Wniosek o rozłożenie na raty kary z UFG – wzór

(1 opinia klienta)

17 

Jak napisać wniosek o rozłożenie kary z UFG na raty? Kara z UFG przydzielana jest m.in. za brak OC, czyli obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Jeśli wynika ona z niedbalstwa, zapominalstwa czy lenistwa, nie ma co liczyć na jej umorzenie.

Każdy dług da się jednak rozłożyć na raty. Jak prawidłowo napisać wniosek o rozłożenie na raty kary z UFG? dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku o rozłożenie na raty kary z UFG, który pobierzesz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis
Opinie (1)

Jak naliczana jest kara za brak OC?

Kara za brak OC jest różna każdego roku, ponieważ jej wysokość oblicza się na podstawie płacy minimalnej. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r. wynosi ona 3490 zł brutto, natomiast od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r. ma wynosić 3600 zł brutto.

Ponieważ obowiązek wykupienia polisy OC nakłada na każdego posiadacza pojazdu ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK, to w tym samym dokumencie należy szukać także zasad naliczania kar za brak takiego ubezpieczenia.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny – UFG – odpowiada za kontrolę spełniania tego ustawowego obowiązku, a także na nakładanie i egzekwowanie kar od właścicieli pojazdów za brak ważnej polisy lub za przerwę w ważności polisy.

Zgodnie z przepisami, najwyższa opłata kara za brak polisy OC dotyczy właścicieli pojazdów, którzy nie posiadali ochrony OC przez okres przekraczający 14 dni. Co więcej, wysokość kary uzależniona jest też od rodzaju pojazdu i wynosi:

 • dwukrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę w przypadku samochodów osobowych,
 • trzykrotność minimalnego wynagrodzenia w przypadku samochodów ciężarowych,
 • równowartość jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia w przypadku pozostałych pojazdów.

Co równie istotne, kwoty kar za brak OC – zgodnie z przepisami – zaokrągla się do pełnych 10 zł. Przykładowo, kara z funduszu gwarancyjnego za brak ubezpieczenia w 2023 roku może wynieść 7200 zł w przypadku samochodów osobowych i pozostawania bez ochrony OC przez okres dłuższy niż 14 dni.

Czy można umorzyć karę za brak OC?

Wiele osób szuka odpowiedzi na pytanie jak złożyć wniosek o umorzenie kary za brak OC. Należy wyjaśnić jednak, że szanse na umorzenie zapłaty kary zależą od sytuacji ukaranego.

Przyjmuje się, że aby wniosek mógł zostać rozpatrzony pozytywnie, ukarany musi znajdować się w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Co więcej, jego sytuacja finansowa nie może być trudna z powodu okresowego braku środków czy niskiej wypłaty.

We wniosku o umorzenie kary z brak OC można powołać się na:

 • brak pracy,
 • ciężką chorobę wymagającą kosztownego leczenia,
 • ogromne długi,
 • śmierć osoby bliskiej,
 • ciężką sytuację mieszkaniową,
 • ogromny kredyt do spłacenia.

Takie okoliczności mają znaczenie i mogą wpłynąć na decyzję w sprawie umorzenia kary. Trzeba jednak posiadać dowody, które pozwolą udokumentować przedstawione argumenty.

Istotne będzie także przedstawienie okoliczności łagodzących, czyli wyjaśnienie, dlaczego właściciel pojazdu nie wykupił polisy OC. Tutaj można powołać się na tak zwaną siłę wyższą, np. na ciężką chorobę, która uniemożliwiła zawarcie umowy i opłacenie ubezpieczenia.

Umorzenie lub rozłożenie kary na raty a przepisy ustawy o ubezpieczeniach

Wniosek o rozłożenie na raty kary z UFG oraz wniosek o umorzenie kary to pisma składane na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, a konkretnie art. 94, zgodnie z którym UFG może umorzyć opłatę w całości lub w części albo udzielić ulgi w jej spłacie w uzasadnionych przypadkach.

Fundusz kieruje się przy tym:

 • wyjątkowo trudną sytuacją materialną i majątkową zobowiązanego,
 • trudną sytuacją życiową zobowiązanego.

Warto wspomnieć również o § 54 ust.1  Statutu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, który wskazuje na fakt, że fundusz może umorzyć karę w przypadku:

 • zgonu zobowiązanego, który nie pozostawił żadnego majątku, bądź pozostawił majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów,
 • wyjątkowo trudnej sytuacji majątkowej i materialnej zobowiązanego,
 • trudnej sytuacji życiowej (jeśli stan rodzinny i zdrowotny zobowiązanego oraz osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, wskazuje na to, że dochodzenie wierzytelności byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego).

Natomiast na ulgę w spłacie kary może liczyć ten zobowiązany, który nie ma możliwości jednorazowego zaspokojenia wierzytelności. Dotyczy to także okresowego braku możliwości rozpoczęcia spłaty długu ze względu na wyjątkowo trudną sytuację materialną i majątkową zobowiązanego lub trudną sytuację życiową.

Jak napisać wniosek o rozłożenie na raty kary za brak OC?

Aby odpowiedzieć na pytanie: jak napisać pismo do UFG o rozłożenie na raty, należy sięgnąć do załącznika nr 1 Regulaminu umarzania wierzytelności Funduszu z tytułu opłat, odstępowania od dochodzenia zwrotów wypłaconych świadczeń i poniesionych kosztów (roszczeń regresowych) oraz udzielania ulg w ich spłacie z sierpnia 2018 r.

Dokument ten wskazuje, jakie kryteria brane są pod uwagę przy rozpatrywaniu tego typu wniosków.

Jeśli chodzi o „wyjątkowo trudną sytuację materialną i majątkową”, to należy ustalić ja poprzez podanie:

 • wysokości dochodu na członka rodziny,
 • liczby dzieci w rodzinie zobowiązanego – dot. dzieci do ukończenia 18. roku życia lub uczące się do 25. roku życia, o ile nie osiągają własnych dochodów,
 • faktu bezrobocia zobowiązanego, poświadczonego przez UP, lub bezrobocia osób pozostających na jego utrzymaniu,
 • kosztów utrzymania zobowiązanego i osób pozostających na jego utrzymaniu we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • dowodów na brak majątku mogącego służyć zaspokojeniu wierzytelności,
 • dowodów na fakt obciążenia zobowiązanego wobec innych wierzycieli.

Jeśli zaś chodzi o trudną sytuację życiową zobowiązanego, to dotyczy ona:

 • stanu zdrowia zobowiązanego lub osób pozostających na jego utrzymaniu we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • utraty znacznej części dorobku życia wskutek wypadku losowego, np. pożaru, powodzi.

Wniosek o rozłożenie na raty kary za brak OC należy także bardzo dobrze udokumentować. Im więcej dokumentów przedstawi wnioskodawca, tym większe będą szanse na pozytywne rozpatrzenie jego prośby.

Zsumowanie artykułu

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może umorzyć karę w całości lub w części, może też udzielić ulgi w spłacie kary lub w uzasadnionych przypadkach (np. brak wystarczających dochodów) rozłożyć karę z UFG na raty.

Aby jednak uzyskać ulgę w spłacie niniejszej kary, ukarany musi wykazać wyjątkowo trudną sytuacją materialną i/lub majątkową.

Najłatwiej karę z UFG rozłożyć na raty w przypadku trudnej sytuacji życiowej, która rozumiana jest jako sytuacja osoby zobowiązanej, w której jednostka napotyka na znaczące trudności, które mogą wpływać negatywnie na różne aspekty jej życia, a egzekwowanie kary przez UFG byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Takie sytuacje mogą mieć wiele różnych przyczyn i objawów, a także wpływać na różne sfery życia, w tym emocjonalną, finansową, zdrowotną, rodzinno-społeczną czy zawodową.

Warto dodać, że w skomplikowanych przypadkach, zobowiązany do zapłaty kary UFG można wnieść powództwo do sądu powszechnego, w którym udowodnimy np. zarzut nieistnienia obowiązku ubezpieczenia OC.

1 opinia dla Wniosek o rozłożenie na raty kary z UFG – wzór

 1. Łucja Zabielska

  Dzień dobry, bardzo dziękuję za wzór wniosku, wniosek wysłałam, czekam na decyzję UFG z nadzieją, że rozłożą mi karę na raty o jakie prosiłam… Pozdrawiam

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

wniosek-o-rozlozenie-na-raty-kary-z-ufg-wzor-przyklad-pdf-doc
Wniosek o rozłożenie na raty kary z UFG - wzór
17