Zmiana nazwiska w księdze wieczystej – wzór wniosku

17 

Dane w księdze wieczystej każdej nieruchomości muszą być aktualne. Obowiązek złożenia wniosku o ujawnienie swojego prawa w księdze wieczystej obciąża natomiast właściciela nieruchomości.

W przypadku zmiany nazwiska – na przykład na skutek kupna lub sprzedaży nieruchomości, rozwodu lub zawarcia związku małżeńskiego – konieczne jest wypełnienie formularza KW-WPIS i wprowadzenie takich zmian w odpowiednim terminie.

Jak wypełnić wniosek o zmianę nazwiska w księdze wieczystej? dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego wniosku przygotowaliśmy gotowy, przykładowy wzór wniosku o zmianę nazwiska w księdze wieczystej, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Kiedy należy zmienić nazwisko w księdze wieczystej?

Zmiana nazwiska w księdze wieczystej może być potrzebna z kilku powodów. Najczęściej dotyczy ona kobiet, które zmieniają nazwisko po ślubie lub chcą wrócić do nazwiska panieńskiego po rozwodzie.

Należy pamiętać jednak, że po zawarciu związku małżeńskiego kobieta wcale nie musi zmieniać nazwiska – mąż także może przejąć nazwisko żony. Małżonkowie mają też prawo pozostać przy swoich nazwiskach.

Nazwisko widniejące w księdze wieczystej niekiedy zmienia się także w związku ze zmianą nazwiska na wniosek. Kiedy nazwisko jest obraźliwe czy ośmieszające, można dążyć do jego zmiany na inne. Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik urzędu stanu cywilnego, po zapoznaniu się ze złożoną dokumentacją, w tym zwłaszcza z uzasadnieniem takiej prośby. 

Zmiana nazwiska w księdze wieczystej może być też skutkiem zmiany właściciela nieruchomości, czyli sprzedaży, darowizny czy otrzymania nieruchomości w spadku. Należy pamiętać natomiast, że stan prawny nieruchomości ujawniony w księdze powinien zgadzać się z rzeczywistym stanem prawnym. Obowiązek wprowadzenia zmiany w księdze obciąża jej właściciela.

Jak zmienić nazwisko w księdze wieczystej?

Zmiana danych w księdze wieczystej wymaga złożenia wniosku o dokonanie wpisu do księgi wieczystej. W ramach takiej procedury potrzebne będą również odpowiednie dokumenty, takie jak:

  • odpis zupełny aktu małżeństwa, 
  • decyzja administracyjna w sprawie zmiany nazwiska,
  • wypełniony formularz KW-WPIS.

Odpowiedź na pytanie, jak zmienić nazwisko w księdze wieczystej, sprowadza się przede wszystkim do konieczności wypełnienia formularza KW-WPIS, w którym wyrażone będzie żądanie wprowadzenia określonej zmiany. Wniosek sporządza się w dwóch egzemplarzach – jeden dla sądu, jeden dla wnioskodawcy i składa się go w Sądzie Rejonowym właściwym dla miejsca prowadzenia księgi wieczystej.

Jeśli chodzi o oryginalny odpis aktu małżeństwa, to można otrzymać go w Urzędzie Stanu Cywilnego, po złożeniu wniosku i uiszczeniu opłaty. Oba dokumenty składa się w Sądzie Rejonowym właściwym dla miejsca prowadzenia danej księgi wieczystej.

Jak wypełnić wniosek o zmianę nazwiska w księdze wieczystej?

Zmiana nazwiska w księdze wieczystej nie wymaga samodzielnego sporządzenia wniosku do sądu, lecz jedynie wypełnienia specjalnego formularza o wpis. Ważne jest jednak, aby taki druk wypełnić prawidłowo. Należy pamiętać, że wniosek wypełnia się:

  • drukowanymi literami,
  • bez skreśleń,
  • po polsku,
  • czytelnie.

Wnioskodawca uzupełnia jedynie jasne pola formularza. Jeśli jakieś pole nie dotyczy wnioskodawcy, należy je przekreślić. Warto pamiętać także o tym, że dane wnioskodawcy wprowadzane w formularzu powinny pokrywać się z danymi dołączonych załączników, np. z informacjami z aktu małżeństwa.

Przed przystąpieniem do wypełniania własnego formularza KW-WPIS, warto przeanalizować wzór wypełnionego wniosku KW-WPIS zmiana nazwiska w księdze wieczystej. Dokument podpowiada, w jaki sposób należy przygotować taki wniosek i jak go prawidłowo wypełnić. 

Co ważne, szukając odpowiedzi na pytanie jak zmienić dane w księdze wieczystej, nie można zapominać również o tym, że wniosek o wpis do księgi wieczystej jest płatny. Dowód uiszczenia opłaty sądowej – w wysokości 100 zł – należy dołączyć do formularza. 

Zmiana właściciela a wpis do księgi wieczystej

Zmiana właściciela w księdze wieczystej może wiązać się ze sprzedażą nieruchomości, z darowizną czy otrzymaniem spadku. Należy pamiętać, że nowy właściciel nieruchomości ma obowiązek ujawnienia swojego prawa w księdze wieczystej.

Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje nałożeniem na niego kary grzywny w wysokości od 500 do 10 000 zł. Po złożeniu wniosku o wpis właściciel może uniknąć kary – sąd ma możliwość umorzenia kary w całości lub w części. 

Warto wiedzieć, że notariusze, sądy, a także organy administracji powiadamiają sądy wieczyste o zmianie właściciela nieruchomości. W takiej sytuacji sąd wpisuje do księgi ostrzeżenie, iż stan prawny nieruchomości wynikający z księgi stał się niezgodny z rzeczywistym stanem prawnym.

Jednocześnie sąd zawiadamia także właściciela nieruchomości o obowiązku złożenia odpowiedniego wniosku w terminie jednego miesiąca.

Wniosek o wpis w przypadku nowego właściciela jest odpłatny, a opłata sądowa wynosi 200 zł. Jeśli jednak wpis dotyczy współwłaściciela, opłata zostanie obliczona stosunkowo, w zależności od wielkości jego udziału, ale nie może wynieść mniej niż 100 zł.

Zasada ta nie dotyczy jednak prawa własności wynikającego z działu spadku, zapisu, dziedziczenia czy zniesienia współwłasności – w tych przypadkach opłata zawsze wynosi 150 zł. 

Czy zmiana nazwiska w księdze wieczystej jest obowiązkowa?

Jak zostało wspomniane, właściciel nieruchomości powinien zgłosić konieczność wprowadzenia zmiany w księdze wieczystej prowadzonej dla danej nieruchomości w zakresie swojego nowego nazwiska niezwłocznie, ponieważ zmiana tego typu powoduje „niezgodność stanu prawnego ujawnionego w treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym”.

Jeśli właściciel nie dopełni tego obowiązku, odpowiada za ewentualną szkodę powstałą wskutek niewykonania obowiązku ujawnienia swego prawa w księdze wieczystej, bądź za opóźnienie (opieszałość) w jego wykonaniu. 

Należy pamiętać również, że niedopełnienie takiego obowiązku ma także inne, pozafinansowe skutki, takie jak komplikacje opóźniające transakcję w przypadku chęci sprzedaży nieruchomości. Przed nabyciem działki, domu czy mieszkania nabywca może sprawdzić bowiem stan księgi wieczystej, a w przypadku wykrycia nieścisłości, zrezygnować z zakupu lub zobowiązać sprzedającego do wprowadzenia odpowiednich zmian w księdze.

Ile czeka się na wpis zmian do księgi wieczystej?

Czas oczekiwania na wpis do księgi wieczystej jest różny w zależności od miejsca położenia sądu rejonowego. Zależy głównie od ilości wniosków i od ilości pracowników, którzy obsługują wydział ksiąg wieczystych. Z reguły, od chwili złożenia wniosku o wpis do ujawnienia go w księdze może minąć od kilku tygodni do nawet roku.

Wnioskodawca może złożyć także pisemną prośbę o przyspieszenie wpisu, jednak taki wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie tylko w określonych okolicznościach. Najczęściej sporządzają go zatem osoby dokonujące wpisu hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości. 

Ile czasu ma właściciel na wpis zmian do księgi wieczystej?

Przepisy prawa nie określają, w jakim terminie należy dokonać wpisu zmian do księgi wieczystej. Ustawa o księgach wieczystych i hipotece zawiera przede wszystkim przepisy, które mają zagwarantować, że stan prawny ujawniony w księdze wieczystej będzie zgodny z rzeczywistym stanem prawnym.

Warto jednak dążyć do tego, aby wprowadzić ewentualne zmiany jak najszybciej, aby nie narażać się na karę ze strony sądu.

Podstawa prawna

Każdy właściciel lub współwłaściciel nieruchomości ma obowiązek sporządzić wniosek o zmianę nazwiska jeśli nazwisko faktycznie zmieni się na skutek sprzedaży/kupna nieruchomości, zawarcia małżeństwa, rozwodu lub innych okoliczności uzasadniających zmianę nazwiska.

Sam pusty i niewypełniony wniosek KW-WPIS można pobrać ze strony internetowej ministerstwa sprawiedliwości. Warto jednak dodać, że przy zmianie nazwiska warto posiłkować się przykładowo wypełnionym wzorem, który pobierzesz na samej górze, gdyż bardzo łatwo popełnić błąd w wypełnianiu wniosku, co skutkować będzie jego odrzuceniem.

Art. 35. – [Odpowiedzialność odszkodowawcza właściciela] – Księgi wieczyste i hipoteka.

1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany do niezwłocznego złożenia wniosku o ujawnienie swego prawa w księdze wieczystej.

2. Jeżeli osoba trzecia doznała szkody na skutek nieujawnienia prawa własności w księdze wieczystej, właściciel ponosi odpowiedzialność za szkodę powstałą na skutek niewykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 1, bądź na skutek opieszałości w jego wykonaniu.

zmiana-nazwiska-w-ksiedze-wieczystej-wzor-wniosku
Zmiana nazwiska w księdze wieczystej - wzór wniosku
17