Kategoria:

Ojcostwo – ustalenie, zaprzeczenie
Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym zaprzeczenie ojcostwa następuje przez wykazanie, że mąż matki nie jest ojcem dziecka. Dowód z przesłuchania stron – niewystarczający Nie może być mowy o „niepodobieństwie”, którego wykazania wymaga Kodeks rodzinny i opiekuńczy, w sytuacji, kiedy małżonkowie nieprzerwanie mieszkali razem w okresie koncepcyjnym, jeżeli nie udowodniono, że zachodziły przeszkody szczególne (np....
Read More
Poniżej przedstawione zostały formalne i procesowe zagadnienia związane z samym pozwem o zaprzeczenie ojcostwa. Jakie są warunki formalne pozwu o zaprzeczenie ojcostwa? Pozew o zaprzeczenie ojcostwa powinien odpowiadać ogólnym warunkom dla pierwszego pisma procesowego, czyli powinien zawierać: oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, oznaczenie miejsca...
Read More
Powództwo przeciwko ojcu dziecka o ustalenie ojcostwa mogą wytoczyć: dziecko, matka, i prokurator. Oczywiście powództwo o ustalenie swojego ojcostwa może wytoczyć również domniemany ojciec dziecka. Sądowe ustalenie ojcostwa jest drugim obok uznania ojcostwa sposobem ustalenia ojcostwa pozamałżeńskiego. Sądowe ustalenie ojcostwa przed urodzeniem się dziecka jest niedopuszczalne Dziecko albo matka wytacza powództwo o ustalenie ojcostwa przeciwko domniemanemu ojcu, a gdy ten nie żyje...
Read More
Kiedy konieczne jest zaprzeczanie ojcostwa? Adwokat: Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje, że jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Jeżeli natomiast dziecko urodziło się po upływie 300 dni, od orzeczenia separacji to domniemanie już nie obowiązuje. Ustanie małżeństwa...
Read More