Wniosek o asfalt na drodze gminnej – wzór

17 

Wniosek o wyasfaltowanie bądź utwardzenie drogi gminnej powinien zostać skierowany do jej zarządcy, czyli do Gminy. Będzie to uzasadnione, jeśli aktualny stan nawierzchni uniemożliwia bezpieczny przejazd czy dotarcie do posesji.

Wniosek o wylanie asfaltu najczęściej dotyczy dróg gruntowych na nowych osiedlach, które stale się rozrastają. Uzasadnieniem podania może być więc fakt, że z drogi będzie korzystać coraz większa liczba nowych mieszkańców.

Jak prawidłowo napisać wniosek o asfalt na drodze gminnej? dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do pobrania i wypełnienia wzór wniosku o asfalt na drodze gminnej. Wzór wniosku pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Do kogo kierować wniosek o wylanie asfaltu na drodze?

Dbaniem o utrzymanie nawierzchni drogi w należytym stanie technicznym zajmuje się zarządca drogi, czyli organ administracji rządowej lub jednostki samorządu terytorialnego. Uogólniając, zadaniami takiego zarządcy są:

 • planowanie,
 • budowanie,
 • utrzymanie,
 • remontowanie,
 • ochrona dróg.

Należy pamiętać przy tym, że w Polsce obowiązuje pewien podział dróg, stąd wyróżnia się zarządcę:

 • dróg krajowych, którym jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad;
 • dróg wojewódzkich, którym jest zarząd województwa;
 • dróg powiatowych, którym jest zarząd powiatu;
 • dróg gminnych, którym jest gmina, czyli wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Wśród zadań zarządcy drogi wylicza się między innymi:

 • pełnienie roli inwestora,
 • utrzymanie nawierzchni drogi, chodników i drogowych obiektów inżynierskich,
 • ochronę dróg,
 • opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej,
 • opracowywanie projektów planów finansowania: budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg,
 • przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich,
 • wskazywanie usterek, które wymagają prac konserwacyjnych lub naprawczych,
 • wykonywanie robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających,
 • przeciwdziałanie niszczeniu dróg.

Wszystko wskazuje zatem na fakt, że wniosek o drogę asfaltową trzeba kierować do jej zarządcy, czyli gminy, adresując pismo odpowiednio do wójta, burmistrza czy prezydenta miasta. Warto wspomnieć przy tym, że ten sam organ będzie odpowiedzialny także za naprawę drogi gminnej, zatem wniosek o remont drogi gminnej również należy skierować do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Jak napisać wniosek o utwardzenie drogi asfaltem?

Wniosek o drogę asfaltową jest skierowany do urzędu gminy, dlatego ma charakter oficjalny i nie może zabraknąć w nim pewnych istotnych elementów formalnych, takich jak:

 • data i miejsce sporządzenia,
 • dane adresata,
 • dane wnioskodawcy,
 • treść wniosku, w tym oznaczenie odcinka drogi, którego dotyczy wniosek,
 • uzasadnienie wniosku, czyli określenie stanu drogi i wszelkie uszkodzenia (np. głębokie koleiny, liczne ubytki, niewielkie spękania, nieprzejezdność podczas ulewy, itd. oraz wskazanie innych trudności wynikających ze złego stanu drogi),
 • prośba o pozytywne rozpatrzenie wniosku i podjęcie natychmiastowych działań,
 • podpis wnioskodawcy lub wnioskodawcó jeśli będzie to zbiorowe podanie.

Należy mieć na uwadze, że wniosek o wykonanie drogi asfaltowej dotyczy prośby o przeprowadzenie dosyć kosztownej inwestycji. Wylanie asfaltu będzie dla gminy znacznie większym wydatkiem niż wykorzystanie innych metod utwardzenia nawierzchni, np. wysypanie drogi żwirem.

We wniosku można zaproponować zatem alternatywny sposób utwardzenia drogi lub wręcz przeciwnie – nalegać na wylanie asfaltu, podkreślając, że inne metody są nietrwałe, a to przekłada się na nieopłacalność inwestycji. 

Jak uzasadnić wniosek o drogę asfaltową?

Cenną wskazówką jest zalecenie, aby pismo do gminy w sprawie drogi gminnej wpłynęło przed zaplanowaniem budżetu na kolejny rok, ponieważ zasoby finansowe każdej jednostki samorządowej są ograniczone i może okazać się, że gmina nie będzie w stanie – pomimo uznania wniosku za zasadny – przeprowadzić potrzebnych prac w danym roku z powodu braku środków. 

Aby przekonać gminę, że droga asfaltowa jest potrzebna, należy skupić się na wykazaniu, w jaki sposób obecny stan drogi utrudnia mieszkańcom funkcjonowanie i jak wpływa na ich bezpieczeństwo. Z reguły wniosek o zrobienie drogi asfaltowej dotyczy drogi gruntowej, która jest szczególnie podatna na niszczenie na skutek działania czynników atmosferycznych.

Podczas intensywnych opadów taka nawierzchnia zmienia się w warstwę niestabilnego błota, co nie tylko utrudnia przejazd czy przejście drogą, ale również sprawia, że pojawiają się  w niej coraz większe koleiny.

Przygotowując wniosek o wylanie asfaltu na pasie drogowym, warto odnieść się zarówno do bezpieczeństwa osób kierujących pojazdami, jak i do bezpieczeństwa pieszych, ponieważ równolegle z wykonaniem drogi asfaltowej, gmina powinna wykonać także chodnik (przynajmniej z jednej strony jezdni). W piśmie można podkreślić również, że problem z pewnością nie zniknie, a wręcz przeciwnie – będzie się nawarstwiał, kiedy kolejne osoby wybudują swoje domy na nowym osiedlu. 

Jak napisać wniosek o naprawę drogi?

Jak zostało wspomniane, do zarządcy drogi kierowane są nie tylko pisma o wylanie asfaltu, ale również o naprawę drogi już istniejącej. Wniosek o naprawę drogi gminnej powinien zawierać takie same elementy, jak wniosek o wyasfaltowanie nawierzchni, jednak jego uzasadnienie będzie nieco inne.

W takim podaniu należy dokładnie opisać aktualny stan drogi, czyli wszelkie usterki, które uzasadniają konieczność remontu, jak wyrwy, dziury, koleiny, spękania, zniszczone krawężniki.

Warto pamiętać przy tym, że jeśli wniosek nie zostanie dobrze uzasadniony, gmina może uznać, że remont nie jest sprawą pilną, a zamiast wymaganych prac naprawczych zdecyduje się ograniczyć dozwoloną prędkość jazdy czy też ustawić przy drodze odpowiednie znaki ostrzegawcze.

Kto może złożyć wniosek o naprawę lub wyasfaltowanie drogi?

Z wnioskiem o naprawę lub utwardzenie drogi gminnej może wystąpić każda osoba, która ma w tym swój interes. Nie dotyczy to jedynie mieszkańców danego miasta, czy osób zamieszkałych tuż przy drodze, której dotyczy remont drogi gminnej lub utwardzenie.

Nawet jeśli z jezdni korzysta się sporadycznie, warto zgłosić problem gminie, aby wiedziała, że musi skontrolować stan danego odcinka nawierzchni.

Co ważne, im więcej osób podpisze się pod wnioskiem, tym większa będzie jego „moc”, jeśli chodzi o zmotywowanie gminy do podjęcia szybkich i zdecydowanych działań. Wskazane jest zatem, aby wniosek był petycją większej grupy mieszkańców. Takie pismo będzie o tyle skuteczniejsze, że gminie trudniej będzie zwyczajnie zignorować je lub odrzucić bez starannego uzasadnienia swojej decyzji.

Położenie asfaltu na drodze gminnej – podsumowanie

Dróg w złym stanie technicznym w Polsce jest cała masa i tak naprawdę tylko od mieszkańców przy danej drodze zależy, czy gmina uwzględni w budżecie położenie drogi asfaltowej.

Utrzymywanie dróg publicznych w należytym stanie technicznym jest jednym z zadań zarządcy drogi, jasno mówi o tym art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym:

1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:

1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;

2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;

Zastosowanie znajduje też Ustawa o drogach publicznych oraz z Prawo budowlane.

wniosek-o-asfalt-na-drodze-gminnej-wzor-pdf-doc-przyklad
Wniosek o asfalt na drodze gminnej - wzór
17