Pozew – Jaka zawartość? Wymogi? Skutki?

Pozew to pismo, w którym żądamy, mamy jakieś roszczenie przeciwko drugiej stronie (pozwanemu), lub druga strona dochodzi jakiś roszczeń przeciwko nam.

Adwokat wyjaśnia, że pozew musi odpowiadać warunkom formalnym, czyli zawierać:

– oznaczenie sądu, do którego jest skierowany,

– imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników,

– ich adresy zamieszkania,

– numery PESEL (nowość),

– oznaczenie rodzaju pisma – Pozew,

– dokładnie określone żądanie – czego chcemy,

– a w sprawach o prawa majątkowe także oznaczenie wartości przedmiotu sporu,

– przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie czyli uzasadnienie, wskazanie powodów, dlaczego uważamy, że nasze żądanie jest zasadne i powinno zostać uwzględnione przez sąd,

– dowody na poparcie przytoczonych okoliczności, z których wynika np. wysokość roszczenia i jego zasadność,

– podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika – adwokata, radcy prawnego,

– wymienienie załączników.

Pozew składamy z odpisem dla strony przeciwnej wraz z odpisami załączników. Czyli jeden egzemplarz dla sądu, i kolejny dla strony przeciwnej, a jeśli jest kilku pozwanych to odpowiednio tyle odpisów pozwu i załączników.

Pozew może dodatkowo, ale nie musi, zawierać wnioski o zabezpieczenie powództwa, nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności i przeprowadzenie rozprawy w nieobecności powoda, wnioski o wezwanie na rozprawę wskazanych przez powoda świadków i biegłych, dokonanie oględzin, polecenie pozwanemu dostarczenia na rozprawę dokumentu będącego w jego posiadaniu, a potrzebnego do przeprowadzenia dowodu, lub przedmiotu oględzin, zażądanie na rozprawę dowodów znajdujących się w sądach, urzędach lub u osób trzecich.

W pozwie nie ma potrzeby wskazywać podstawy prawnej swojego roszczenia, bo to sąd zna prawo. Jednakże jeśli pozew sporządzany jest i składany przez profesjonalnego pełnomocnika – adwokata – powinien wskazywać i wyjaśniać podstawę prawną dochodzonego roszczenia.

Żądanie pozwu może być także ewentualne, tzn. zgłoszone w pozwie na wypadek nieuwzględnienia przez sąd żądania postawionego na pierwszym miejscu. W takim wypadku sąd rozpozna i orzeknie o żądaniu ewentualnym dopiero po oddaleniu żądania pierwszego.

W procesie istotne znaczenie ma ustosunkowanie się pozwanego do podstawy faktycznej powództwa czyli okoliczności wskazywanych przez powoda. Przyznanie okoliczności faktycznych umożliwia merytoryczne rozstrzygnięcie sprawy bez konieczności prowadzenia postępowania dowodowego. Oczywiście pod warunkiem, iż przyznanie to nie budzi wątpliwości z punktu widzenia ich zgodności z rzeczywistym stanem rzeczy.

Pierwsze pismo kierowane w sprawie sądowej (najczęściej jest to pozew) powinno wskazywać miejsce zamieszkania pozwanego. Jeśli go nie ma, sąd wzywa do podania adresu. Gdy brak ten nie zostanie uzupełniony w ciągu siedmiu dni, sąd zwraca pozew. Ustawa o ochronie danych daje możliwość uzyskania adresu, jeśli jest do tego podstawa prawna, a może ją stanowić m.in. dochodzenie roszczeń. Zdarza się, że organy meldunkowe bezzasadnie powołują się na ochronę danych. Gdy sąd powszechny zobowiąże kogoś do przedstawienia danych adresowych innej osoby, urząd miejski ma obowiązek je wydać.

Prawnik wskazuje, że jeśli miejsce zamieszkania pozwanego nie jest znane i nie ma możliwości jego ustalenia poprzez organy administracyjne, należy wnioskować o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca zamieszkania pozwanego. To, że miejsce zamieszkania pozwanego nie jest znane należy jedynie przed sądem uprawdopodobnić, nie ma potrzeby tego udowadniać.

Adwokaci podkreślają również, że w momencie doręczenia odpisu pozwu pozwanemu nie można w toku sprawy wszcząć pomiędzy tymi samymi stronami nowego postępowania o to samo roszczenie. Jest to tzw. stan zawisłości sporu przed sądem i skutkuje odrzuceniem pozwu.

Na skutek doręczenia pozwu pozwany może podjąć obronę w procesie cywilnym, w szczególności może wytoczyć powództwo wzajemne. Sąd również może zobowiązać pozwanego do ustosunkowania się do pozwu, jeszcze w piśmie tzw. odpowiedzi na pozew, przed rozprawą.

Dodatkowo, po doręczeniu pozwu zbycie w toku sprawy rzeczy lub prawa objętych sporem nie ma wpływu na dalszy bieg sprawy.

Wniesienie pozwu przerwa bieg przedawnienia roszczeń i dopiero od tego momentu istnieje możliwość liczenia odsetek od zaległych odsetek (anatocyzm) w przypadku roszczeń o świadczenia pieniężne.

Równocześnie z doręczeniem pozwu i wezwania na pierwszą rozprawę poucza się pozwanego o czynnościach procesowych, które może lub powinien podjąć, jeśli nie uznaje żądania pozwu w całości lub w części, w szczególności o możliwości lub obowiązku wniesienia odpowiedzi na pozew, w tym o obowiązujących w tym zakresie wymaganiach co do terminu i formy, lub przedstawienia swoich wniosków, twierdzeń i dowodów na rozprawie, skutkach niepodjęcia takich czynności, w szczególności o możliwości wydania przez sąd wyroku zaocznego i warunkach jego wykonalności oraz obciążenia pozwanego kosztami postępowania.

Pozew może być modyfikowany w trakcie trwania procesu przez strony.

W związku z nowymi rygorami procesowymi najkorzystniej jest już w pozwie złożyć wszystkie wnioski dowodowe, również w zakresie powołania świadków. Najkorzystniej jest już na tym etapie kompleksowo przygotować się do sprawy, przewidując możliwe do wyniknięcia sytuacje, zabezpieczając w pełni swoje interesy procesowe.

Jednakże na skutek zachowania strony przeciwnej konieczne często w toku procesu staje się modyfikowanie, uzupełnianie okoliczności faktycznych, zgłaszanie wniosków dowodowych przez stronę lub adwokata.

Czego mogą dotyczyć pozwy (przykładowe wyliczenie):

– Pozew o zapłatę,

– Pozew o zachowek,

– Pozew o wypłatę renty uzupełniającej z tytułu wypadku przy pracy,

– Pozew o ustalenie istnienia stosunku najmu,

– Pozew o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności,

– Pozew o wydanie nieruchomości,

– Pozew z tytułu roszczeń konsumenckich,

– Pozew o rozgraniczenie nieruchomości,

– Pozew o zasądzenie zadośćuczynienia za krzywdę,

– Pozew o odszkodowanie,

– Pozew o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne,

– Pozew o rozwód,

– Pozew o rozwód z orzekaniem o winie,

– Pozew o rozwód bez orzekania o winie,

– Pozew o alimenty,

– Pozew o alimenty z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia na czas trwania procesu,

– Pozew o podwyższenie alimentów,

– Pozew o obniżenie alimentów,

– Pozew o alimenty na dziecko,

– Pozew o alimenty dla byłego małżonka,

– Pozew o ochronę naruszonego posiadania,

– Pozew o zaprzeczenie macierzyństwa,

– Pozew o zaprzeczenie ojcostwa,

– Pozew o ustalenie istnienia stosunku pracy,

– Pozew o przywrócenie posiadania lokalu mieszkalnego,

– Pozew o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną (skarga pauliańska),

– Pozew o zapłatę wynagrodzenia z tytułu nadgodzin,

– Pozew o sprostowanie świadectwa pracy,

– Pozew o przywrócenie do pracy.

To jak będą rozmieszczone elementy w pozwie nie ma większego znaczenia. Jeśli potrzebujesz sporządzić pozew adwokat udzieli Ci wsparcia dopasowanego do Twoich konkretnych potrzeb.

Najważniejsze jest to, aby pozew precyzyjnie zawierał wszystkie wymagane elementy właściwe dla Twojej konkretnej sytuacji prawnej i faktycznej. Ważne jest, aby wskazywać na dowody, co w pełni zobrazuje zasadność Twojego roszczenia.

Jeśli masz pewne wątpliwości czy Twój pozew jest właściwie przygotowany do rozpoczęcia sprawy sądowej skontaktuj się z prawnikiem. Nieprecyzyjne sporządzenie pozwu może dodatkowo znacznie przedłużyć długość procesu.

Jeśli zależy Ci na szybkim zakończeniu sprawy przygotuj się już na samym początku należycie do procesu przewidując możliwe posunięcia strony przeciwnej, zgłaszane zarzuty, wnioski oraz dowody na ich poparcie.

Od pozwu uiszczamy stosowną opłatę sądową lub składamy wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych, jeśli nas nie stać na jej uiszczenie.

Dodatkowo, jeśli sprawa jest skomplikowana możesz wnosić o ustanowienie adwokata z urzędu odpowiednio uzasadniając taki wniosek.

Adwokaci pomagają ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie prawnika z urzędu.

About the author

Jako legalnie działająca firma pod numerem NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329 dostarczamy produktów najwyższej jakości.