Wniosek o naprawę drogi gminnej – wzór

17 

Wniosek o naprawę drogi gminnej należy kierować do jej zarządcy. Pismo będzie uzasadnione, jeśli stan nawierzchni stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego lub mocno utrudnia przemieszczanie się pojazdom.

Przygotowując wniosek w sprawie naprawy drogi warto zadbać o jego staranne uzasadnienie. Można również zasugerować, w jaki sposób droga ma zostać wyremontowana, ale dla zarządcy nie będzie to żądanie wiążące.

Chcąc ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma wraz z przykładowym uzasadnieniem – przygotowaliśmy gotowy do pobrania i wypełnienia wzór wniosku o naprawę drogi gminnej, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Kim jest zarządca drogi i czym się zajmuje?

Jak zostało wspomniane, wniosek dotyczący naprawy drogi gminnej należy skierować do jej zarządcy. Zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych, zarządcą drogi jest organ administracji rządowej lub jednostki samorządu terytorialnego, który zajmuje się planowaniem, budowaniem, remontowaniem, utrzymaniem i ochroną dróg. 

W Polsce mamy do czynienia z określonym podziałem zarządców. Wszystko zależy zatem od kategorii drogi. Zgodnie z ustawą, zarządcą dróg:

 • krajowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad;
 • wojewódzkich jest zarząd województwa;
 • powiatowych jest zarząd powiatu;
 • gminnych jest gmina, a dokładniej: wójt, burmistrz, prezydent miasta.

Podstawowymi zadaniami każdego zarządcy są natomiast między innymi:

 • utrzymanie nawierzchni drogi, chodników i drogowych obiektów inżynierskich,
 • ochrona dróg,
 • pełnienie roli inwestora,
 • opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej,
 • bieżące informowanie o planach rozwoju organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • opracowywanie projektów planów finansowania: budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg,
 • realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
 • koordynacja robót w pasie drogowym,
 • wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego,
 • prowadzenie ewidencji dróg, tuneli, przepustów, promów,
 • sporządzanie informacji o drogach publicznych, a następnie przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad,
 • przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich,
 • weryfikacja cech i wskazanie usterek, które wymagają prac konserwacyjnych lub naprawczych,
 • badanie wpływu robót drogowych na bezpieczeństwo ruchu drogowego,
 • wykonywanie robót interwencyjnych,
 • wykonywanie robót utrzymaniowych i zabezpieczających,
 • przeciwdziałanie niszczeniu dróg,
 • wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg.
 • dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego i tak dalej.

Jak widać, wśród obowiązków zarządcy wymienia się między innymi utrzymanie dróg, przeprowadzanie kontroli stanu dróg, wykonywanie robót utrzymaniowych czy interwencyjnych. Zrozumiałe jest zatem, że pismo do gminy w sprawie drogi gminnej wskazuje na potrzebę wykonania jej remontu czy utwardzenia. Są to bowiem podstawowe obowiązki zarządcy drogowego.

Kto może złożyć wniosek o remont drogi gminnej?

Pismo do gminy o naprawę drogi gminnej może złożyć każda osoba, nawet ta, która z drogi korzysta przejazdem i nie jest mieszkańcem danej miejscowości. Jeśli tylko wnioskodawca posiada w tym swój interes, może złożyć wniosek o remont drogi, z której korzysta na przykład podczas dojazdów do pracy, czy dowożąc dziecko do szkoły.

Zasadniczo, zarządca drogi powinien sam kontrolować stan nawierzchni, co wynika z przepisów ustawy. W praktyce jednak regularne remonty wykonywane są wyłącznie na drogach głównych. Jeśli zaś odnowy wymaga nawierzchnia innego odcinka, z reguły prace remontowe wykonuje się tam właśnie po otrzymaniu zgłoszenia od mieszkańców czy innych osób zainteresowanych.

Warto pamiętać przy tym, że gmina dysponuje ograniczonym budżetem na realizację takich zadań. Będzie zatem zmuszona do wskazania tej drogi, którą należy wyremontować w pierwszej kolejności, jeśli budżet nie pozwoli na przeprowadzenie wszystkich wymaganych prac w danym roku.

Jeśli wnioskodawcy zależy na tym, aby jego pismo zostało potraktowane priorytetowo, powinien przygotować zbiorowe podanie, czyli petycję o remont. Im więcej osób podpisze się pod takim wnioskiem, tym lepiej, ponieważ gmina będzie wiedziała, że na remoncie zależy dużej grupie mieszkańców. Nie łatwo będzie też taki wniosek zwyczajnie zignorować czy odrzucić bez konkretnego uzasadnienia. 

Jak napisać wniosek o remont drogi gminnej?

Wniosek o remont drogi gminnej powinien przyjmować formę pisemną. Należy skierować go odpowiednio do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Pismo musi zawierać co najmniej:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • oznaczenie adresata,
 • dane wnioskodawcy wraz z danymi kontaktowymi,
 • treść wniosku z oznaczeniem konkretnego odcinka drogi,
 • uzasadnienie wniosku,
 • zaproponowanie sposobu naprawy drogi gminnej, np. wysypanie drogi żwirem, kamieniami, ułożenie kostki, wylanie asfaltu, itd.
 • podpis wnioskodawcy/wnioskodawców.

Pismo może dotyczyć nie tylko remontu, ale również utwardzenia drogi, która jest wymywana przez deszcz. Wniosek o asfalt na drodze gminnej przygotowuje się dokładnie tak samo, jak wniosek o remont. Inne będzie jednak uzasadnienie prośby o przeprowadzenie takiej inwestycji.

Jak uzasadnić wniosek o remont lub utwardzenie drogi?

Uzasadnienie remontu drogi gminnej powinno wskazywać na fakt, że przeprowadzenie takiej inwestycji wiąże się z bezpieczeństwem uczestników ruchu drogowego. Nie każdy „zły” w opinii mieszkańców stan techniczny nawierzchni faktycznie będzie wymagał podjęcia natychmiastowych działań i przeprowadzenia kosztownego remontu.

Jeśli wniosek nie uzasadni dostatecznie potrzeby wykonania prac remontowych w najbliższym możliwym terminie, gmina może zastosować inne dostępne rozwiązania, np. wprowadzić na danym odcinku ograniczenie prędkości. 

Warto dopilnować zatem, aby wniosek o remont drogi w sposób rzeczowy i precyzyjny opisywał zły stan techniczny drogi, wskazując na wszelkie uszkodzenia, które mogą wpływać na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Mogą to być:

 • spękania,
 • głębokie koleiny,
 • zniszczone krawężniki,
 • liczne ubytki w asfalcie,
 • wykruszenia przy krawędziach drogi.

Z kolei we wniosku o utwardzenie drogi, czyli wylanie asfaltu, można napisać o problemach, z jakimi muszą mierzyć się uczestnicy ruchu drogowego, kiedy nawierzchnia nieutwardzona jest wymywana przez opady czy wodę roztopową.

Jeśli droga była już utwardzana poprzez miejscowe wysypanie żwiru, warto podkreślić, że wszelkie tego typu rozwiązania dawały bardzo krótkotrwały efekt, a finalnie generują większe koszty niż przeprowadzenie jednej konkretnej inwestycji.

Kilka zdań na koniec

Jednym z obowiązków zarządcy drogi jest utrzymywanie dróg publicznych w należytym stanie technicznym, dlatego to do zarządcy drogi należy złożyć wniosek dotyczący naprawy drogi gminnej, jeśli droga jest trudno przejezdna i jest w złym stanie technicznym, co może prowadzić do realnego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu.

Naprawa drogi gminnej należy do zadań własnych z ramienia gminy, które określają art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym:

1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:

1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;

2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;

Niemniej zastosowanie znajduje także Prawo budowlane i ustawa o drogach publicznych.

Po otrzymaniu wniosku gmina oceni rzeczywisty stopień uszkodzenia drogi gminnej, wielkość tonażu pojazdów poruszających się tą drogą i podejmie dalsze decyzje w tej sprawie, informując o szczegółach wnioskodawcę. Dla gminy najważniejsze będzie oczywiście uwzględnienie remontu danej ulicy czy drogi w budżecie remontowym.

Jeśli gmina zdecyduje się nie remontować drogi, ze względu np. na niewielkie spękania, czy ubytki, może wprowadzić ograniczenia w przejezdności danego odcinka.

wniosek-o-naprawe-drogi-gminnej-wzor-pdf-doc
Wniosek o naprawę drogi gminnej - wzór
17