Podanie o przeniesienie do innego działu + uzasadnienie

17 

Jak napisać prośbę o przeniesienie do innego działu i uzasadnienie? Zmiana działu w pracy wiąże się ze zmianą stanowiska, a tym samym również ze zmianą obowiązków pracownika.

Takiej zmiany nie można dokonać bez wprowadzenia odpowiednich modyfikacji w umowie o pracę, ponieważ określa ona warunki pracy i płacy. Jak przygotować więc podanie o przeniesienie do innego działu, aby pracodawca wyraził zgodę na zmianę stanowiska pracy?

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma przygotowaliśmy gotowy do pobrania i wypełnienia wzór podania, które pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Kiedy pracodawca przenosi pracownika na inny dział?

Pracodawca może przenieść pracownika na inny dział na inne stanowisko pracy z własnej inicjatywy, czyli na uzasadnione potrzeby pracodawcy. Najczęściej robi to z powodu konieczności cięcia etatów lub w sytuacji, kiedy inny pracownik przebywa na urlopie lub zwolnieniu lekarskim. W takim przypadku jeden pracownik zastępuje drugiego przez czas określony. 

Zmian tego typu można dokonać za zgodą osoby zatrudnionej, choć nie zawsze jest ona konieczna. Pracodawca ma bowiem możliwość powierzenia pracownikowi innych obowiązków na maksymalnie 3 miesiące kalendarzowe w danym roku nawet bez jego zgody, jeśli:

 • jest to uzasadnione usprawiedliwionymi potrzebami pracodawcy,
 • przeniesienie nie wiąże się z obniżeniem wynagrodzenia dla pracownika,
 • przeniesienie nie wiąże się z zaniżeniem kwalifikacji pracownika.

Kiedy pracownik wnioskuje o przeniesienie na inny dział?

Prośba o przeniesienie do innego działu na inne stanowisko pracy może być uzasadniona zarówno okolicznościami związanymi z życiem prywatnym pracownika, jak i ze sferą zawodową. Na innym dziale pracownik może mieć bowiem lepsze perspektywy awansu lub korzystniejszy grafik.

Zdarza się również, że prośba o przeniesienie na inne stanowisko pracy jest umotywowana sprawami osobistymi, jak konflikt ze współpracownikiem. 

Niezależnie od przyczyny, pracownik zawsze ma prawo wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o zmianę działu w pracy. Natomiast to, czy taki wniosek zostanie zaakceptowany, zależy wyłącznie od dobrej woli pracodawcy. Ten nie ma zaś obowiązku przystania na prośbę pracownika.

Jak napisać wniosek o przeniesienie na inny dział?

Prośba o przeniesienie na inny dział w pracy wiąże się z koniecznością wprowadzenia odpowiednich zmian w treści umowy o pracę, dlatego pracownik powinien wnieść taką prośbę na piśmie. Podanie o zmianę stanowiska pracy ma charakter oficjalny, zatem nie może zabraknąć w nim takich elementów, jak:

 • data i miejsce sporządzenia pisma,
 • dane pracodawcy,
 • dane pracownika,
 • tytuł pisma,
 • nazwa oczekiwanego stanowiska pracy, na które pracownik chce zostać przeniesiony, oraz aktualnie zajmowane stanowisko pracy,
 • uzasadnienie, czyli powody, które stanowią według nas przesłankę do zmiany działu, można też opisać swoje doświadczenie zawodowe, które pomocne będzie na dziale, do którego chcemy się przenieść,
 • końcowa prośba w postaci np.: „Proszę o zmianę mojego stanowiska pracy na … w dziale: ……….”
 • podpis pracownika.

Jak zostało wspomniane, pracodawca nie musi przychylić się do prośby pracownika, zatem jego odpowiedź zależna będzie w głównej mierze od uzasadnienia, czyli przedstawionych mu argumentów.

Jak umotywować wniosek o przeniesienie na inny dział w pracy? Najlepiej zadbać o to, aby uzasadnienie wniosku zawierało obiektywnie ważne powody, było zgodne z prawdą i szczegółowe. Konkretne przyczyny chęci zmiany działu w pracy mogą nawiązywać:

 • do ustalonych godzin pracy, które nie pokrywają się z rozkładem komunikacji miejskiej (pracownik musi długo czekać na autobus lub bardzo wcześnie przyjeżdżać do pracy),
 • do chęci wspólnego dojeżdżania do pracy z innymi pracownikami firmy,
 • do konfliktów, jakie narodziły się między pracownikiem a innymi osobami zatrudnionymi w danym dziale,
 • do chęci rozwoju osobistego, uzyskania lepszych perspektyw awansu, i tak dalej. 

Jak wygląda przeniesienie pracownika do innego działu?

Przeniesienie do innego działu musi zostać odnotowane w warunkach świadczenia pracy, czyli w treści umowy. Nie trzeba jednak sporządzać tego dokumentu od nowa – można aneksować umowę i w ten sposób zmienić jej postanowienia, tzw. porozumienie zmieniające.

Jeśli wniosek pracownika zostanie zaakceptowany, strony mogą podpisać aneks zmieniający, czyli aneks do umowy o pracę, który pozwala zmienić obowiązujące zapisy. Jest to rozwiązanie możliwe tylko w przypadku, kiedy pracownik i pracodawca są ze sobą zgodni. Co natomiast w sytuacji, kiedy pracodawca odmawia przeniesienia pracownika?

Wypowiedzenie i wypowiedzenie zmieniające

Przeniesienie pracownika do innego działu może nastąpić na skutek wypowiedzenia umowy. Należy pamiętać jednak, że pracownik nie jest uprawniony do złożenia wypowiedzenia zmieniającego.

Jeśli jego podanie o przeniesienie na inny oddział lub do innego działu w firmie nie zostanie zaakceptowane przez przełożonego, jedynym rozwiązaniem będzie wypowiedzenie umowy i złożenie pracodawcy propozycji zawarcia nowego kontraktu na innych warunkach.

Pracodawca wcale nie musi jednak zgodzić się na ponowne nawiązanie stosunku pracy z pracownikiem. Oznacza to, że takie wypowiedzenie będzie definitywne i zakończy stosunek pracy po upływie okresu wypowiedzenia umowy.

Na bardziej uprzywilejowanej pozycji jest tutaj pracodawca, który w przypadku, kiedy pracownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian za pomocą porozumienia zmieniającego, może wręczyć osobie zatrudnionej wypowiedzenie zmieniające.

Postanowienia takiego wypowiedzenia wchodzą w życie po upływie okresu wypowiedzenia. Jeśli pracownik nie zgadza się z nimi, może – do upływu połowy okresu wypowiedzenia – złożyć odpowiednie oświadczenie.

Wtedy wypowiedzenie zmieniające zamieni się w wypowiedzenie definitywne i umowa ulegnie rozwiązaniu po upływie okresu wypowiedzenia. Jeżeli jednak pracownik nie złoży takiego oświadczenia, po upływie okresu wypowiedzenia jego warunki zatrudnienia zmienią się automatycznie, zgodnie z postanowieniami tego dokumentu. 

Wniosek pracownika o awans/degradację

Warto pamiętać, że zmiana zajmowanego stanowiska na wniosek pracownika może dotyczyć nie tylko zmiany działu, czy oddziału, czyli stanowisk zasadniczo równorzędnych, ale również awansu lub degradacji. Pracodawca ponownie nie ma obowiązku wyrażenia zgody na taką prośbę pracownika, ale decyzję podejmuje zwykle w oparciu o przedstawione mu argumenty. 

Pracownik wnioskujący o awans powołuje się na swoje kompetencje, doświadczenie i ogólną wartość dla firmy zatrudniającej. Może podkreślić, że stale się rozwija i ma duży wkład w odnoszone przez przedsiębiorstwo sukcesy.

Z kolei pracownik rezygnujący z wyższego stanowiska najczęściej odwołuje się do nadmiaru obowiązków i stresu oraz ich wpływu na swoje codzienne życie. Jeśli pracodawca rozumie jego stanowisko w takiej sprawie, powinien wyrazić zgodę na degradację ze stanowiska pracy.

Prośba o zmianę stanowiska pracy – podsumowanie

Zmiana działu w zakładzie pracy z inicjatywy pracodawcy i zgody pracownika lub z inicjatywy pracownika i zgody pracodawcy bardzo często oznacza jednocześnie zmianę stanowiska pracy, ponieważ w obrębie danego zakładu pracy różne działy pełnią różne role, a w związku z tym działy te składają się z innych obowiązków i stanowisk pracy.

Przeniesienie pracownika może więc odbyć się na wyższe stanowisko pracy lub niższe stanowisko.

Jeśli pracodawca wyrazi zgodę na propozycję pracownika w nowym dziale, najczęściej zawiera z pracownikiem porozumienie zmieniające, a więc aneks do umowy o pracę na zmianę stanowiska pracy.

podanie-o-przeniesienie-do-innego-dzialu-uzasadnienie-wzor
Podanie o przeniesienie do innego działu + uzasadnienie
17