Jak umorzyć karę za niezgłoszenie zbycia pojazdu? wzór

17 

Obowiązek zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu dotyczy zarówno kupującego, jak i sprzedającego. Nawet jeśli jedna ze stron dopełni tego obowiązku, nie zwalnia to z niego drugiej strony. Oznacza to, że nieprzerejestrowanie pojazdu podlega karze. Czy istnieje sposób, aby jej uniknąć?

Jedynym formalnym sposobem na umorzenie kary za niezgłoszenie zbycia pojazdu, jest sporządzenie pisemnego wniosku, w którym poprosimy Wydział komunikacji o umorzenie kary.

Aby ułatwić Ci prawidłowe sporządzenie takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy wzór odwołania od nałożonej kary wraz z przykładowym uzasadnieniem, dokument pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Kogo dotyczy obowiązek zgłoszenia zbycia pojazdu?

Należy pamiętać, że zgłoszenie sprzedaży auta lub nabycia auta to obowiązek kupującego i sprzedającego. Obie strony transakcji muszą dopełnić formalności związanych ze zmianą właściciela pojazdu. Obowiązek ten pojawia się nie tylko w momencie sprzedaży, ale także w przypadku darowizny czy zamiany. 

Jak zostało wspomniane, zgłoszenie zbycia pojazdu i nabycia pojazdu jest obowiązkiem, który obciąża obie strony, zatem dopełnienie takich formalności przez jedną z nich, nie zwalnia z tej odpowiedzialności strony drugiej. Obie muszą więc dokonać określonych czynności w wydziale komunikacji, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

Jak zgłosić fakt nabycia lub zbycia pojazdu?

Kupno lub sprzedaż pojazdu zgłasza się w wydziale komunikacji. W ramach takiej procedury nabywca lub zbywca pojazdu składa:

 • umowę kupna sprzedaży,
 • dowód rejestracyjny pojazdu,
 • polisę ubezpieczeniową,
 • ważne badanie techniczne. 

W zgłoszeniu podaje natomiast takie dane jak imię, nazwisko i adres nowego oraz poprzedniego właściciela pojazdu, a także dane samego pojazdu (marka, rocznik, model i tak dalej). Czynności tych może dokonać osobiście w urzędzie lub przez Internet. 

Co grozi za niezgłoszenie faktu zbycia/nabycia pojazdu?

Kara za niezgłoszenie zbycia pojazdu wynosi od 200 do 1000 zł i ma charakter uznaniowy. Z reguły, na jej wysokość wpływają okoliczności, czyli przyczyny niedopełnienia obowiązku przez właściciela pojazdu zarejestrowanego. Karę za nieprzerejestrowanie pojazdu może otrzymać zarówno osoba fizyczna, jak i prawna – firma, która sprowadza auta do kraju.

Zgodnie z nowymi przepisami, obowiązek poinformowania o zbyciu lub nabyciu pojazdu dotyczy osób fizycznych i firm, które:

 • nie zarejestrowały pojazdu sprowadzonego z kraju Unii Europejskiej,
 • nie zgłosiły nabycia lub zbycia pojazdu, także w drodze darowizny,
 • nie poinformowały o zmianie stanu faktycznego, która wiąże się z koniecznością wprowadzenia zmian w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Osoby, które zastanawiają się, jak uniknąć kary za niezgłoszenie zbycia pojazdu, powinny wiedzieć, że najprostszy sposób to dopełnienie tego obowiązku w wyznaczonym terminie – 30 dni. Termin ten liczony jest odpowiednio od:

 • dnia zakupu pojazdu na terenie kraju,
 • dnia zakupu pojazdu, który był zarejestrowany w kraju,
 • dnia sprowadzenia pojazdu z kraju Unii Europejskiej,
 • dnia dopuszczenia pojazdu do obrotu przez organ celno-skarbowy.

Aby uniknąć kary, nabywca i zbywca pojazdu mogą dopełnić wymaganych formalności osobiście, listownie, przez Internet, a także z pomocą pośrednika. Co jednak w przypadku, kiedy osoba ukarana nie zdążyła dopełnić obowiązku w terminie lub zupełnie o nim nie wiedziała?

Co prawda, zasadniczo nie można zakwestionować tutaj faktu niedopełnienia obowiązków, ale można zaskarżyć wysokość naliczonej kary. Zatem jedyną metodą na uniknięcie kary – lub zmniejszenie – dotkliwej kary finansowej za brak zgłoszenia zbycia/nabycia pojazdu, jest zaskarżenie otrzymanej decyzji w trybie administracyjnym.

Jak odwołać się od kary za niezgłoszenie zbycia pojazdu?

Jak zostało wspomniane, umorzenie kary za niezgłoszenie zbycia pojazdu jest praktycznie niemożliwe (poza wyjątkowymi przypadkami, kiedy anulowanie kary jest uzasadnione istotnymi przyczynami), ale z powodzeniem można ubiegać się o obniżenie nałożonej decyzją administracyjną kary za niezgłoszenie zbycia czy nabycia pojazdu. 

Karę tego typu na kierowcę nakłada starosta. Jej wysokość jest zaś uznaniowa, czyli zależna od woli starosty. Organ ten może ukarać właściciela pojazdu grzywną w kwocie minimalnej – 200 zł. W takim przypadku składanie odwołania nie ma większego sensu. Jeśli jednak kara jest wyższa, można dążyć do jej obniżenia – do 200 zł – stosując odpowiednią argumentację.

O tym, że od kary za niezgłoszenie zbycia/nabycia pojazdu można się odwołać, informuje sama decyzja administracyjna, która musi zawierać odpowiednie pouczenie. W pouczeniu zawarte są informacje o sposobie i terminie złożenia odwołania. Organem właściwym do rozpatrzenia takiego pisma jest natomiast Samorządowe Kolegium Odwoławcze, w skrócie – SKO.

Należy pamiętać jednak, że odwołanie od decyzji administracyjnej zawsze wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał daną decyzję. Zatem pismo adresuje się do SKO, ale składa w starostwie. Ma to związek z procedurą rozpatrywania pism odwoławczych.

W pierwszej kolejności odnosi się do nich bowiem ten organ, który wydał decyzję i już na tym etapie może ona zostać zmieniona. Jeśli tak się nie stanie, starosta ustosunkuje się do decyzji i przekaże odwołanie wraz z całą dokumentacją do organu odwoławczego. 

Jeśli zaś SKO również nie przychyli się do prośby o obniżenie kary, zbywca lub nabywca pojazdu mogą złożyć kolejne odwołanie – tym razem do sądu administracyjnego.

Jak napisać odwołanie od kary za nieprzerejestrowanie pojazdu?

Do przygotowania pisma, jakim jest prośba o obniżenie kary za nieprzerejestrowanie pojazdu, warto wykorzystać gotowy do wypełnienia druk, czyli umorzenie kary za niezgłoszenie zbycia pojazdu – wzór odwołania. Dokument zawiera takie elementy formalne, jak:

 • data i miejsce sporządzenia,
 • dane właściciela pojazdu,
 • oznaczenie odbiorcy pisma,
 • oznaczenie decyzji, której dotyczy odwołanie,
 • uzasadnienie odwołania,
 • podpis składającego odwołanie.

Odwołanie od kary za niezgłoszenie nabycia/zbycia pojazdu powinno zawierać prośbę o odstąpienie od kary (w uzasadnionych przypadkach) lub o jej obniżenie. Jedną i drugą prośbę należy odpowiednio umotywować. Argumenty, jakimi można się posłużyć, to między innymi:

 • trudna sytuacja materialna, która uniemożliwia uiszczenie kary,
 • brak możliwości dopełnienia obowiązku z powodu choroby, hospitalizacji,
 • brak wiedzy o obowiązujących przepisach,
 • inne problemy związane z rejestracją.

W piśmie można uwzględnić także prośbę o zastosowanie kary pouczenia zamiast kary pieniężnej, podkreślając fakt, że kierowca nie działał w złej wierze, do tej pory przestrzegał przepisów i jest to jego pierwsze wykroczenie.

Na jakiej podstawie nakładana jest kara za niezgłoszenie zbycia/nabycia pojazdu?

Niektórzy kierowcy ignorują obowiązek zgłoszenia zbycia/nabycia pojazdu, licząc na to, że nie otrzymają decyzji o ukaraniu. Podstawą prawną nałożenia kary pieniężnej za niedopełnienie tego obowiązku jest zaś art. 140 prawa o ruchu drogowym, w brzmieniu:

“Kto:

1) będąc właścicielem pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej wbrew przepisowi art. 71 ust. 7 nie rejestruje pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2) będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisowi art. 78 ust. 2 pkt 1 nie zawiadamia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu- podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł.”

Informacje o właścicielu pojazdu są zapisywane w Centralnej Ewidencji Pojazdów. Do takiego zbioru informacji ma dostęp między innymi Policja czy Inspekcja Transportu Drogowego. W trakcie ewentualnej kontroli służby bardzo szybko wykryją zatem fakt, że pojazd nie został przerejestrowany.

Kilka zdań kończących

Fakt zbycia pojazdu na nowego właściciela należy zgłosić do Wydziału komunikacji, jasno mówi o tym:

Art. 78. – Przeniesienie własności pojazdu – Prawo o ruchu drogowym:

2. Właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o:

1) nabyciu lub zbyciu pojazdu;

2) zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym.

Natomiast sama decyzja o wysokości kary finansowej za niezgłoszenie zbycia pojazdu czy niezgłoszenie nabycia pojazdu jest uznaniowa i wynosić może od 200 do 1000 zł. Bez względu jednak na wysokość nałożonej kary, zawsze warto od takiej decyzji odwołać się, bo często Wydział komunikacji cofa nałożoną karę pieniężną.

jak-umorzyc-kare-za-niezgloszenie-zbycia-pojazdu-wzor
Jak umorzyć karę za niezgłoszenie zbycia pojazdu? wzór
17