Odwołanie od kary za brak OC – wzór

(1 opinia klienta)

17 

Jak napisać odwołanie od kary za brak OC? Każdy posiadacz pojazdu ma obowiązek wykupienia polisy OC. Jeśli Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wykryje, że właściciel pojazdu nie posiada ważnej polisy ubezpieczeniowej, może wezwać kierowcę do uiszczenia kary.

Warto pamiętać jednak, że właściciel pojazdu ma prawo odwołać się od kary za brak OC. Może także rozłożyć karę na raty lub postarać się o jej umorzenie. Jak tego dokonać? Aby ułatwić Ci sporządzenie odwołania od kary za brak polisy OC, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór odwołania, które pobierzesz poniżej:

Kategorii ,
Opis
Opinie (1)

Kara za brak OC

Kary za brak ważnej polisy OC na posiadaczy pojazdów nakłada Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 maja 2003 r.  o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Karę można otrzymać już za jeden dzień przerwy w ciągłości obowiązywania ochrony. Jej wysokość co roku jest zaś inna i zależna od rodzaju posiadanego pojazdu oraz długości okresu niepodlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu OC.

Zgodnie ze wspomnianą ustawą, najwyższa opłata karna za brak ważnej polisy OC dotyczy właścicieli pojazdów, którzy bez wykupionego ubezpieczenia poruszali się swoim pojazdem dłużej niż 14 dni.

Najwyższe kary naliczane są w przypadku samochodów ciężarowych, najniższe w przypadku motocykli i innych pojazdów. Kara za brak polisy OC na samochód osobowy jest równa dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (brutto).

Jak uniknąć kary za brak polisy OC?

Wiele osób zastanawia się, co zrobić, żeby nie zapłacić kary za brak OC. Z oczywistych względów najlepszym sposobem jest dopilnowanie terminu obowiązywania takiej polisy i przedłużenie jej w odpowiednim czasie. Należy wiedzieć, że zasada automatycznego przedłużenia ochrony ubezpieczeniowej nie obowiązuje w przypadku, kiedy posiadacz auta korzysta z polisy poprzedniego właściciela pojazdu.

Warto pamiętać, że za zawarcie polisy OC odpowiada właściciel pojazdu. To również on zostanie wezwany do zapłaty kary przez UFG. Jeśli spowoduje wypadek czy kolizję, musi liczyć się z obowiązkiem pokrycia strat z własnej kieszeni, ponieważ ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie, ale będzie dochodzić zwrotu pieniędzy od właściciela samochodu.

Jeśli jest już za późno i właściciel pojazdu otrzymał wezwanie do zapłaty kary, to jedyną szansą, aby uniknąć obowiązku jej uregulowania, jest odwołanie od kary za brak OC.

Zatem osoby, które zastanawiają się, czy można odwołać się od kary za brak ubezpieczenia OC, powinny pamiętać, że po otrzymaniu wezwania do zapłaty od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego mają 30 dni na udzielenie na nie odpowiedzi.

Jeśli akceptują karę, muszą wnieść opłatę w ustalonej przez fundusz wysokości. Jeśli zaś nie uznają zasadności kary, mogą odwołać się od niej poprzez:

 • udowodnienie, że w okresie, w którym według UFG nie posiadali ważnej polisy OC, faktycznie korzystali z takiej ochrony,
 • udokumentowanie, że obowiązek posiadania polisy OC ich nie dotyczy.

W praktyce, odpowiedzi na pytanie “jak odwołać się od kary z UFG” poszukują najczęściej osoby, które sprzedały pojazd lub nabyły pojazd ubezpieczony przez inną osobę. W takim przypadku należy wykazać, że w dniu kontroli osoba ukarana nie była już posiadaczem pojazdu poprzez okazanie umowy kupna sprzedaży czy umowy darowizny.

Warto pamiętać, że w przypadku Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego odwołanie od kary za brak OC może nastąpić tylko w terminie 30 dni. Jeśli właściciel auta wniesie pismo po terminie, sprawa zostanie automatycznie skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego, a opłata zostanie wyegzekwowana przez urząd skarbowy.

Jak napisać odwołanie od kary za brak polisy OC? Dokument tego typu powinien zawierać przede wszystkim:

 • dane właściciela pojazdu,
 • numer wezwania do zapłaty,
 • opis stanu faktycznego,
 • załączniki, czyli dokumenty potwierdzające uzasadnienie odwołania,
 • podpis.

Umorzenie kary z UFG

Odwołanie od kary za brak OC nie jest jedynym dostępnym rozwiązaniem. Jeśli zostanie ono odrzucone lub gdy właściciel nie dopilnuje terminu na wniesienie odwołania, istnieje jeszcze możliwość złożenia wniosku o całkowite lub częściowe umorzenie kary.

Zgodnie z przepisami, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może umorzyć opłatę karną w całości lub w części, a także udzielić ulgi w jej spłacie w uzasadnionych przypadkach, kierując się przy tym przede wszystkim wyjątkowo trudną sytuacją materialną i majątkową zobowiązanego, a także jego sytuacją życiową.

W praktyce oznacza to, że w uzasadnionych przypadkach kara może zostać umorzona nawet całkowicie. Regulacje mówią o dwóch sytuacjach, kiedy to kara za brak OC może zostać anulowana. Jest to:

 • zgon właściciela pojazdu, jeśli nie pozostawił on po sobie żadnego majątku albo pozostawił majątek niepodlegający egzekucji,
 • wyjątkowo trudna sytuacja majątkowa i materialna właściciela pojazdu – jeśli nie posiada on majątku lub wystarczających dochodów, z których możliwe jest dochodzenie wierzytelności – lub sytuacja życiowa wskazująca na fakt, że stan rodzinny i zdrowotny zobowiązanego oraz osób najbliższych, pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, wskazuje na to, iż dochodzenie wierzytelności byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Rozłożenie kary za brak OC na raty

Należy wiedzieć, że Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny umarza kary za brak OC w naprawdę wyjątkowych okolicznościach. O wiele większe szanse na pozytywne rozpatrzenie daje natomiast wniosek o rozłożenie na raty kary z UFG, który należy uzasadnić w taki sam sposób, powołując się na trudną sytuację materialną lub sytuację życiową.

We wniosku o rozłożenie kary na raty, należy napisać – zgodnie z prawdą:

 • ile wynosi wysokość dochodu na członka rodziny,
 • ile dzieci jest w rodzinie zobowiązanego,
 • czy zobowiązany ma długi wobec innych wierzycieli, np. kredyt w banku,
 • czy zobowiązany jest bezrobotny lub, czy osoby pozostające na jego utrzymaniu są bezrobotne,
 • ile wynoszą koszty utrzymania zobowiązanego i osób na jego utrzymaniu,
 • czy zobowiązany posiada majątek, który może służyć zaspokojeniu wierzytelności,
 • czy stan zdrowia zobowiązanego umożliwia mu świadczenie pracy zarobkowej,
 • czy zobowiązany nie utracił części dorobku swojego życia w wyniku wypadku losowego,
 • czy zobowiązany nie zalega z płaceniem alimentów.

Wszystkie tego typu argumenty należy również udowodnić. W zależności od uzasadnienia wniosku dowodami mogą być np. zaświadczenie z urzędu pracy, pismo od komornika, umowa pożyczkowa, wyrok alimentacyjny i tak dalej.

Zsumowanie artykułu

Co jeśli zapomnieliśmy o końcu umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej? Ubezpieczenie OC (odpowiedzialności cywilnej) to rodzaj ubezpieczenia w formie polisy ubezpieczeniowej, która chroni właściciela pojazdu przed odpowiedzialnością za szkody wyrządzone innym osobom w związku z użytkowaniem jego pojazdu. Jest to obowiązkowe ubezpieczenie dla wszystkich właścicieli pojazdów mechanicznych, które poruszają się po drogach publicznych.

Ubezpieczenie OC obejmuje szkody materialne i osobowe, jakie może wyrządzić ubezpieczony właściciel pojazdu innym uczestnikom ruchu drogowego. Przykładowe sytuacje, w których ubezpieczenie OC może zostać wykorzystane, to kolizje drogowe, uszkodzenie mienia, a także obrażenia lub śmierć osób trzecich.

Jeśli jednak z jakichś przyczyn nie posiadamy aktualnego ubezpieczenia OC pojazdu (nastąpiła przerwa w przebiegu ubezpieczenia komunikacyjnego), i otrzymaliśmy w związku z tym karę z UFG, możemy złożyć wniosek do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o umorzenie kary za brak ubezpieczenia OC w formie odwołania.

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma – przygotowaliśmy wzór odwołanie od kary za brak OC, który pobierzesz na samej górze strony.

Podstawa prawna: Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych.

1 opinia dla Odwołanie od kary za brak OC – wzór

 1. Opała M.

  DZIĘKUJĘ SERDECZNIE! POMOCNE

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

odwolanie-od-kary-za-brak-oc-wzor-przyklad-pdf-doc
Odwołanie od kary za brak OC - wzór
17