Wniosek o zmianę imienia – uzasadnienie przykładowe

17 

O zmianie imienia myślą najczęściej dwie grupy osób: rodzice, którzy nadali dziecku imię, ale później zmienili zdanie w tej sprawie oraz dorośli, którzy nie identyfikują się z imieniem, jakie otrzymali od rodziców.

W każdym z tych przypadków zmiana imienia jest możliwa, ale wymaga złożenia odpłatnego wniosku, który będzie odpowiednio uzasadniony. Warto przygotować się również na to, że pismo może zostać odrzucone, jeśli nie będzie stosownie uzasadnione.

Dlatego, aby ułatwić Ci napisanie takiego uzasadnienia – przygotowaliśmy gotowy do pobrania przykładowy wzór uzasadnienia w kilku wersjach do wyboru. Wzór uzasadnienia imienia pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

W jakim zakresie można zmienić imię?

Zasady dokonywania zmian w zakresie noszonego imienia i nazwiska określają przepisy ustawy o zmianie imienia i nazwiska. Na podstawie tego aktu prawnego można wywnioskować, że zmiana imienia lub nazwiska obejmuje jego przekształcenie poprzez:

 • zastąpienie noszonego imienia innym wybranym imieniem,
 • zastąpienie dwóch imion jednym imieniem lub jednego imienia dwoma imionami,
 • dodanie drugiego imienia,
 • zmiany kolejności imion,
 • zmianę pisowni imienia lub dwóch imion.

A czy można zmienić imię na zagraniczne? Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy sięgnąć do przepisów Prawa o aktach stanu cywilnego. Zgodnie z treścią art. 59, który dotyczy wyboru imienia dziecka:

1.  Osoba zgłaszająca urodzenie składa oświadczenie o wyborze nie więcej niż dwóch imion dla dziecka.

2.  Wybrane imię lub imiona nie mogą być zamieszczone w akcie urodzenia w formie zdrobniałej oraz nie mogą mieć charakteru ośmieszającego lub nieprzyzwoitego.

3.  Niezależnie od obywatelstwa i narodowości rodziców dziecka wybrane imię lub imiona mogą być imionami obcymi. Można wybrać imię, które nie wskazuje na płeć dziecka, ale w powszechnym znaczeniu jest przypisane do danej płci.

4.  Kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia przyjęcia oświadczenia o wyborze imienia lub imion dziecka, jeżeli wybrane imię lub imiona są w formie zdrobniałej lub mają charakter ośmieszający lub nieprzyzwoity lub nie wskazują na płeć dziecka, kierując się powszechnym znaczeniem imienia, i wybiera dziecku imię z urzędu, w formie decyzji administracyjnej podlegającej natychmiastowemu wykonaniu, z adnotacją zamieszczoną w akcie urodzenia o wyborze imienia z urzędu.

Zatem możliwe jest nadanie dziecku imienia zagranicznego – jest to zgodne z obowiązującym w Polsce prawem. Skoro można nadać dziecku imię zagraniczne, można również zmienić noszone imię na imię zagraniczne. 

Zasady zmieniania imion w Polsce 

Uzasadnienie zmiany imienia przykład to zagadnienie o tyle istotne, że w Polsce nie można zmienić imienia (ani nazwiska) z błahej przyczyny. Zasadniczo, aby można było zmienić imię, trzeba złożyć odpowiedni wniosek w tej sprawie do kierownika urzędu stanu cywilnego.

Na podstawie art. 4. ustawy z dnia 17 października 2008 roku o zmianie imienia i nazwiska da się wywnioskować natomiast, że uzasadnienie wniosku o zmianę imienia powinno nawiązywać do jednego z kilku „ważnych” powodów.

Jak czytamy:

Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczą zmiany:

 • imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka;
 • na imię lub nazwisko używane;
 • na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione;
 • na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada.

Należy pamiętać jednak, że katalog ten nie jest zamknięty. Odpowiedź na pytanie „jak uzasadnić zmianę imienia?” sprowadza się do przedstawienia kierownikowi urzędu stanu cywilnego przyczyn, które są zgodne ze stanem faktycznym i na tyle ważne, że można uznać je nie tylko za subiektywnie, ale i za obiektywnie istotne.

Podczas rozpatrywania wniosku pod uwagę bierze się bowiem między innymi to, czy argumenty podane przez wnioskodawcę nie wskazują na fakt, iż chęć zmiany imienia to jedynie kaprys lub działanie z przekory. 

Jak zmienić imię?

Zanim podpowiemy, co napisać w uzasadnieniu zmiany imienia, wyjaśnijmy, jak – zgodnie z obowiązującymi przepisami – przebiega cała taka procedura. Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska kieruje się zawsze do kierownika urzędu stanu cywilnego. Pismo należy złożyć wraz z niezbędnymi dokumentami, najczęściej jest to między innymi akt urodzenia. Wniosek powinien zawierać natomiast:

 • dane wnioskodawcy, jak imię, nazwisko, adres, PESEL,
 • adres zamieszkania wnioskodawcy,
 • wskazanie imienia, na jakie ma nastąpić zmiana,
 • prawidłowe uzasadnienie wniosku.

Przykładowe uzasadnienie zmiany imienia może wskazywać między innymi na fakt, że od długiego czasu wszyscy zwracają się do wnioskodawcy innym imieniem, niż to, które ten faktycznie nosi. Takie sytuacje zdarzają się bowiem stosunkowo często. Dowodem na tego typu argument będzie zaś między innymi zeznanie świadka (wystarczy podać jego dane).

Wniosek o zmianę imienia podlega opłacie skarbowej w kwocie 37 zł. Potwierdzenie uiszczenia takiej opłaty dołącza się do wniosku. Termin wydania decyzji w sprawie zmiany imienia wynosi jeden miesiąc, a w przypadku spraw wyjątkowo skomplikowanych maksymalnie dwa miesiące.

Od decyzji można odwołać się w ciągu 14 dni – nie przysługuje natomiast prawo do ponownego złożenia wniosku. Oświadczenie o tym, że wnioskodawca nie złożył takiego samego pisma w innym urzędzie stanu cywilnego oraz nie otrzymał wcześniej decyzji odmownej w tej samej sprawie to podstawowy element wniosku o zmianę imienia.

Zmiana imienia dziecka po narodzinach

Na szczególnych zasadach odbywa się zmiana imienia dziecka po narodzinach – w ciągu 6 miesięcy od dnia sporządzenia aktu urodzenia. W tym przypadku przynajmniej jeden z rodziców musi udać się osobiście do dowolnego urzędu stanu cywilnego. Konieczne będzie także złożenie następujących dokumentów:

 • pisemnego oświadczenia podpisanego przez oboje rodziców,
 • dokumentów tożsamości rodziców, 
 • odpisu zupełnego aktu urodzenia dziecka (chyba, że sprawa jest załatwiana w tym samym urzędzie, który wydał dokument).

Imię dziecka w ciągu 6 miesięcy od dnia sporządzenia aktu urodzenia można zmienić bez podawania przyczyny. Podczas wizyty rodzica w urzędzie spisany zostanie protokół o zmianie imienia, na podstawie oświadczenia opiekunów prawnych. W przypadku dokonania takiej zmiany w urzędzie innym niż ten, który wydał akt urodzenia, informacje zostaną przekazane – rodzic nie musi podejmować żadnych działań. 

Warto pamiętać, że taka procedura obowiązuje jedynie we wskazanym terminie 6 miesięcy. Później do zmiany imienia dziecka potrzebny będzie:

 • wniosek z uzasadnieniem,
 • zgoda obojga rodziców,
 • zgoda dziecka, jeśli ukończyło 13 lat. 

Nadanie dziecku imienia z urzędu

Nie każdy wie, że za chęcią zmiany imienia dziecka może stać fakt nadania mu imienia z urzędu. Dawniej rodzice mieli 14 dni na zgłoszenie faktu urodzenia dziecka w USC. Po upływie miesiąca – w przypadku niedopełnienia tego obowiązku – matkę zazwyczaj wzywano do urzędu celem sporządzenia aktu urodzenia dziecka. 

Obecnie termin na zgłoszenie urodzenia dziecka to 21 dni, licząc od dnia wystawienia karty urodzenia dziecka przez szpital. Jeśli w tym terminie rodzic nie pojawi się w urzędzie stanu cywilnego, akt urodzenia urzędnik sporządzi na podstawie szpitalnej karty i sam wybierze imię dla dziecka.

Takie sytuacje są rzadkością, ale warto wiedzieć, że kierownik urzędu stanu cywilnego ma taką możliwość i zazwyczaj wybiera na imię dziecka jedno z imion najpopularniejszych w roku ubiegłym, bądź też kieruje się imieninami obchodzonymi w dniu sporządzenia aktu urodzenia.

Kilka słów na koniec

Zmiana imienia bądź nazwiska następuje na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o taką zmianę. O ile sporządzenie takiego wniosku nie jest wcale skomplikowane, tak sporządzenie uzasadnienia do wniosku sprawia najwięcej kłopotów.

Z tego właśnie względu sporządziliśmy przykładowe uzasadnienie wniosku w kilku wersjach, które można pobrać na samej górze strony.

Ile kosztuje zmiana imienia lub nazwiska? złożenie wniosku i sama decyzja o zmianie imienia bądź nazwiska podlega opłacie skarbowej w wysokości 37 zł.

Natomiast osoby, które mieszkają za granicą, wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składają za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jednocześnie wskazując kierownika USC, który ma rozpatrzyć ten wniosek.

wniosek-o-zmiane-imienia-uzasadnienie-przykladowe
Wniosek o zmianę imienia - uzasadnienie przykładowe
17