Wzór wniosku o postawienie lustra drogowego

17 

Lustro drogowe to urządzenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, montowane na skrzyżowaniach i w innych miejscach o ograniczonej widoczności. Warto wiedzieć, że taki element może zamontować przy drodze zarówno zarządca, jak i osoba prywatna – w przypadku wyjazdu z prywatnej posesji oraz za zgodą zarządcy.

Jak doprowadzić do instalacji lustra drogowego? w tym celu należy przygotować stosowny wniosek w tej sprawie. Aby ułatwić Ci jego sporządzenie, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wniosek o postawienie lustra drogowego, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

Gdzie potrzebne są lustra drogowe?

Głównym zadaniem lustra drogowego jest zwiększenie widoczności w miejscach, w których ta widoczność jest mocno ograniczona. W praktyce lustra drogowe można spotkać:

 • na skrzyżowaniach,
 • przy drogach osiedlowych,
 • przy wyjazdach z posesji,
 • przy drogach wewnętrznych,

czyli głównie tam, gdzie wysokie ogrodzenie, zabudowania czy specyficzny przebieg drogi utrudniają kierowcy sprawdzanie, czy może bezpiecznie włączyć się do ruchu lub skręcić. 

Przyczyną montażu lustra drogowego jest najczęściej utrudniony wyjazd spowodowany brakiem odpowiedniej widoczności, co dotyczy wyjazdów z posesji, łuków dróg, skrzyżowań i ostrych zakrętów.

Widoczność na drodze mogą ograniczać słupki, drzewa, ogrodzenia czy mury, dlatego lustro stanowi najprostsze rozwiązanie takiego problemu – nie wymaga usuwania wymienionych elementów infrastruktury.

Lustro drogowe w przepisach

Warto wspomnieć, że warunki montażu lustra drogowego regulują przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

Najważniejsze zapisy dotyczące luster drogowych (np. wielkość lustra) mówią o tym, że takie elementy montuje się na wysokości minimum 2 metrów od poziomu chodnika lub pobocza. Dokładne warunki instalacji określa się osobno dla dwóch stosowanych rodzajów luster: okrągłych U-18a i prostokątnych U-18b. 

Natomiast wśród luster drogowych rozróżniamy dwa rodzaje:

 • lustra drogowe prostokątne (panoramiczne),
 • i lustra drogowe okrągłe.

Kto odpowiada za montaż lustra drogowego przy drodze?

Wiele osób zastanawia się, gdzie złożyć wniosek o lustro drogowe, czyli do kogo skierować pismo z prośbą o montaż takiego elementu. Aby lustro zostało zamontowane w pasie drogowym, przy skrzyżowaniu, drodze gminnej, czy w rejonach skrzyżowań dróg powiatowych, bądź w pasie drogowym drogi powiatowej, pismo w tej sprawie należy kierować do zarządcy danej drogi.

Przypomnijmy, że w Polsce rozróżnia się cztery rodzaje dróg i ich zarządców, mianowicie:

 1. drogi krajowe,
 2. drogi wojewódzkie,
 3. drogi powiatowe,
 4. i drogi gminne. 

W przypadku dróg gminnych zarządcą jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta. W przypadku dróg powiatowych – zarząd powiatu, a w przypadku dróg wojewódzkich – zarząd województwa.  

Prośbę o montaż lustra do zarządcy może skierować:

 • rada gminy, 
 • służba porządkowa, 
 • radny, 
 • osoba prywatna.

Warto wiedzieć, że sama zgoda zarządcy drogi nie wystarczy, aby można było postawić lustro przy drodze. Konieczne jest również sporządzenie projektu zmiany stałej organizacji ruchu, uzyskanie pozytywnej opinii odpowiedniej jednostki policji oraz uzyskanie pozwolenia od organu zarządzającego ruchem.

Ile kosztuje lustro drogowe? ceny luster drogowych wahają się w przedziale między od 200 do nawet 1000 zł, a ich cena głównie zależy od materiału, z jakiego są wykonane.

Jak napisać wniosek o postawienie lustra drogowego?

Szukając odpowiedzi na pytanie, jak napisać wniosek o postawienie lustra drogowego, należy pamiętać o tym, że jest to pismo oficjalne, zatem konieczne będzie ujęcie w nim takich informacji jak:

 • data i miejsce sporządzenia,
 • dane wnioskodawcy,
 • dane odbiorcy pisma,
 • odpowiedni nagłówek,
 • wyrażenie prośby („Zwracam się z prośbą, o ustawienie lustra drogowego na…„),
 • treść z uzasadnieniem,
 • podpis wnioskodawcy.

Dokument można przygotować w oparciu o wzór wniosku o postawienie lustra drogowego, który uwzględnia również:

 • określenie dokładnej lokalizacji montażu lustra,
 • uzasadnienie montażu lustra, w tym opis sytuacji panującej na drodze, wskazanie, w jaki sposób montaż lustra rozwiąże opisane problemy. 

Uzasadnienie wniosku o montaż lustra drogowego powinno wskazywać na fakt, że w danej lokalizacji brak jest dostatecznej widoczności, co zwiększa ryzyko wypadku. Można powołać się także  na zdarzenia drogowe, które miały już miejsce na danym odcinku drogi, jeśli spowodowane były właśnie ograniczoną widocznością.

Poza tym wniosek o lustro drogowe powinien wskazywać na fakt, że montaż lustra zwiększy pole widzenia kierowców i umożliwi im bezpieczne włączanie się do ruchu, a tym samym ograniczy ryzyko kolizji drogowych.

Jak zamontować lustro drogowe przy posesji prywatnej?

Wiele osób zastanawia się, czy wniosek o postawienie lustra drogowego jest potrzebny, jeśli element ten ma zostać zamontowany na prywatnym terenie. Warto wiedzieć więc, że nikt nie ma prawa ustawić samodzielnie lustra drogowego w wybranym przez siebie miejscu, mimo że jest to element poprawiający bezpieczeństwo. 

Kto więc montuje lustro w takim miejscu? Zgodnie z treścią art. 30 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, utrzymanie zjazdów, łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi.

Zjazd jest połączeniem drogi publicznej z nieruchomością położoną przy drodze, czyli właśnie wyjazdem z posesji. Zgodnie z prawem, za montaż lustra w takim miejscu odpowiada więc właściciel danego terenu.

Musi on zatem samodzielnie kupić lustro i dbać o jego utrzymanie. Nie może jednak zamontować lustra samodzielnie, bez zgody odpowiednich organów. Procedura montażu lustra przy wyjeździe z prywatnej posesji wygląda dokładnie tak samo, jak procedura montażu lustra przy drodze publicznej. Potrzebna jest więc:

 • zgoda zarządcy drogi,
 • projekt zmiany stałej organizacji ruchu,
 • pozytywna opinia Komendy Powiatowej Policji.

Podsumowując, jeśli mieszkańcy chcą doprowadzić do montażu lustra przy drodze publicznej, na przykład na skrzyżowaniu, powinni przygotować wniosek o lustro drogowe lub petycję do zarządcy drogi. Petycja w sprawie ustawienia lustra drogowego jest jednym z dokumentów niezbędnych w takiej procedurze.

Za montaż lustra drogowego odpowiada w tym przypadku zarządca drogi. Jeśli zaś chodzi o lustro drogowe przy wyjeździe z posesji prywatnej, to za jego montaż odpowiada właściciel posesji, jednak o zgodę na taką instalację nadal musi on poprosić zarządcę tego odcinka drogi, a najczęściej będzie to gmina.

W obu przypadkach procedura wymaga sporządzenia projektu zmiany stałej organizacji ruchu i uzyskania pozytywnej opinii komendy policji.

Podsumowanie

Lustra drogowe stosuje się w miejscach ograniczonej widoczności w obrębie dróg publicznych, a wśród nich wyróżniamy lustra prostokątne i lustra okrągłe. Wypukłe lustro ułatwiające parkowanie lub wjazd na drogę publiczną ściśle obwarowane jest przepisami o ruchu drogowym.

Zgodnie z przepisami lustra drogowe powinny być ustawione na wysokości minimum 2 m od poziomu pobocza bądź chodnika. Kto ustawia lustro drogowe? robi to zarządca drogi po zaakceptowaniu wniosku.

Pismo w sprawie umieszczania luster drogowych to formalna prośba skierowana do odpowiedniego organu mająca na celu zainstalowanie lustra drogowego w określonym miejscu. Lustra drogowe są często umieszczane w miejscach, gdzie istnieje ograniczona widoczność, a ich celem jest poprawa bezpieczeństwa na drodze.

Wniosek taki może być składany przez mieszkańców, lokalne społeczności, firmy lub inne zainteresowane strony, które mają problem z widocznością podczas wyjazdu z posesji, wjazdu lub zjazdu z drogi publicznej, lub w innych sytuacjach drogowych.

Ogólnie rzecz biorąc, wniosek taki powinien zawierać uzasadnienie potrzeby postawienia lustra, opis aktualnej sytuacji, potencjalnych zagrożeń dla ruchu drogowego oraz proponowane miejsce instalacji lustra tzw. urządzenie BRD (urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego).

Organ odpowiedzialny za infrastrukturę drogową (np. gmina), oceni wniosek pod kątem zasadności i zgodności z przepisami. Jeśli uzna, że postawienie lustra jest uzasadnione, może podjąć działania w celu jego zainstalowania.

Warto zaznaczyć, że decyzje dotyczące umieszczenia luster drogowych zazwyczaj opierają się na analizie bezpieczeństwa ruchu drogowego i wymagają zrównoważonego podejścia, aby unikać nadmiernego umieszczania luster, co mogłoby prowadzić do zamieszania w ruchu.

Podobne wzory pism:

wzor-wniosku-o-postawienie-lustra-drogowego-przyklad
Wzór wniosku o postawienie lustra drogowego
17