Rezygnacja z ubezpieczenia Euro RTV AGD – wzór

(1 opinia klienta)

17 

Jak napisać rezygnację z ubezpieczenia Euro RTV AGD? Kupując nowe sprzęty RTV czy AGD, klient może nabyć wraz z nimi dodatkowe ubezpieczenie. Często za namową sprzedawcy konsument decyduje się na takie rozwiązanie, ale po pewnym czasie dochodzi do wniosku, że nie potrzebuje takiej formy ochrony lub że stanowi ona dla niego zbyt duży wydatek w skali miesiąca czy roku.

Warto pamiętać zatem, że rezygnacja z takiego ubezpieczenia odbywa się na takiej samej zasadzie, jak przy wykupieniu polisy samodzielnie, nie za pośrednictwem sklepu typu Euro RTV AGD.

Aby ułatwić Ci sporządzenie stosownego pisma rezygnacyjnego – przygotowaliśmy gotowy wzór rezygnacji, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Kupując ten dokument otrzymasz:

 • 2 wersje pisma do wyboru
 • Dokument z możliwością edycji
 • Dodatkowe pismo w formacie PDF
Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (1)

Jak zrezygnować z ubezpieczenia sprzętu?

Rezygnacja z ubezpieczenia Euro RTV AGD nie jest niczym trudnym. Sprawa wydaje się nieco bardziej skomplikowana z uwagi na fakt, że sklep pośredniczy w zakupie polisy ubezpieczeniowej. Jednak taka umowa ubezpieczenia niczym nie różni się od umowy zawartej bezpośrednio z towarzystwem ubezpieczeniowym.

Zatem jak zrezygnować z ubezpieczenia RTV Euro AGD? Wystarczy sięgnąć do przepisów kodeksu cywilnego, który reguluje warunki rozwiązywania umów ubezpieczenia. Zgodnie z treścią art. 812 § 4 KC:

Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, a w przypadku gdy ubezpieczający jest przedsiębiorcą – w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.

Jeżeli najpóźniej w chwili zawarcia umowy ubezpieczyciel nie poinformował ubezpieczającego będącego konsumentem o prawie odstąpienia od umowy, termin 30 dni biegnie od dnia, w którym ubezpieczający będący konsumentem dowiedział się o tym prawie.

Odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia ubezpieczającego z obowiązku zapłacenia składki za okres, w jakim ubezpieczyciel udzielał ochrony ubezpieczeniowej.

Z przytoczonego wyżej przepisu należy wywnioskować trzy główne zasady rozwiązywania umowy ubezpieczenia:

 1. Prawo do odstąpienia od umowy ubezpieczenia przysługuje przez 30 dni od dnia zawarcia takiej umowy, jeśli obejmuje ona okres powyżej 6 miesięcy.
 2. Termin 30 dni liczony jest od dnia, w którym konsument dowiedział się o swoim prawie.
 3. Odstąpienie od umowy nie zwalnia konsumenta (ubezpieczonego) z obowiązku zapłacenia składki za wykorzystany okres ochrony.

Warto też sięgnąć do zapisów wymienionych w ogólnych warunkach ubezpieczenia sprzętu.

Jak odstąpić od umowy ubezpieczenia sprzętu?

Odstąpienie od umowy ubezpieczenia  RTV Euro AGD wymaga złożenia stosownego oświadczenia w formie pisemnej. Dokument powinien zawierać:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • dane konsumenta,
 • oznaczenie zawartej umowy,
 • oświadczenie o odstąpieniu od umowy ubezpieczenia,
 • podpis ubezpieczonego.

Do przygotowania pisma można wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór odstąpienia od umowy ubezpieczenia sprzętu, który uwzględnia już wszystkie niezbędne elementy formalne.

Warto wspomnieć również, że do rozwiązania umowy z ubezpieczycielem może dojść na skutek nieuiszczenia składki ubezpieczeniowej. Takie rozwiązanie nie jest jednak najkorzystniejsze dla ubezpieczonego, ponieważ firma w pierwszej kolejności będzie przesyłała mu ponaglenia do uiszczenia płatności w dodatkowym terminie.

Zasady rezygnacji z ubezpieczenia sprzętu

Ponieważ za ubezpieczenie nowo zakupionego sprzętu często odpowiada firma Ergo Hestia odstąpienie od umowy ubezpieczenia sprzętu AGD – warto poprzedzić zapoznaniem się z informacjami dostępnymi na jej stronie internetowej.

Można także sięgnąć do zapisów samej umowy ubezpieczeniowej, która powinna w sposób szczegółowy opisywać warunki i zasady pisemnej rezygnacji z polisy.

Zasadniczo, rezygnacja z ubezpieczenia Euro RTV AGD – niezależnie od tego, z jaką firmą zawarta zostanie polisa – powinna przyjmować formę pisemną. Dokument można dostarczyć:

 • listownie,
 • e-mailem,
 • osobiście do centrali lub przedstawicielowi ubezpieczyciela,
 • przy użyciu tego samego sposobu komunikacji, w ramach którego zawarto umowę,
 • w inny sposób przewidziany w umowie.

Oświadczenie o rezygnacji z ubezpieczenia powinno zawierać odniesienie do art. 812 kodeksu cywilnego. Należy podać w nim:

 • datę odstępstwa od umowy ubezpieczenia,
 • numer polisy.

Są to informacje niezbędne, umożliwiające identyfikację klienta, a także ustalenie, od którego momentu chce on zakończyć obowiązującą go umowę.

Co ważne, jeśli ubezpieczony zapłacił już składkę za ubezpieczenie na dany okres, powinien umieścić w swoim oświadczeniu prośbę o zwrot niewykorzystanej składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia na rachunek bankowy, podając również numer tego rachunku.

Jeśli zaś składka nie została opłacona, ubezpieczony musi uregulować jej odpowiednią część – za wykorzystany okres obowiązywania polisy.

Wypowiedzenie umowy ubezpieczeniowej

Kiedy upłynie okres przewidziany na odstąpienie od umowy – 30 dni – osoba ubezpieczona nadal może zrezygnować z polisy, ale nie będzie to już odstąpienie od umowy, lecz jej wypowiedzenie.

Konsument ma prawo wypowiedzieć umowę ubezpieczenia w dowolnym czasie, na przykład w sytuacji, kiedy chce zmienić firmę ubezpieczeniową ze względu na wysokie koszty polisy, ale też wtedy, kiedy chce całkowicie zrezygnować z takiej formy ochrony.

Chociaż samo pismo wypowiedzenie umowy jest podobne do odstąpienia od umowy – zawiera inne oświadczenie – to cała procedura może odbywać się według innych zasad. Najważniejsze, o czym trzeba pamiętać, to okres wypowiedzenia, zwykle miesięczny.

Kiedy ubezpieczony składa wypowiedzenie umowy, musi liczyć się z tym, że polisa będzie obowiązywała jeszcze przez wskazany w umowie okres, a to oznacza, że konieczne będzie także opłacanie składek z tytułu polisy.

Informacji na temat wypowiedzenia umowy należy szukać w tym samym miejscu, co informacji o możliwości odstąpienia – na stronie internetowej towarzystwa ubezpieczeniowego lub w zapisach kontraktu.

Co obejmuje ubezpieczenie sprzętu?

Zanim konsument zdecyduje się rozwiązać umowę z ubezpieczycielem, powinien zastanowić się, czy jest ona korzystna. Dobra polisa ubezpieczeniowa na sprzęt RTV i AGD powinna obejmować przede wszystkim:

 • zdarzenia losowe: pożar, powódź, eksplozję, zalanie, huragan,
 • kradzież z włamaniem,
 • kradzież zwykłą,
 • rabunek,
 • wandalizm i dewastację,
 • przepięcie, jako skutek gwałtownego skoku napięcia w sieci i/lub uderzenia pioruna,
 • home assistance, tj. usługi świadczone przez ubezpieczyciela, np. naprawa.

Zsumowanie artykułu

Zakup sprzętu w sklepie RTV Euro AGD (szczególnie przy zakupie w systemie ratalnym) wiąże się z możliwością dodatkowego ubezpieczenia sprzętu, na szczęście po podpisaniu umowy ubezpieczenia sprzętu AGD RTV można odstąpić od umowy ubezpieczenia na dwa sposoby:

 • w okresie przewidzianym przez przepisy prawa,
 • oraz po upłynięciu tego okresu.

W tym celu polecam wykorzystać nasz wzór odstąpienie od umowy ubezpieczenia, który zakupić można na samej górze niniejszej strony. Firma ubezpieczeniowa zobowiązana jest przez prawo – przyjąć taką rezygnację.

Oczywiście należy zaznaczyć, że ubezpieczenie sprzętu AGD RTV nie ma nic wspólnego z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, ponieważ nie jest to obowiązkowe ubezpieczenie.

Podstawa prawna: Kodeks cywilny.

1 opinia dla Rezygnacja z ubezpieczenia Euro RTV AGD – wzór

 1. Iza Zięba

  polecam dokument, wart zakupu

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

rezygnacja-z-ubezpieczenia-euro-rtv-agd-wzor-pdf-doc
Rezygnacja z ubezpieczenia Euro RTV AGD - wzór
17