Prośba o zamontowanie oświetlenia ulicy / drogi – wzór

17 

Montaż oświetlenia przy drodze jest kwestią związaną przede wszystkim z bezpieczeństwem. Brak latarni może prowadzić nie tylko do licznych wypadków z udziałem pieszych, ale również do zwiększonego ryzyka włamań, kradzieży, aktów wandalizmu.

Problem braku oświetlenia dotyczy najczęściej domostw oddalonych od dróg głównych, a także nowo powstających osiedli. Do kogo należy kierować w takim przypadku wniosek o postawienie latarni przy ulicy i jak takie pismo prawidłowo przygotować?

Chcąc ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór prośby o zamontowanie oświetlenia drogi, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

Kto zarządza drogą?

Zanim odpowiemy na pytanie, do kogo należy skierować wniosek o oświetlenie ulicy, musimy ustalić, kto za daną drogę odpowiada. Zasadniczo, w Polsce wyróżnia się cztery rodzaje dróg: krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne. Obok nich występują też drogi wewnętrzne oraz prywatne. Każdą drogą zarządza inny podmiot.

W przypadku dróg krajowych jest to Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. W przypadku dróg wojewódzkich i powiatowych odpowiednio zarząd województwa i zarząd powiatu, a w przypadku dróg gminnych:

 • wójt,
 • burmistrz,
 • prezydent miasta.

Jeśli chodzi o drogi wewnętrzne, to ich zarządcą jest spółdzielnia mieszkaniowa lub wspólnota mieszkaniowa. Natomiast drogami prywatnymi zarządzają osoby prywatne, posiadające prawo własności danego odcinka drogi (często ułamkowe). 

Czym zajmuje się zaś zarządca drogi? Jednym z jego głównych zadań jest utrzymanie nawierzchni w odpowiednim stanie technicznym i jej kontrolowanie, co ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Do zarządcy drogi kieruje się więc nie tylko wniosek o oświetlenie ulicy, ale również:

Odpowiadając na pytanie, do kogo należy skierować wniosek o oświetlenie ulicy, musimy sprecyzować, jakiego odcinka drogi dotyczy taka inwestycja. Zazwyczaj o oświetlenie wnioskuje się w odniesieniu do drogi dojazdowej do posesji lub w odniesieniu do drogi na nowym osiedlu, zatem taki wniosek kierowany będzie najczęściej do zarządu gminy, a dokładniej do wójta gminy, burmistrza lub do prezydenta miasta jeśli zarządcą jest Urząd Miejski.

Kto odpowiada za utrzymanie oświetlenia na drodze gminnej?

Inną kwestią jest inwestycja polegająca na zakupie i montażu latarni, a jeszcze inną jej późniejsze utrzymanie i zasilanie w energię elektryczną. Aby znaleźć odpowiedź na pytanie, kto powinien finansować oświetlenie przy drodze gminnej, należy sięgnąć do przepisów Prawa energetycznego, a dokładniej do treści art. 18 w brzmieniu:

Art.  18.  [Zadania własne gminy]

1.  Do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe należy:

1) planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy;

2) planowanie oświetlenia znajdujących się na terenie gminy:

a) miejsc publicznych,

b) dróg gminnych, dróg powiatowych i dróg wojewódzkich,

c) dróg krajowych, innych niż autostrady i drogi ekspresowe […], przebiegających w granicach terenu zabudowy,

d) części dróg krajowych, innych niż autostrady i drogi ekspresowe […], wymagających odrębnego oświetlenia:

– przeznaczonych do ruchu pieszych lub rowerów,

– stanowiących dodatkowe jezdnie obsługujące ruch z terenów przyległych do pasa drogowego drogi krajowej;

3) finansowanie oświetlenia znajdujących się na terenie gminy:

a) ulic,

b) placów,

c) dróg gminnych, dróg powiatowych i dróg wojewódzkich,

d) dróg krajowych, innych niż autostrady i drogi ekspresowe[…], przebiegających w granicach terenu zabudowy,

e) części dróg krajowych, innych niż autostrady i drogi ekspresowe[…], wymagających odrębnego oświetlenia:

– przeznaczonych do ruchu pieszych lub rowerów,

– stanowiących dodatkowe jezdnie obsługujące ruch z terenów przyległych do pasa drogowego drogi krajowej […]”

Gmina odpowiada więc za planowanie oświetlenia oraz za jego finansowanie i dotyczy to nie tylko dróg gminnych, ale też częściowo dróg krajowych. Prośba o zamontowanie oświetlenia jest równocześnie prośbą o jego późniejsze finansowanie, a przez to – jak łatwo się domyślić – wniosek nie zawsze zostaje rozpatrzony pozytywnie już przy pierwszym podejściu. Bardzo istotne jest zatem jego staranne uzasadnienie. 

Warto wiedzieć, że wspomniane przepisy mówią również o takich zadaniach gminy, jak racjonalizacja zużycia energii. Zadaniem gminy jest także:

„planowanie i organizacja działań mających na celu racjonalizację zużycia energii i promocję rozwiązań zmniejszających zużycie energii na obszarze gminy”.

W praktyce oznacza to, że gmina może odmówić montażu latarni, powołując się na konieczność racjonalizacji zużycia energii. Częściej jednak za odmową stoi bardzo prosta przyczyna – mianowicie: brak środków w budżecie. 

Jak napisać wniosek o oświetlenie drogi gminnej?

Wniosek o oświetlenie drogi gminnej najłatwiej jest przygotować w oparciu o gotowy do wypełnienia wzór takiego pisma. Należy pamiętać, że jest to podanie o charakterze oficjalnym, dlatego musi zawierać określone elementy formalne, w tym:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • dane wnioskodawcy i odbiorcy pisma,
 • treść wniosku z uzasadnieniem,
 • podpis wnioskodawcy. 

Przygotowując podanie w oparciu o wzór wniosku o oświetlenie ulicy, warto mieć na uwadze, że pola przeznaczonego na podanie danych osobowych wnioskodawcy nie można zostawić pustego. Anonimowe wnioski nie są bowiem rozpatrywane przez gminę.

Dane osobowe wnioskodawcy są potrzebne, aby zarząd gminy mógł skontaktować się z nim w celu uzyskania dodatkowych informacji oraz udzielenia odpowiedzi na wniosek. Takiego pisma należy spodziewać się w terminie do 30 dni. 

Pismo do wójta gminy w sprawie oświetlenia składa się osobiście w urzędzie gminy lub przesyła listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. 

Jak uzasadnić wniosek o oświetlenie drogi gminnej?

Uzasadnienie wniosku o oświetlenie drogi gminnej ma ogromny wpływ na to, czy rozpatrujący pismo zarząd gminy przychyli się do prośby mieszkańców. Argumenty, na jakie można powołać się w takim piśmie, to między innymi:

 • zagrożenie dla bezpieczeństwa pieszych,
 • zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci,
 • zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
 • duża odległość zabudowań od latarni miejskich,
 • trudności związane z codziennym funkcjonowaniem spowodowane brakiem oświetlenia, zwłaszcza zimą,
 • zwiększone ryzyko kradzieży, napaści, włamań, wandalizmu.

Zasadniczo, we wniosku mieszkańcy mogą napisać:

 • jakie są negatywne aspekty braku oświetlenia przy drodze,
 • do czego może prowadzić brak oświetlenia,
 • do czego już doprowadził brak oświetlenia przy drodze,
 • jakie korzyści niesie za sobą montaż oświetlenia,
 • jak poprawi się jakość życia mieszkańców po montażu oświetlenia.

Czy istnieje jakiś sposób na zmuszenie gminy do pozytywnego rozpatrzenia wniosku? Jeśli zarząd nie dysponuje środkami na ten cel, mieszkańcy nie mają możliwości „przymuszenia” gminy do inwestycji. Mogą jednak zaproponować gminie rozwiązanie w postaci montażu lamp solarnych, które są ekologiczne i tańsze w utrzymaniu.

Większe szanse na pozytywną odpowiedź daje również złożenie petycji zamiast jednoosobowego wniosku, czyli zebranie podpisów od dużej grupy mieszkańców popierających taką inicjatywę.

Podsumowanie

Wniosek bądź petycja w sprawie montażu oświetlenia wzdłuż drogi to formalny dokument skierowany do odpowiedniego zarządcy drogi, mający na celu uzyskanie zgody na instalację lub modernizację systemu oświetlenia na drodze.

Oświetlenie ulicy znacznie poprawia bezpieczeństwo na drodze nie tylko dla pojazdów po niej się poruszających, ale przede wszystkim stanowi znaczną ochronę dla pieszych jak i rowerzystów z niej korzystających.

prosba-o-zamontowanie-oswietlenia-ulicy-drogi-wzor
Prośba o zamontowanie oświetlenia ulicy / drogi - wzór
17