Jak napisać wniosek o umorzenie kary za brak OC – wzór

(1 opinia klienta)

17 

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla każdego właściciela pojazdu. Co więcej, nawet jeden dzień przerwy w obowiązującej ochronie może stanowić podstawę ukarania właściciela, z czego nie każdy zdaje sobie sprawę.

Co zrobić zatem po otrzymaniu wezwania do zapłaty od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG)? Czy można odwołać się od kary za brak OC? Czy da się taką karę umorzyć? Oczywiście, że tak! Bowiem zgodnie z art. 94. ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, w uzasadnionych przypadkach UFG może cofnąć nałożenie kary za brak OC.

Aby ułatwić Ci sporządzenie pisma, w którym poprosisz UFG o umorzenie kary za brak OC – przygotowaliśmy gotowy wzór wniosku, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (1)

Kiedy UFG wymierza karę za brak OC?

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny kontroluje właścicieli pojazdów w sposób ciągły i prędzej czy później zawsze wykrywa ewentualny brak ciągłości obowiązującego ubezpieczenia OC. Kiedy zaś dochodzi do przerwania ciągłości ubezpieczenia OC?

Bardzo często taki stan rzeczy jest wynikiem niewiedzy, niedbalstwa czy chęci “zaoszczędzenia”. Chociaż większość kierowców ma świadomość, że polisa OC jest obowiązkowa, to mimo wszystko niektórzy unikają płacenia za ubezpieczenie, licząc na to, że nie zostaną złapani.

Część osób nie wie, że zasada automatycznego przedłużenia ochrony ubezpieczeniowej nie obowiązuje, kiedy właściciel pojazdu korzysta z polisy poprzedniego właściciela auta, które niedawno nabył. Ochrona wygasa także w sytuacji, kiedy klient firmy nie dokona pełnej opłaty za ubezpieczenie.

Często dochodzi też do sytuacji, w której klient towarzystwa ubezpieczeniowego wypowiada firmie umowę, a później zapomina zawrzeć nową umowę ubezpieczenia OC w odpowiednim terminie.

Zwolniony z obowiązku ubezpieczeniowego jest jedynie ten właściciel pojazdu, którego auto zostało wyrejestrowane. Każdy pojazd, który jest dopuszczony do ruchu na drogach publicznych, musi natomiast taką polisę OC posiadać.

Kto płaci karę za brak OC?

Kara za brak OC nakładana jest przez UFG na właściciela pojazdu, nie na kierowcę, który akurat się nim poruszał. Należy wiedzieć jednak, że w przypadku doprowadzenia do kolizji lub wypadku, odpowiedzialność za wyrządzone szkody ponosić będzie nie tylko właściciel, ale i kierowca.

W takiej sytuacji UFG wypłaca poszkodowanemu odszkodowanie, a następnie dochodzi zwrotu poniesionych kosztów od kierowcy i od właściciela samochodu. Karę za brak OC płaci zaś jedynie właściciel pojazdu.

Warto pamiętać, że odpowiedzi na otrzymane wezwanie do zapłaty kary można udzielić w ciągu 30 dni. Brak odpowiedzi w tym terminie sprawia, że sprawa zostaje automatycznie skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego – ściągnięciem długu zajmuje się urząd skarbowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania właściciela pojazdu.

Czy można odwołać się od kary za brak OC?

Zagadnienie “kara za brak OC odwołanie” jest bardzo popularne w sieci, ponieważ wysokość takich kar jest dosyć wysoka. Kara finansowa, jaką Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może nałożyć na właściciela pojazdu to wypadkowa dwóch składowych – wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w danym roku oraz okresu (ilości dni), w trakcie których pojazd pozostawał bez ochrony OC.

Obecnie, kara za 1-3 dni pozostawania bez ochrony OC wynosi 1400 zł, zaś w przypadku przerwy ponad 14-dniowej jest to już więcej niż 6000 zł. Nic więc dziwnego, że wiele osób wolałoby uniknąć kary za brak OC.

W praktyce, odwołanie do UFG za karę za brak OC będzie zasadne jedynie w dwóch przypadkach:

 •  jeśli w okresie, w którym według UFG właściciel pojazdu nie miał ważnej polisy OC, tak naprawdę korzystał z takiej ochrony i może to udowodnić,
 • jeśli w momencie kontroli właściciela pojazdu nie dotyczył obowiązek posiadania OC.

Fakt pozostawania pod ochroną polisy ubezpieczeniowej właściciel pojazdu może udowodnić, pozyskując od danej firmy ubezpieczeniowej odpowiednie zaświadczenie. Natomiast podstawą zwolnienia z obowiązku posiadania ważnej polisy będzie fakt zawarcia umowy kupna sprzedaży pojazdu lub umowy darowizny pojazdu.

W obu przypadkach, odwołanie od kary za brak OC należy sporządzić na piśmie, dołączając do niego odpowiednie dokumenty, które stanowią dowód na przytoczone okoliczności faktyczne.

Jak napisać odwołanie do UFG? Pismo tego typu musi zawierać dane osobowe właściciela pojazdu oraz numer wezwania do zapłaty kary. W treści dokumentu należy szczegółowo opisać swoją sytuację, wyjaśniając, dlaczego kara jest bezzasadna. Odwołanie najlepiej przesłać pocztą, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Umorzenie kary, odroczenie płatności, rozłożenie na raty

Jeśli odwołanie do UFG nie przyniesie pożądanego rezultatu lub gdy właściciel pojazdu ma świadomość, iż kara została na niego nałożona zgodnie z przepisami, jedynym wyjściem z sytuacji jest:

 • uiszczenie kary,
 • złożenie wniosku o umorzenie kary w części lub w całości, o rozłożenie kary na raty lub o odroczenie płatności.

UFG może umorzyć karę za brak OC w uzasadnionych okolicznościach. Warto wiedzieć jednak, że takimi okolicznościami nie można nazwać chwilowej, trudnej sytuacji materialnej, spowodowanej na przykład utratą pracy. Zatem jak napisać wniosek o umorzenie kary za brak OC, aby mieć szansę na anulowanie grzywny? W treści pisma wnioskodawca powinien skupić się na dwóch kwestiach:

 1. na wykazaniu, iż znajduje się w bardzo trudnej sytuacji finansowej – argumentami mogą być: brak pracy, duże długi, ciężka choroba, kredyt, śmierć w rodzinie, trudna sytuacja mieszkaniowa,
 2. na wskazaniu okoliczności łagodzących – np. wyjaśnienie, iż do zaniedbania doszło na skutek działania siły wyższej, jak choroba czy wypadek losowy.

Wszelkie argumenty wykorzystane we wniosku powinny zostać potwierdzone za pomocą odpowiednich dokumentów (np. zaświadczenia lekarskie, zaświadczenie o stanie majątkowym, zaświadczenie z Urzędu Pracy). Przed przystąpieniem do napisania wniosku, warto zapoznać się z regulaminem umarzania wierzytelności wobec UFG, dostępnym na stronie internetowej ubezpieczeniowego funduszu gwarancyjnego.

Zgodnie z wytycznymi tego regulaminu, wnioskodawca musi dokładnie udokumentować swoją sytuację rodzinną i materialną – im więcej załączników prześle, tym lepiej.

Warto pamiętać również, że wniosek powinien zawierać:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • numer sprawy,
 • dane pojazdu i dane właściciela,
 • uzasadnienie,
 • czytelny podpis.

Jeśli Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zaakceptuje wniosek o całkowite umorzenie kary, może:

 • umorzyć opłatę,
 • rozłożyć spłatę na raty,
 • odroczyć termin płatności.

Odpowiedzi na wniosek należy oczekiwać w terminie do 2 miesięcy. Jeżeli będzie odmowna, jedynym rozwiązaniem pozostanie uiszczenie całej kary.

Umorzenie kary za brak OC pojazdu – podsumowanie

Przerwa w ubezpieczeniu OC pojazdu (przerwa w ciągłości OC) oznaczać może poważne konsekwencje finansowe dla właściciela pojazdu, na szczęście zgodnie z art. 94. ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG przewiduje możliwość odwołania się od kary, jej umorzenie, a nawet rozłożenie jej na raty, bądź odsunięcie w terminie jej zapłacenia.

Ważne OC pojazdu, a więc aktualna umowa ubezpieczenia OC jest niezmiernie ważna podczas wszelkich zdarzeń losowych na drodze, mowa tu oczywiście o wypadkach, stłuczkach i kolizjach, które generują dla sprawcy zdarzenia poważne koszty, szczególnie jeśli z naszej winy doszło do uszkodzenia drogiego auta.

Brak ciągłości OC pojazdu oznacza automatyczne nałożenie kary, ponieważ UFG monitoruje ogólnopolską bazę polis komunikacyjnych, a także dane z Centralnej ewidencji pojazdów (CEPiK), dzięki czemu system o nazwie „Wirtualny Policjant” jest w stanie od razu wykryć przerwanie ważnego OC.

Po wykryciu takiej sytuacji następuje kontakt z właścicielem pojazdu poprzez wysłanie mu wezwania do zapłaty kary za brak OC w związku z nieopłaconym OC.

1 opinia dla Jak napisać wniosek o umorzenie kary za brak OC – wzór

 1. Piotr Jagliński

  pomocny druk, pozdrawiam

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

jak-napisac-wniosek-o-umorzenie-kary-za-brak-oc-wzor
Jak napisać wniosek o umorzenie kary za brak OC - wzór
17