Pozew o zaprzeczenie ojcostwa – kwestie formalne

Poniżej przedstawione zostały formalne i procesowe zagadnienia związane z samym pozwem o zaprzeczenie ojcostwa.

Jakie są warunki formalne pozwu o zaprzeczenie ojcostwa?

Pozew o zaprzeczenie ojcostwa powinien odpowiadać ogólnym warunkom dla pierwszego pisma procesowego, czyli powinien zawierać:

 • oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników,
 • oznaczenie miejsca zamieszkania i adresy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników,
 • numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) powoda będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku,
 • oznaczenie rodzaju pisma (pozew o zaprzeczenie ojcostwa),
 • osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności,
 • podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika,
 • wymienienie załączników.

Pozew o zaprzeczenie ojcostwa powinien również odpowiadać szczególnym warunkom przewidzianym dla pozwu, czyli:

 • powinien dokładnie określać żądanie,
 • powinien przytaczać okoliczności faktyczne uzasadniające żądanie, a w miarę potrzeby uzasadniających również właściwość sądu,
 • celem usprawnienia przebiegu postępowania o zaprzeczenie ojcostwa może zawierać wnioski o wezwanie na rozprawę wskazanych przez powoda świadków,
 • zażądanie na rozprawę dowodów znajdujących się w sądach, urzędach lub u osób trzecich.

Jaki jest sąd właściwy, aby złożyć pozew o zaprzeczenie ojcostwa?

Sądem właściwym do rozpoznania sprawy o zaprzeczenie ojcostwa jest sąd rejonowy, sąd pierwszej instancji, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania. Jeżeli pozwany nie ma miejsca zamieszkania w Polsce, właściwy miejscowo jest sąd według miejsca pobytu pozwanego w Polsce, a gdy nie jest ono znane lub nie leży w Polsce – według ostatniego miejsca zamieszkania w Polsce.
Jeżeli uzasadniona jest właściwość kilku sądów albo jeżeli powództwo wytacza się przeciwko kilku osobom (np. ojciec i dziecko), dla których według przepisów o właściwości ogólnej właściwe są różne sądy, wybór między tymi sądami należy do powoda.
Przeciwko komu wytacza się pozew o zaprzeczenie ojcostwa?
Mąż matki powinien wytoczyć pozew o zaprzeczenie ojcostwa przeciwko dziecku i matce, a jeżeli matka nie żyje – tylko przeciwko dziecku.
Matka powinna wytoczyć pozew o zaprzeczenie ojcostwa przeciwko mężowi i dziecku (jeżeli mąż nie żyje – przeciwko dziecku).
Jeżeli z pozwem o zaprzeczenie ojcostwa występuje dziecko, powinno ono wytoczyć powództwo przeciwko mężowi swojej matki (którego dotyczy domniemanie) i matce.
Natomiast prokurator w sprawie o zaprzeczenie ojcostwa wytacza pozew przeciwko mężowi matki dziecka, dziecku oraz matce.
Pozwu o zaprzeczenie ojcostwa nie może złożyć biologiczny (rzeczywisty) ojciec dziecka.
Jaki jest udział prokuratora?
W sprawie o zaprzeczenie ojcostwa odpis pozwu doręcza się prokuratorowi i zawiadamia się go o terminach rozprawy. W związku z tym konieczne jest dołączenie do pozwu dodatkowego odpisu pozwu i załączników dla prokuratora.
Jaka jest możliwość odwołania się od wyroku, w jakim terminie, jakie kroki podjąć?
Od wyroku wydanego w sprawie o zaprzeczenie ojcostwa przysługuje apelacja do sądu okręgowego.
Apelację wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, w terminie dwutygodniowym od doręczenia stronie skarżącej wyroku z uzasadnieniem.
Wcześniej w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyroku należy zażądać na piśmie sporządzenia uzasadnienia wyroku oraz jego doręczenie.
Jeśli takiego żądania sporządzenia uzasadnienia strona nie zażądała w ciągu 7 dni, wówczas termin 14 dniowy do złożenia apelacji biegnie od momentu, kiedy upłynął termin na złożenie wniosku o uzasadnienie. Czyli w takiej sytuacji jest 21 dni od dnia ogłoszenia wyroku na sporządzenie i złożenie apelacji.
Jaka jest opłata od pozwu o zaprzeczenie ojcostwa?
Opłata jest stała o wynosi 200 zł. Wnosi się ją w momencie składania pozwu, a dowód jej uiszczenia należy dołączyć do pozwu.
Wynagrodzenie adwokata ustalane jest indywidualnie na indywidualnym spotkaniu, i jest zależne od charakteru skomplikowania sprawy, ilości koniecznych do przeprowadzenia środków dowodowych, ewentualnego złożenia odwołania.
Konieczność udowodnienia
Adwokat zwraca uwagę, że zgodnie z obowiązującą w postępowaniu cywilnym zasadą kontradyktoryjności sąd nie ma obowiązku zarządzania dochodzeń w celu uzupełnienia lub wyjaśnienia twierdzeń stron zawartych w pozwie i wykrycia środków dowodowych pozwalających na udowodnienie racji powoda, ani też sąd nie jest zobowiązany do przeprowadzania z urzędu dowodów zmierzających do wyjaśnienia okoliczności istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy.
Należy mieć świadomość, że to strona powodowa jest obowiązana wskazać dowody dla stwierdzenia faktów i musi liczyć się z negatywnymi konsekwencjami nieudowodnienia.
About the author

Jako legalnie działająca firma pod numerem NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329 dostarczamy produktów najwyższej jakości.