Wniosek o anulowanie kary umownej – wzór

17 

Jak prawidłowo napisać wniosek w sprawie anulowania kary umownej? Kara umowna najczęściej pojawia się w zapisach umowy o prace budowlane czy remontowe, lecz nie tylko. Jej rolą jest motywowanie wykonawcy do starannego i terminowego świadczenia usług.

Karę umowną można naliczyć zarówno za opóźnienia w realizacji prac, jak i za ich niestaranne wykonanie lub niewykonanie w ogóle. Co więcej, zgodnie z zasadą swobody umów, zapisy o karach umownych mogą pojawić się w niemal każdym kontrakcie. Warto wiedzieć zatem, jak uniknąć płacenia kary umownej i jak sporządzić pismo w tej sprawie.

Chcąc ułatwić Ci przygotowanie takiego pisma – sporządziliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku o anulowanie kary umownej, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Czym jest kara umowna?

Kara umowna to zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązania. Kara tego typu ma formę pieniężną lub procentową. Nie jest zależna od rozmiaru faktycznie poniesionej szkody i nie wyklucza dochodzenia odszkodowania za poniesione straty. Dodatkowa rekompensata należy się jednak wtedy, kiedy kwota kary nie pokrywa w całości wyrządzonej szkody.

Co ważne, kara umowna przysługuje stronie wyłącznie w przypadku, kiedy wzmianki na jej temat pojawiają się w umowie. Umowa może określać warunki i sposób naliczania kar umownych.

Zgodnie z obowiązującą zasadą swobody umów, takie zapisy mogą pojawić się w prawie każdym kontrakcie. Jedynym wyjątkiem jest wykonanie zobowiązania pieniężnego. Przykładowo: nie można ukarać karą umowną najemcy, który nie zapłacił czynszu najmu.

Czy kara umowna nalicza się automatycznie?

Nawet jeśli w umowie pojawiają się zapisy dotyczące kar umownych za nienależyte wykonanie umowy, nie oznacza to, że taka kara nalicza się automatycznie. Za naliczanie kar umownych odpowiada strona, która na podstawie umowy jest uprawniona do otrzymania takiej rekompensaty. Natomiast zapłata kary następuje na wezwanie – wezwanie do zapłaty kary umownej.

Kara umowna może zostać zastrzeżona na wypadek:

Najłatwiej jest zrozumieć istotę kar umownych na przykładzie umowy o roboty budowlane. Jeśli wykonawca nie zrealizuje zaplanowanych prac w terminie, inwestor może ukarać go karą umowną, której rolą jest motywowanie firmy budowlanej do sprawnego działania.

Karę umowną można naliczyć wykonawcy również w przypadku, kiedy wykonał dane prace w sposób wadliwy i nie usunął usterki w wyznaczonym przez inwestora terminie. W tym przypadku kara umowna ma motywować firmę budowlaną do wykonywania prac starannie, zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej. 

Jeśli zapisy dotyczące zapłaty kary umownej pojawiają się w umowie, strona ma ułatwione zadanie i może w prosty sposób zrekompensować sobie niezadowolenie z jakości świadczonych usług. Z drugiej jednak strony warto mieć na uwadze, że firmy nie zawsze ponoszą winę za niedotrzymanie terminów czy wadliwe wykonanie zobowiązania. Czy możliwe jest zatem obniżenie lub anulowanie kary?

Obniżenie kary umownej

Otrzymując oświadczenie o naliczeniu kary umownej, która została nałożona na stronę zgodnie z ustaleniami, podmiot ukarany może dążyć jedynie do obniżenia kary umownej na podstawie jej miarkowania.

Zgodnie z treścią art. 484 § 2 kodeksu cywilnego, jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik ma prawo żądać zmniejszenia kary umownej. Takie same zasady dotyczą rażącego wygórowania kary.

Duże znaczenie ma więc relacja kary umownej do odszkodowania, które należałoby się wierzycielowi na zasadach ogólnych. Miarkowanie kary umownej polega na tym, że ustalając jej wysokość, należy odnieść się do takich czynników jak:

 • przyczyny opóźnienia, 
 • przyczynienie się wierzyciela do opóźnienia, 
 • stopień winy dłużnika,
 • relacja wysokości kary do należnego wynagrodzenia,
 • relacja wysokości kary do stopnia naruszenia interesu wierzyciela wskutek opóźnionego wykonania przedmiotu umowy, czy jej niepełnego wykonania.

Wniosek o obniżenie kary umownej można złożyć zarówno do wierzyciela, jak i na etapie postępowania sądowego – czyli do sądu.

Jak anulować karę umowną?

Anulowanie zapłaty kary umownej jest możliwe zarówno na etapie postępowania sądowego, jak i zaraz po otrzymaniu wezwania do zapłaty, czyli na drodze porozumienia między dłużnikiem a wierzycielem. Jeśli wniosek o anulowanie kary umownej zostanie zaakceptowany, zobowiązanie do zapłaty wygaśnie.

Oznacza to, że zwolnienie z długu wymaga złożenia zgodnych oświadczeń woli – wierzyciela o umorzeniu zobowiązania dłużnika oraz dłużnika o akceptacji oświadczenia wierzyciela. Wynika to z przepisów kodeksu cywilnego art. 483, w brzmieniu:

§ 2. Dłużnik nie może bez zgody wierzyciela zwolnić się z zobowiązania przez zapłatę kary umownej.

Umorzenie kary umownej będzie uzasadnione w dwóch przypadkach:

 • gdy zobowiązanie wynikające z umowy zostało wykonane w znacznej części lub
 • gdy kara umowna jest „rażąco wygórowana”. 

Karę można anulować, jeśli została nałożona na przykład za niedostarczenie wszystkich towarów. Jeżeli większość zamówienia została zrealizowana, to można żądać zmniejszenia kary lub jej anulowania. Nie będzie to jednak możliwe w przypadku kary za wykonanie części domu – nawet jeśli wykonawca zrealizował 80% prac, nie da się bowiem korzystać z takiego obiektu.

Jeśli zaś chodzi o „rażąco wygórowaną” wysokość kary, to przyjmuje się, że będzie nią kara, która przekracza 40% wartości całej umowy. Nie jest to jednak obowiązująca bezwzględnie zasada, zatem do kwestii tej trzeba podchodzić indywidualnie. 

Podsumowując, aby obniżyć lub umorzyć karę umowną, dłużnik może:

 • złożyć do wierzyciela wypełniony wzór wniosku o anulowanie kary umownej,
 • złożyć do sądu pozew o obniżenie (miarkowanie) kary umownej lub umorzenie kary umownej,
 • przygotować odpowiedź na pozew, jeśli wierzyciel złożył już pozew o zapłatę kary umownej. 

Jeśli sprawa zapłaty kary umownej trafi do sądu, a dłużnik będzie ubiegał się o jej obniżenie czy umorzenie, to wymiar sprawiedliwości weźmie pod uwagę między innymi:

 • zakres i wagę naruszeń zobowiązań kontraktowych,
 • stosunek wysokości kary do wartości spełnionego świadczenia,
 • fakt częściowego naprawienia szkody,
 • możliwość terminowego wywiązania się wierzyciela ze zobowiązań,
 • winę dłużnika w niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu zobowiązania.

Kary umowne – podsumowanie

W przypadku niedotrzymania warunków umowy, druga strona umowy ma prawo nałożyć na nas karę umowną, jeśli tak właśnie stanowi podpisana umowa. Natomiast strona, która otrzymała karę, może wnioskować o zmniejszenie kary umownej lub całkowite jej umorzenie, w tym celu należy złożyć stosowny wniosek.

Aby uchylić obowiązek zapłaty kary umownej, wniosek należy nie tylko starannie przygotować, ale też dobrze uzasadnić. Dlatego dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do pobrania i wypełnienia wzór, który pobierzesz na samej górze.

Art. 483. – [Kara umowna] – Kodeks cywilny.

§ 1. Można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna).

§ 2. Dłużnik nie może bez zgody wierzyciela zwolnić się z zobowiązania przez zapłatę kary umownej.

oraz,

Art. 484. – [Wysokość kary umownej a odszkodowanie] – Kodeks cywilny.

§ 1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody. Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary nie jest dopuszczalne, chyba że strony inaczej postanowiły.

§ 2. Jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej; to samo dotyczy wypadku, gdy kara umowna jest rażąco wygórowana.

Podobne wzory pism:

wniosek-o-anulowanie-kary-umownej-wzor-pdf-doc-przyklad
Wniosek o anulowanie kary umownej - wzór
17