać oddelegowanie pracownika i jak napisać stosowne pismo w tej sprawie?

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku, który pobierzesz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)

Czym jest oddelegowanie pracownika?

Delegowanie pracownika to zadanie służbowe, które polega na skierowaniu pracownika do pracy na innych warunkach, niż ujęto w umowie. Oddelegowanie może odbywać się między działami firmy, a także między jej oddziałami. Możliwe jest również delegowanie pracowników w ramach współpracy z firmami obcymi.

Oddelegowanie nie jest tym samym co delegacja, ponieważ delegacja to podróż służbowa pracownika i ma charakter jednorazowy. Pracownik na delegacji pobiera dietę, co nie ma miejsca w przypadku oddelegowania do innej pracy.

Wszystkie zasady związane z oddelegowaniem pracownika opisuje art. 42 Kodeksu pracy. Zgodnie z treścią tego aktu prawnego, pracownik może zostać oddelegowany wyłącznie do pracy odpowiadającej jego kwalifikacjom i kompetencjom.

Przyczyną oddelegowania powinny być bieżące potrzeby przedsiębiorstwa. W ramach oddelegowania pracownika nie można obniżyć jego wynagrodzenia za pracę.

Oddelegowanie pracownika na 3 miesiące

Czasowe oddelegowanie pracownika do innej pracy nie wymaga uzyskania zgody pracownika, jeśli przemawiają za tym uzasadnione potrzeby pracodawcy, okres delegowania nie przekracza łącznie 3 miesięcy w roku kalendarzowym, a oddelegowanie nie powoduje obniżenia wynagrodzenia.

Przepisy przewidują możliwość wydłużenia okresu oddelegowania, na przykład w przypadku choroby pracownika. Można też wspomniane 3 miesiące rozbić na krótsze okresy.

Takie czasowe powierzenie pracownikowi innej pracy odbywa się na podstawie polecenia służbowego. Pracownik może nie zastosować się do takiego polecenia, tylko wtedy, kiedy nie zostają spełnione ustawowe zasady oddelegowania, czyli, gdy:

  • oddelegowanie nie odbywa się w odpowiedzi na uzasadnioną potrzebę przedsiębiorstwa,
  • praca, do której zostanie oddelegowany pracownik, nie odpowiada jego kompetencjom i kwalifikacjom;
  • wynagrodzenie pracownika zostało zmniejszone;
  • łączny czas oddelegowania przekracza okres trzech miesięcy w roku kalendarzowym.

Jeśli pracodawca zachowa te warunki, odmowa pracownika może skutkować zwolnieniem dyscyplinarnym.

Oddelegowanie pracownika na okres przekraczający 3 miesiące

Wniosek o oddelegowanie pracownika może dotyczyć również okresu przekraczającego 3 miesiące w ciągu roku. Takie oddelegowanie osoby zatrudnionej do pracy na warunkach innych niż wskazane w umowie możliwe jest tylko za jej zgodą.

W przypadku chęci oddelegowania pracownika do pracy w innym miejscu (dziale, oddziale) pracodawca musi sporządzić odpowiednio porozumienie zmieniające lub wypowiedzenie zmieniające.

Porozumienie zmieniające spisuje się w sytuacji, kiedy pracownik zgadza się na przeniesienie – jest to aneks do umowy o pracę, który zmienia warunki świadczenia pracy. Jeśli zaś pracownik nie zgadza się na przeniesienie, pracodawca wręcza mu wypowiedzenie zmieniające.

Brak akceptacji takiego wypowiedzenia zmienia je w wypowiedzenie definitywne. Z kolei akceptacja wypowiedzenia zmieniającego prowadzi do wprowadzenia zmian w warunkach świadczenia pracy po upływie okresu wypowiedzenia.

Oddelegowanie do innej firmy

Oddelegowanie pracownika do innego pracodawcy to kolejne rozwiązanie przewidziane przez przepisy Kodeksu pracy. Zasady oddelegowania do innej firmy są takie same, jak w przypadku oddelegowania wewnątrz firmy.

Oznacza to, że przeniesienie pracownika do innego pracodawcy na okres krótszy niż 3 miesiące w roku nie wymaga jego zgody.

Dla celów dowodowych warto jednak zawrzeć w takim przypadku trójstronną umowę, która potwierdzi, że pracownik w innej firmie będzie pracował na odpowiednich warunkach – jego wynagrodzenie nie zmniejszy się, a stanowisko będzie odpowiednie ze względu na jego kwalifikacje.

Czy można oddelegować nauczyciela?

Zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela, czasowe oddelegowanie nauczyciela do pracy w innej placówce nie jest dopuszczalne. Nauczyciel może natomiast zostać przeniesiony z urzędu za jego zgodą lub na własny wniosek.

Taka prośba o przeniesienie może dotyczyć zmiany stanowiska w tej samej szkole, w innej szkole w tej samej miejscowości, a także w innej miejscowości.

W przypadku przeniesienia nauczyciela dochodzi do zmiany pracodawcy, ponieważ pracodawcą nauczyciela jest placówka (dyrektor), która go zatrudnia, a nie organ prowadzący.

Umowa oddelegowania pracownika do pracy w innej firmie

Prośba o oddelegowanie pracownika może wpłynąć do przełożonego z innej firmy, na przykład takiej, której brakuje wykwalifikowanego personelu. Jeśli pracodawca decyduje się oddelegować pracownika do innej firmy, zawiera z drugim pracodawcą tak zwaną umowę użyczenia pracownika.

Dokument warto sporządzić w oparciu o przygotowany przez nas wzór umowy oddelegowania pracownika, który zabezpiecza interesy wszystkich stron stosunku pracy.

Taki leasing pracowniczy dopuszczają przepisy Kodeksu pracy. Zgodnie z treścią art. 174:

Za zgodą pracownika, wyrażoną na piśmie, pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy przez okres ustalony w zawartym w tej sprawie porozumieniu między pracodawcami.

Oznacza to, że trójstronną umowę między pracodawcami a pracownikiem można zawrzeć, jeśli:

  • aktualny pracodawca udzieli pracownikowi urlopu bezpłatnego na czas określony,
  • pracownik wyrazi zgodę (pisemnie) na urlop bezpłatny i zawrze umowę o pracę na czas określony z drugim pracodawcą, co nie jest dla niego obowiązkowe, jeśli zatrudnienie przekracza okres 3 miesięcy,
  • nowy pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia pracownika oddelegowanego na czas określony, na ustalonych warunkach.

Umowa użyczenia pracownika powinna zostać zawarta na piśmie, aby strony utrwaliły swoje ustalenia dotyczące wzajemnych praw i obowiązków. Poza tym taki dokument jest dowodem na legalne powierzenie pracownikowi innej pracy – odpiera zarzuty nielegalnego pośrednictwa pracy.

Podsumowanie

oddelegowanie-pracownika-warunki-jakie-trzeba-spelnic

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wniosek o oddelegowanie pracownika – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

wniosek-o-oddelegowanie-pracownika-wzor-pdf-doc-przyklad
Wniosek o oddelegowanie pracownika - wzór
17