Wezwanie do zapłaty kary umownej – wzór

17 

W umowie o roboty budowlane (choć nie tylko) bardzo często uwzględniane są zapisy dotyczące kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie prac. Nie oznacza to jednak, że w przypadku naruszeń wykonawca zapłaci taką karę automatycznie.

Konieczne jest bowiem wezwanie kontrahenta do zapłaty kary umownej w wysokości ustalonej na podstawie postanowień umownych. Jak prawidłowo przygotować wezwanie do zapłaty kary umownej?

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wezwania do zapłaty kary umownej, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

Czym są kary umowne?

Kary umowne to sankcje pieniężne dla wykonawcy, naliczane za nieprawidłowe lub nieterminowe realizowanie zleconych prac. Pełnią one rolę motywacyjną – motywują wykonawcę do rzetelnego i terminowego wykonywania swoich obowiązków.

Kary umowne można naliczyć tylko wtedy, kiedy odpowiednie zapisy na ten temat pojawiają się w treści umowy. Najczęściej mamy z nimi do czynienia w umowach o dzieło czy w umowie o roboty budowlane. 

Zapisy dotyczące kar umownych informują między innymi o tym, w jakich okolicznościach oraz w jakiej wysokości kary umowne mogą być naliczane. Z reguły ich wysokość określana jest procentowo w stosunku do całej kwoty wynagrodzenia. 

Warto pamiętać, że zobowiązanie do zapłaty kary umownej jest zobowiązaniem bezterminowym. Jeśli umowa nie wskazuje terminu zapłaty kary umownej, to należy uiścić ją niezwłocznie po otrzymaniu wezwania do zapłaty. Niezwłocznie nie oznacza jednak natychmiast – należy wziąć tu pod uwagę sytuację dłużnika.

Co ważne, ponieważ zobowiązanie do zapłaty kary umownej jest również zobowiązaniem pieniężnym, opóźnienie z zapłatą kary umownej upoważnia dającego zlecenie do naliczania odsetek za opóźnienie – na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.

Kara umowna w przepisach kodeksu cywilnego

Kara umowna to rozwiązanie, o którym czytamy w art. 483 §1 kodeksy cywilnego. Zgodnie z treścią tego aktu prawnego:

§ 1. Można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna).

Warto wspomnieć również o art. 484, który gwarantuje obu stronom umowy, że w przypadku pojawienia się szkody – bez względu na jej wartość – mają one prawo do otrzymania określonej kwoty. 

§ 1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody. Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary nie jest dopuszczalne, chyba że strony inaczej postanowiły.

Możliwe jest także żądanie zmniejszenia kary umownej, jeśli jej wartość przewyższa szkodę, a zobowiązanie zostało wykonane w dużej części, o ile kara umowna jest wygórowana.

Ile mogą wynosić kary umowne?

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, kara umowna powinna zostać ustalona w postaci określonej sumy pieniężnej. Nie oznacza to przy tym, że ma być podana kwotowo. W praktyce najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest wskazanie podstawy określenia wysokości kary umownej w formie procentowej, czyli jako procent wartości całego lub części wynagrodzenia.

Odpowiedź na pytanie, ile mogą wynosić kary umowne uzależniona jest od całkowitej wysokości wynagrodzenia dla wykonawcy. Należy pamiętać jednak, że chociaż strony mogą ustalić wysokość kar umownych w sposób swobodny, to jednak ich maksymalna wysokość nie powinna przekraczać 30% wysokości wynagrodzenia wykonawcy.

Przyjmuje się bowiem, że kary umowne nie mają służyć zarobkowaniu po stronie zamawiającego.

Jak wezwać do zapłaty kary umownej?

Jak zostało wspomniane, kary umowne nie są wypłacane automatycznie. Konieczne jest wezwanie wykonawcy do zapłaty kary umownej ze wskazaniem terminu zapłaty. Szukając odpowiedzi na pytanie „jak wezwać do zapłaty kary umownej”, warto pamiętać o tym, że należy dokonać tego na piśmie dla celów dowodowych – na wypadek ewentualnego postępowania sądowego.

Takie wezwanie jest bowiem dowodem na podjęcie próby polubownego rozwiązania sporu. Natomiast termin zapłaty na wezwaniu jest datą, na podstawie której ustala się również termin naliczania kar umownych.

Wezwanie do zapłaty kary umownej powinno zawierać:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • dane stron: dane wierzyciela i dane dłużnika, 
 • oznaczenie źródła, z jakiego wynika obowiązek zapłaty kar umownych (stosunek prawny),
 • wysokość kary umownej,
 • termin uregulowania należności, zwykle 3, 7, 14 lub 30 dni,
 • numer rachunku do przelewu środków,
 • konsekwencje niedokonania zapłaty (naliczenie odsetek, skierowanie sprawy do sądu),
 • podpis wierzyciela. 

Do przygotowania pisma najlepiej wykorzystać nasz gotowy wzór wezwania do zapłaty kary umownej. Dokument zawiera już wszystkie wymagane elementy formalne i jest łatwy do uzupełnienia. Wezwanie należy także odpowiednio dostarczyć dłużnikowi, na przykład przesyłając je listem poleconym. 

Odsetki od kar umownych 

Odsetki za opóźnienie w zapłacie kary umownej można naliczać dopiero w momencie, kiedy nastąpi opóźnienie w zapłacie. Są to tak zwane odsetki ustawowe, które obecnie wynoszą 7% w skali roku, a ich wysokość określa Rada Ministrów w drodze rozporządzenia.

Odsetki od kar umownych wylicza się na podstawie:

 • kwoty zaległego zobowiązania,
 • terminu, w którym dłużnik powinien zapłacić wierzycielowi,
 • daty naliczenia odsetek (dnia, na który mają zostać wyliczone odsetki). 

Próba ugodowa

Jeśli wezwanie do zapłaty kary umownej nie przyniesie rezultatów, wierzyciel ma przed sobą kilka rozwiązań, które pozwalają mu dochodzić zapłaty kar umownych. To przede wszystkim wystąpienie do sądu z wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej, a także wniesienie pozwu o zapłatę.

Jak dochodzić kary umownej, kiedy dłużnik ignoruje wezwanie do zapłaty? W pierwszej kolejności najkorzystniej jest zdecydować się na zawezwanie do próby ugodowej. Jest to rozwiązanie stosunkowo tanie – opłata sądowa wynosi 40 zł przy wartości przedmiotu sporu nie przekraczającej 10000 zł.

Poza tym, zawezwanie do próby ugodowej wymaga jedynie wskazania roszczenia i krótkiego uzasadnienia zasadności dochodzenia jego zapłaty. Samo postępowanie również nie jest kłopotliwe – ogranicza się do jednego posiedzenia.

Jeśli ugoda nie zostanie zawarta, zawezwanie do próby ugodowej spowoduje przerwanie biegu terminu przedawnienia roszczenia o zapłatę, zatem wierzyciel mimo wszystko osiągnie pewne korzyści. 

Pozew o zapłatę kary umownej

Ostatecznym rozwiązaniem w sytuacji, kiedy dłużnik odmawia zapłaty kary umownej, jest wniesienie powództwa o zapłatę kary umownej do sądu.

W takim postępowaniu wierzyciel nie musi wykazywać ani okoliczności powstania szkody, ani jej wysokości, jak ma to miejsce w przypadku odszkodowania.  Powód musi udowodnić jedynie, że strony skutecznie zastrzegły karę umowną w kontrakcie oraz że pozwany nie wykonał lub nienależycie wykonał swoje zobowiązanie.

Warto pamiętać, że dłużnik może bronić się w sądzie, udowadniając, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy było wynikiem okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności. Dłużnik może również wystąpić do sądu z wnioskiem o miarkowanie kary, czyli o jej zmniejszenie, jeżeli:

 • zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane,
 • gdy kara umowna jest rażąco wygórowana.

Warto też wspomnieć, że w przypadku skierowania sprawy do sądu, należy udowodnić przed sądem, że próbowaliśmy dochodzić zapłaty kary umownej.

Kilka słów na koniec

Jak napisać wezwanie do zapłaty kary umownej? jeśli obowiązek zapłaty kar umownych wynika z podpisanej wcześniej umowy, strona umowy może domagać się zapłaty kar umownych. Dlatego do skutecznego potrącenia wierzytelności w postaci kary umownej konieczne jest sporządzenie stosownego wezwania.

Aby skutecznie wpłynąć na świadomości dłużnika, wezwanie powinno jednoznacznie wskazywać czynność, której oczekujemy od dłużnika, a w celu podkreślenia mocnych słów w wezwaniu dłużnika, możemy użyć dodatkowo koloru czerwonego i/lub pogrubionej/powiększonej czcionki.

A przed samym skierowaniem sprawy na drogę sądową, warto wysłać dłużnikowi pierwsze wezwanie oraz przedsądowe wezwanie do zapłaty kary umownej. Pismo oczywiście powinno być wysłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Podobne wzory pism:

wezwanie-do-zaplaty-kary-umownej-wzor-przyklad-pdf-doc
Wezwanie do zapłaty kary umownej - wzór
17