Wniosek o oświetlenie drogi gminnej – wzór

17 

O oświetlenie na drodze gminnej w takich miejscach jak osiedle czy dojazd do osiedla mieszkańcy muszą starać się samodzielnie, składając odpowiednie wnioski do zarządcy.

Podmiotem odpowiedzialnym za utrzymanie drogi gminnej jest zarząd gminy, dlatego to również do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta kierowany będzie wniosek o oświetlenie drogi gminnej. Jak go prawidłowo napisać?

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku o oświetlenie drogi gminnej, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

Kto odpowiada za oświetlenie drogi gminnej?

Jeśli chodzi o nawierzchnię dróg, odnawianie jezdni, wylewanie asfaltu czy układanie chodników z kostki, pisma w tej sprawie zawsze kieruje się do odpowiedniego zarządcy drogi. W tym przypadku duże znaczenie ma to, jakiego odcinka drogi taki wniosek dotyczy. W Polsce drogi publiczne dzielą się na krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne.

Ich zarządcy to odpowiednio:

 • Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad – w przypadku dróg krajowych,
 • zarząd województwa – w przypadku dróg wojewódzkich,
 • zarząd powiatu – w przypadku drogi powiatowej,
 • wójt, burmistrz lub prezydent miasta – w przypadku drogi gminnej.

Do tych podmiotów należy kierować odpowiednio pisma o utwardzenie drogi, o jej remont, o wykonanie chodnika czy też o naprawę nawierzchni. Jak natomiast wygląda sytuacja z oświetleniem dróg? Również w tym przypadku wniosek należy kierować do zarządcy drogi, pamiętając również, że niektóre odcinki są drogami wewnętrznymi, prywatnymi. W przypadku takich ulic pismo o oświetlenie kieruje się odpowiednio:

 • do spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej,
 • do osoby lub osób prywatnych.

W praktyce wniosek o postawienie latarni wzdłuż drogi najczęściej dotyczy drogi gminnej, czyli drogi dojazdowej do posesji lub drogi osiedlowej. Łatwo jest więc odpowiedzieć na pytanie, do kogo należy go zaadresować.

Zarządcą dróg tego typu zawsze jest bowiem gmina i to ona musi dbać zarówno o stan techniczny nawierzchni jezdni, jak i o zapewnienie na niej bezpiecznych warunków – w tym o oświetlenie danej ulicy.

Czy gmina ma obowiązek oświetlić drogę na wniosek mieszkańców?

Wniosek o oświetlenie drogi gminnej sporządza się na podstawie przepisów mówiących o zadaniach własnych gminy oraz na podstawie przepisów Prawa energetycznego. Zgodnie z ich treścią, jednym z zadań własnych gminy jest zasilanie w energię latarni potrzebnych do oświetlenia ulic.

Artykuł 18. Prawa energetycznego mówi również o tym, że zadaniem gminy jest planowanie i organizacja zaopatrzenia w energię elektryczną oraz planowanie oświetlenia miejsc publicznych. Warto przytoczyć tutaj treść tego artykułu, w brzmieniu:

Art.  18.  [Zadania własne gminy]

1.  Do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe należy:

1) planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy;

2) planowanie oświetlenia znajdujących się na terenie gminy:

a) miejsc publicznych,

b) dróg gminnych, dróg powiatowych i dróg wojewódzkich,

c) dróg krajowych, innych niż autostrady i drogi ekspresowe […], przebiegających w granicach terenu zabudowy,

d) części dróg krajowych, innych niż autostrady i drogi ekspresowe […], wymagających odrębnego oświetlenia:

– przeznaczonych do ruchu pieszych lub rowerów,

– stanowiących dodatkowe jezdnie obsługujące ruch z terenów przyległych do pasa drogowego drogi krajowej;

3) finansowanie oświetlenia znajdujących się na terenie gminy:

a) ulic,

b) placów,

c) dróg gminnych, dróg powiatowych i dróg wojewódzkich,

d) dróg krajowych, innych niż autostrady i drogi ekspresowe[…], przebiegających w granicach terenu zabudowy,

e) części dróg krajowych, innych niż autostrady i drogi ekspresowe[…], wymagających odrębnego oświetlenia:

– przeznaczonych do ruchu pieszych lub rowerów,

– stanowiących dodatkowe jezdnie obsługujące ruch z terenów przyległych do pasa drogowego drogi krajowej […]

Jak wynika z zacytowanego artykułu, gmina odpowiada nie tylko za postawienie latarni, ale również za ich utrzymanie, czyli finansowanie oświetlenia. Jednocześnie należy podkreślić, że jej zadaniem jest racjonalizacja zużycia energii i promowanie jej oszczędzania, a to oznacza, że ze względu na duże zużycie energii, gmina ma prawo odmówić zamontowania oświetlenia na drodze.

W przypadku dróg gminnych kluczowe jest więc, aby prośba o zamontowanie oświetlenia na drodze została bardzo starannie uzasadniona. W przeciwnym razie zarządca nie zgodzi się na montaż i utrzymanie kolejnych latarni, powołując się, chociażby na przepisy Prawa energetycznego. 

Jak napisać i uzasadnić wniosek do gminy o oświetlenie drogi?

Sporządzenie takiego pisma nie jest wcale proste, dlatego do przygotowania pisemnego wniosku do gminy o oświetlenie drogi gminnej warto wykorzystać przygotowany przez nas, sprawdzony wzór pisma, jakim jest wzór wniosku o oświetlenie ulicy.

Należy pamiętać przy tym, że podanie nie może być anonimowe, ponieważ takie wnioski gmina może zgodnie z prawem pozostawić bez rozpatrzenia.

Ujęcie danych osobowych w piśmie kierowanym do władz samorządowych służy między innymi umożliwieniu podjęcia kontaktu z wnioskodawcą, celem uzyskania wyjaśnień, dodatkowych informacji, a także do udzielenia odpowiedzi na wniosek. Takiej odpowiedzi można natomiast spodziewać się po upływie maksymalnie 30 dni. 

Jakie informacje uwzględnia wzór wniosku o oświetlenie drogi gminnej? Ponieważ takie pismo ma charakter formalny, zawiera elementy typowe dla pism oficjalnych. Jego układ treści prezentuje się następująco:

 • data i miejsce sporządzenia,
 • dane wnioskodawcy,
 • dane odbiorcy pisma,
 • treść wniosku z podziałem na wstęp, rozwinięcie i zakończenie, w tym uzasadnienie wniosku,
 • podpis wnioskodawcy.

Tak przygotowany dokument można złożyć w gminie osobiście lub wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Najważniejszym elementem wniosku jest natomiast jego uzasadnienie, które wyjaśni zarządcy, dlaczego powinien zainwestować w montaż i utrzymanie latarni. Na jakie argumenty można się powołać?

Uzasadnienie wniosku o oświetlenie

Wiele zależy tutaj od sytuacji, ponieważ nie należy umieszczać we wniosku informacji niezgodnych ze stanem faktycznym. Uzasadnienia, które najczęściej pojawiają się w takich wnioskach, dotyczą natomiast:

 • dużej odległości zabudowań osiedla od latarni miejskich,
 • utrudnione funkcjonowanie przez brak oświetlenia,
 • uciążliwość i problem braku oświetlenia w okresie zimowym,
 • zwiększone ryzyko kradzieży, aktów wandalizmu,
 • zagrożenie dla bezpieczeństwa, zwłaszcza dzieci,
 • zagrożenie i wypadki z udziałem pieszych i pojazdów.

Pismo do wójta gminy w sprawie oświetlenia powinno wskazywać zarówno negatywne aspekty braku oświetlenia i jego możliwe lub pojawiające się już konsekwencje, a także pozytywne zmiany, do jakich doprowadzi montaż oświetlenia. Mieszkańcy mogą napisać więc, jak poprawi się ich komfort życia i poczucie bezpieczeństwa.

Dobrym rozwiązaniem powinno okazać się także przygotowanie petycji zamiast wniosku, czyli pisma, pod którym podpisze się duża grupa mieszkańców osiedla.

Petycja zazwyczaj wymusza na władzach silniejsze, bardziej zdecydowane reakcje, ponieważ uświadamia im, że problem  dotyczy wielu osób. Trudniej jest też zwyczajnie taką prośbę odrzucić bez starannego wytłumaczenia odmowy. 

Warto wspomnieć, że aby zwiększyć szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku, mieszkańcy mogą zasugerować gminie montaż lamp solarnych, których utrzymanie będzie tańsze.

wniosek-o-oswietlenie-drogi-gminnej-wzor-przyklad
Wniosek o oświetlenie drogi gminnej - wzór
17